Азбучная молитва текст

Подробное описание: Азбучная молитва текст - с детальным описанием, специально для Вас!

Азбучная молитва текст

«Азбучная молитва» — одно из самых ранних или даже первое из славянских стихотворений. Одни ученые считают, что ее написал сам создатель славянской азбуки — святой Кирилл (до принятия монашества называемый Константин Философ). Другие ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IХ-Х веков.

«Азбучные молитвы» (иногда называемые «Толковыми азбуками») являются особой формой изложения религиозных истин и раскрывают в удобной для запоминания форме различные вопросы православного вероучения.

В древнерусской письменной традиции «Азбучная молитва» была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков ХII-ХVII вв.

Каждая такая «Азбучная молитва» представляет собой акростих (греч. ‘край строки’), в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Поэтический прием акростиха использовался и до появления «Толковых азбук» у славян — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца, канонов святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской духовной литературы.

Ученые считают, что прообразом созданных славянскими авторами «Азбучных молитв» явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова.

Ниже приводятся два варианта «Толковой азбуки»:

1. «Аз словом сим молюся Богу» (обнаружена среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда-то патриарху Никону). В данном издании молитва приводится в сочетании с изображением соответствующих букв славянской азбуки и их названиями. Сам текст молитвы передается привычными нам буквами русского алфавита с сохранением звучания текста оригинала.

2. «Аз есмь свет миру». Текст данной «Азбучной молитвы» взят из рукописного «Сборника слов и поучений», который датируется серединой XVII века и хранится в библиотеке Московского университета.

Константин Преславски Азбучная молитва Азбучна мол

„АЗБУЧНА МОЛИТВА” (893–894 г.)
Константин Преславски (ІХ-Х век)
Болгарские поэты

Константин Преславски
АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык)

Аз се моля богу с тия думи:
Боже на всяка твар и създателю
на видимите и невидимите [неща].
Господа – живия дух – изпрати
да вдъхне в сърцето ми словото,
което ще бъде за благото на всички,
живеещи в твоите заповеди.
Защото е голям светилник на живота
законът ти, светлина в пътеките на този,
който дири евангелските слова
и се моли да получи твоите дарове.
Лети сега и славянского племе.
Към кръщение се обърнаха всички,
които желаят да се нарекат твои хора;
милостта твоя, боже, молят горещо.
Но сега дай ми изобилно слово,
отче, сине и пресветий душе,
на мене, молещия помощ от тебе.
Ръцете свои издигам винаги нагоре
да получа сила и мъдрост от тебе,
защото ти даваш на достойните сила
и цериш всяко същество.
Избави ме от фараонска злоба,
дай ми херувимска мисъл и ум,
о, честна пресвета троице,
превърни скръбта ми в радост
да почна мъдро да описвам
премъдрите ти чудеса,
като приема силата на шестокрилите.
Сега вървя по дирята на учителите.
Следвайки името и делата им,
ще направя явно евангелското слово,
въздавайки хвала на троицата в божеството,
която възпява всяка възраст –
млад и стар със своя разум –
и един нов народ, въздавайки винаги хвала
на отца, сина и светия дух, комуто подобава
чест, власт и слава от всяка твар и дихание,
във всички векове и навеки. Амин.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (поэтический перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Емануил Попдимитров, 1933 г.)

Аз се Богу моля с тия думи: А
Боже-светороче, що създаде Б
видим свят и дивен свят невидим! В
Господ-дух прати ми ти в сърцето Г
да ме лъхне с пламенното слово – Д
ето, в правий път да тръгнат всички
живи в твойта заповед пречиста!
Знам, законът твой е жив светилник
и в пътеки светлина нетленна
към евангелския дар възжаждан.
Литна днес и славянското племе
милостта на кръста твой да търси.
Но на мене, който моли помощ,
отче, сине и пресвети душе –
просещ, – твойто мощно слово дай ми,
ръце вдигам да получа мъдрост,
сила, що обилно от небето
ти даряваш на вси твари живи.
Упази ме ти от горда злоба
фараонска, изцели ме, дай ми
херувимска сила шестокрила,
царю на царете! Да опиша
чудесата твои вдъхновено,
шествайки пак по пътя славен,
що учителите двама, вечно
юнни, начертаха. Да направя
явно твойто слово за народа!
На Светата троица прослава:
всяка възраст ней хвала въздава!
И народът мой Отца и Сина,
и Светия дух възвеличава –
днес, вовек веков и до амина.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Климентина Иванова)

Аз се Богу моля с тия думи:
Боже на творението всяко и създателю
на света и видим, и невидим,
Господ Дух прати, животворящия,
за да вдъхне във сърце ми слово,
което помощ ще даде на всички,
живеещи по твоите наредби.
Защото е светило ярко на живота
законът твой и светлина по пътя (по Притч. 6:23).
Който думите евангелски жадува,
моли той и даровете твои да получи.
Лети сега и племето славянско!
Към кръщение се устремиха всички,
желаещи да се нарекат твои хора.
Милостта ти, Боже, молят крепко.
Но подай ми днес обилно слово,
Отче, Сине и Пресвети Душе,
на мене, който моля те за помощ!
Ръце нагоре аз безспир въздигам,
от тебе да получа ум и сила,
защото на достойния ти сила даваш,
а всяко естество — лекуваш.
От фараонско ме спаси лукавство
и дай ми херувимски ум и мисъл,
о, Троице, пресвята и пречестна,
във радост превърни ти мойта мъка
да почна с мъдрост здрава да описвам
премногото ти чудеса предивни.
На шестокрилите приел мощта,
аз на Учителя си следвам пътя,
Следващ делото и неговото име
ще изясня евангелското слово,
възхвалям Троицата в божество [единно],
която всяка възраст възхвалява,
млад и стар със своя си разсъдък.
Народ нов вечно слава ще въздава
Отцу и Сину, и Светому Духу,
на него чест и крепост, и прослава,
от всичко дишащо и сътворено,
за всички векове и навеки. Амин!

Читайте так же:  Молитвой можно вылечить рак

АЗБУЧНАЯ МОЛИТВА (перевод с староболгарского языка на церковно-славянский язык)

Аз словом сим молюся Богу:
Боже всея твари Зиждителю,
Видимым и невидимым,
Господа Духа посли Живущего,
Да вдохнет в сердце ми слово,
Еже будет на успех всем,
Живущим в заповедех Ти.
Зело бо есть светильник Жизни
Закон Твой, свет стезям,
Иже ищет Евангельска слова
И просит дары Твоя прияти.
Ко крещению обратишася вси,
Людие Твои нарещися хотяще,
Милости Твоя, Боже, просят зело,
Но мне ныне пространно слово даждь,
Отче, Сыне и Пресвятый Душе,
Просящему помощи от Тебе.
Руце бо свои выспрь воздею присно,
Силу прияти и мудрость у Тебе.
Ты бо даеши достойным силу, ипостсь же всякую целиши.
Упование всех концев земли,
Фараона мя злобы избави.
Херувимскую ми мысль и ум даждь.
О, Честная Пресвятая Троице, печаль мою на радость преложи.
Целомудренно да начну писати
Чудеса Твои предивные зело
Шестокрылатых силу восприиму
Шествую ныне по следу Учителю, имени Его и делу последуя.
Явным сотворю Евангельское слово, хвалу воздая Троице в Божестве,
Юже поет всякий возраст, юн и стар своим разумом,
Язык нов, хвалу воздая присно Отцу, Сыну и Пресвятому Духу,
Емуже честь и держава и слава от всея твари дыхания во вся веки и навеки. Аминь.

* Азбучная молитва – одно из самых ранних болгарских стихотворений. Ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IX-Х веков. В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков – каждая такая молитва представляет собой акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Молитва Отче наш – славянский текст

Царю Святый, Небесный Отче,
Присновладыко Небу и земли,
Да Имя Вечное Твое, всех Творче,
Святится всеми в мире сем людьми.

Да Царствие Твое, Христе, Благое
Исполнит наше сердце, души, дух:
Творити Волю Отчу Духом, Слове Всесвятое,
Своих земных настави, якоже Небесных слуг.

На кийждо день подаждь нам, Боже,
Небесный Хлеб – Сей Тело есть Твое и Кровь, –
От Коего, лишь вся простив и всем, вкушати мощно;
И Ты прости нам вся – и мы прощаем ближним паки вновь.

От искушений лютых сохрани нас, Боже Сильне,
Да не порадуется змий лукавый на погибель наших душ:
Терпением главу его сотрев, да принесет чрез то Ти изобильно
Плоды Смирения, а в сем – Любве, всяк преподобен муж.

Ибо повсюду есть Твое лишь Царство, Сила, Слава
Небесного Отца, Царя-Христа и Духа Всесвятаго —
Во веки вечные, и в века век, и днесь. Аминь.

Азбучная молитва

Азбучная молитва
автор , возможно, равноапостольный Кирилл или Константин Преславский , переводчик неизвестен
Язык оригинала: неизвестен. — Источник: http://www.sedmitza.ru/text/1167370.html

Аз словом сим молюся Богу:
Боже всея твари Зиждителю,
Видимым и невидимым,
Господа Духа посли Живущего,
Да вдохнет в сердце ми слово,
Еже будет на успех всем,
Живущим в заповедех Ти.
Зело бо есть светильник Жизни
Закон Твой, свет стезям,
Иже ищет Евангельска слова
И просит дары Твоя прияти.
Ко крещению обратишася вси,
Людие Твои нарещися хотяще,
Милости Твоя, Боже, просят зело,
Но мне ныне пространно слово даждь,
Отче, Сыне и Пресвятый Душе,
Просящему помощи от Тебе.
Руце бо свои выспрь воздею присно,
Силу прияти и мудрость у Тебе.
Ты бо даеши достойным силу, ипостсь же всякую целиши.
Упование всех концев земли,
Фараона мя злобы избави.
Херувимскую ми мысль и ум даждь.
О, Честная Пресвятая Троице, печаль мою на радость преложи.
Целомудренно да начну писати
Чудеса Твои предивные зело
Шестокрылатых силу восприиму
Шествую ныне по следу Учителю, имени Его и делу последуя.
Явным сотворю Евангельское слово, хвалу воздая Троице в Божестве,
Юже поет всякий возраст, юн и стар своим разумом,
Язык нов, хвалу воздая присно Отцу, Сыну и Пресвятому Духу,
Емуже честь и держава и слава от всея твари дыхания во вся веки и навеки. Аминь.

Аз есмь свет миру,
Бог есмь прежде всех век,
Ведаю всю тайну в человеце и мысль,
Глаголю людем закон Мой.
Добро есть творящим волю Мою,
Есть гнев Мой на грешникы.
Живот дах всей твари.
Зло есть законопреступником.
Ни на чем Землю утвердих,
Престол мой, Иже на небесех,
И шед на адова врата сокруших и вереи железныя сломих.
Како людие беззаконии не сотвористе воли Моеа,
Людие Мои непокорные
Мыслете на Мя злаа?!
Наш еси Бог и заступник!
Оны Моя призову языки и тии Мя прославят,
Покой дах всей твари Своей.
Речете Ми слово не творящие воли Моея, и не услышу вас.
Словом Моим вся утвердишася.
Тверди рука Твоя, Владыко!
Фараона потопих в Чермном мори,
Херувими служат Мне со страхом,
Отверзу рай христианом.
Ци не дах вам пища в пустыни?
Червь и огнь уготовах на грешникы –
Шумом и попалит дубравы.
Щитом вооружихся на брань, Горы взыграшася явлением Моим,
Ыордань освятися крещением Моим,
Ересь погубих,
Югом ветром развею всю вселенную,
Юже Мя пророци проповедоша и апостоли еже о Мне научиша.

Читайте так же:  Молитва о замужестве православие и мир

Азбучная молитва текст

Аз сло́вом сим молю́ся Богу:
Бо́же, всея́ твари́ Зижди́телю,
Ви́димым и неви́димым,
Го́спода Ду́ха посли́ Живу́щаго,
Да вдохне́т в сердце́ ми сло́во,
Еже бу́дет на успе́х всем,
Живу́щим в за́поведех Ти.
Ѕело́ бо есть свети́льник жи́зни
Зако́н Твой, свет стезя́м,
Иже и́щет ева́нгельска сло́ва
І про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.
Ко креще́нию обрати́шася вси́,
Лю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,
Ми́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́.
Но мне ны́не простра́нно сло́во даждь,
О́тче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,
Прося́щему по́мощи от Тебе́.
Ру́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,
Си́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.
Ты бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.
Упова́ние всех конце́в земли́.
Фарао́на мя зло́бы изба́ви,
Херуви́мску ми мысль и ум даждь.
Ѡ, Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость переложи́.
Целому́дренно да начну́ писа́ти
Чудеса́ Твои́ преди́вные зело́,
Шестокрыла́тых си́лу восприиму́.
Ще́ствую ны́не по сле́ду учи́телю, и́мени его́ и де́лу после́дуя,
Ѣ́вным сотворю́ ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Божестве́,
Ю́же пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,
Ѧзы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху,
Ему́ же честь и держа́ва и сла́ва
от всея́ тва́ри и дыхания
от вся ве́ки и наве́ки. Аминь

Аз есмь свет ми́ру
Текст данной «Азбучной молитвы» из рукописного «Сборника слов и поучений», который датируется серединой XVII века, хранится в библиотеке Московского университета

А з есмь свет ми́ру
Бог есть пре́жде всех век
Ве́даю всю та́йну в челове́це и мысль
Глаго́лю лю́дем зако́н Мой
Добро́ есть творя́щим во́лю Мою́
Есть гнев мой на гре́шникы
Живо́т дах всей тва́ри
Ѕло есть законопресту́пником
Ни на чем Зе́млю Мою́ утверди́х
Престо́л Мой, И́же на небесе́х
І шед на а́дова врата́ сокруши́х и ве́рея желе́зная сломи́х
Ка́ко лю́дие беззако́ннии не сотвори́сте во́ли Моеа́
Лю́дие Мои́ непоко́рные
Мы́слете на Мя зла́а
Наш еси́ Бог и засту́пник
Оны́ Моя́ призову́ язы́ки и ти́и Мя просла́вят
Поко́й дах всей тва́ри Свое́й
Рече́те Ми сло́во не творя́щие во́ли Моея́, и не услы́шу вас
Сло́вом Мои́м вся́ утверди́шася
Тверда́ рука́ Твоя́, Влады́ко
Фарао́на потопи́х в Чермно́м мо́ри
Херуви́ми слу́жат мне со стра́хом
Ѿве́рзу рай христиа́ном
Ци не дах вам пи́ща в пусты́ни
Червь и огнь угото́вах на гре́шникы
Шу́мом и попали́т дубра́вы
Щито́м вооружи́хся на брань Го́ры взыгра́шася явле́нием Мои́м
Ыорда́нь освяти́ся креще́нием Мои́м
Е́ресь погуби́х
Ю́гом ве́тром разве́ю всю́ вселе́нную
Ю́же Мя проро́ци пропове́доша и апосто́ли е́же о Мне научи́ша.

Михаил Павлов-Весьегонский
Меч ли могучий,
Острый, булатный,
Лук ли с копьём,-
И с отвагой кричи!
Ты этих всех посильнее стократно,
Верный мой друг,
Ангел Света в ночи!
___________________________________________

Андрей Толоконников Светлый
Избавь нас, Господи, от страданий,
Ибо все мы живём верою в Тебя!
Спаси и защити нас!
Успокой души наши!
Согрей нас теплом Слова Своего!

Храни нас, Господи, от деяний безумных!
Раскрой сокровищницы наши духовные!
Изгони от нас злобу беспричинную!
Сотвори чудо всем желающим оного!
Терпению и бескорыстию научи нас!
Отпусти покаявшимся грехи отягчающие!
Слава Тебе, Господи! Аминь!
___________________________________________

Металось сердце и рвалось на части,
О любви просило небеса,
Лишь маленький кусочек счастья,
И слезы накатились на глаза,
Так нужно мало. на все лишь Твоя воля,
Ведь короток у счастья век,
А знать. у каждого своя под Богом доля.
___________________________________________

Войди в меня, частица света
от искры Божьего огня!
И, воспитав в душе поэта,
Мои грехи призвав к ответу;
«Я» воскреси ко свету дня!

О, как тяжел путь очищенья!
Тернист от низменности дел…
Ценой в страданья и смиренья,
Анафемы за прегрешенья…

И покаянье – мой удел.

С лезой плачу за двоерушность,
Ызвольность, злобы нервный яд;
Надежд и вер утратив сущность,
А с ней – ЛЮБОВИ всемогущность,

И низвергаюсь прямо в ад.

Святые силы! Дайте воли;
В моей душе рассейте тьму…
Я жить хочу! Любить до боли!
Творить во благо жажду доли(!),
Отныне только лишь ему –
Господу Богу одному…
О, как боюсь я; вдруг не справлюсь?!

Другой дорогой совращусь…,
Укатом Каина направлюсь –
Хулой, предательством ославлюсь,
Анархией вдруг посрамлюсь?

Видео (кликните для воспроизведения).

А может… Нет! Не дай позора!
Меня во царстве помяни,
Избегнуть дай людей укора,
Надежд моих, любви опора
Ь. – Храни меня, мой Бог, храни!

Так ли, либо не так. но всё же этот дневник кругозор несколько расширяет, а ещё – наталкивает на идеи что-то подобное создать. Хотел бы я, братья и сёстры, вскоре увидеть, что кто-то воспользуется приёмом акростиха и напишет что-то интересное, разумное, доброе, вечное.

Читайте так же:  Молитва за рожающую женщину

Азбучная молитва. Предисловие « Азбучная молитва » ( иногда называемая « Толковыми азбуками ») стихотворная азбука, одно из самых ранних славянских стихотворений. – презентация

Презентация была опубликована 5 лет назад пользователемРодион Строкин

Похожие презентации

Презентация на тему: ” Азбучная молитва. Предисловие « Азбучная молитва » ( иногда называемая « Толковыми азбуками ») стихотворная азбука, одно из самых ранних славянских стихотворений.” — Транскрипт:

2 Предисловие « Азбучная молитва » ( иногда называемая « Толковыми азбуками ») стихотворная азбука, одно из самых ранних славянских стихотворений. Является особой формой изложения религиозных истин, раскрывая в удобной для запоминания стихотворной форме различные вопросы православного вероучения.

4 Происхождение « Азбучная молитвы » написана учеником святого Мефодия ( брата св. Кирилла ), выдающимся болгарским литератором и церковным деятелем Константином Преславским ( епископом Преслава Великого ), жившим на рубеже IXX веков, не позже 893 года.

5 « Азбучная молитва » представляет собой акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита. Поэтический приём акростиха использовался и до появления « Толковых азбук » у славян византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца, канонов святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской духовной литературы. акростих алфавита византийские гимнографы гимнов акафиста Пресвятой Богородице кондаков Романа Сладкопевца канонов Иосифа Песнописца

6 « Азбучная молитва » в России России « Азбучная молитва » была широко распространена в древнерусской письменной традиции, о чём свидетельствует большое количество её вариантов. К настоящему времени учёными обнаружено и опубликовано 43 списка « Азбучной молитвы » XIIXVII веков ( из них 23 представляют извлечение из полного текста с ошибочной аттрибуцией св. Кириллу ), все русского происхождения. древнерусскойXIIXVII веков русского Впервые « Азбучная молитва » была издана в 1825 году в русском издании книги Иосифа Добровского « Кирилл и Мефодий, словенские первоучители », в качестве приложения к которой М. П. Погодин поместил текст молитвы из двух списков : псковского 1494 года и из сборникаВолоколамского монастыря XVI века. Критическое издание текста по всем спискам представлено в книге W.R. Veder. «Utrum in alterum abiturum erat?».1825 году Иосифа Добровского М. П. Погодин1494 годаВолоколамскогоXVI века

8 « Аз словом сим молюся Богу » Текст обнаружен среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда – то патриарху Никону. Патриаршей патриарху Никону Аз словом сим молюся Богу : Боже, всея твари Зиждителю, Видимым и невидимым, Господа Духа посли Живущаго, Да вдохнет в сердце ми слово, Еже будет на успех всем, Живущим в заповедех Ти. Ѕело бо есть светильник жизни Закон Твой, свет стезям, Иже ищет евангельска слова І просит дары Твоя прияти.

9 Ко крещению обратишася вси, Людие Твои нарещися хотяще, Милости Твоя, Боже, просят зело. Но мне ныне пространно слово даждь, Отче, Сыне и Пресвятый Душе, Просящему помощи от Тебе. Руци бо свои выспрь воздею присно, Силу прияти и мудрость у Тебе. Ты бо даеши достойным силу, ипостась же всякую целиши. Упование всех концев земли. Фараона мя злобы избави, Херувимску ми мысль и ум даждь.

10 Ѡ, Честная Пресвятая Троице, печаль мою на радость переложи. Целомудренно да начну писати Чудеса Твои предивные зело, Шестокрылатых силу восприиму. Ществую ныне по следу учителю, имени его и делу последуя, Ѣвным [5] сотворю евангельское слово, хвалу воздая Троице в Божестве, Юже поет всякий возраст, юн и стар своим разумом, Ѧзык нов, хвалу воздая присно Отцу, Сыну и Пресвятому Духу, Ему же честь и держава и слава от всея твари и дыхания от вся веки и навеки. Аминь [5]

11 « Аз есмь свет миру » Текст данной « Азбучной молитвы » из рукописного « Сборника слов и поучений », который датируется серединой XVII века, хранится в библиотеке Московского университета. Московского университета Аз есть свет миру Бог есмь прежде всех век Ведаю всю тайну в человеце и мысль Глаголю людем закон Мой Добро есть творящим волю Мою Есть гнев мой на грешникы Живот дах всей твари Ѕло есть законопреступником Ни на чем Землю Мою утвердих

12 Престол Мой, Иже на небесех І шед на адова врата сокруших и верея железная сломих Како людие беззаконнии не сотвористе воли Моеа Людие Мои непокорные Мыслете на Мя злаа Наш еси Бог и заступник Оны Моя призову языки и тии Мя прославят Покой дах всей твари Своей Речете Ми слово не творящие воли Моея, и не услышу вас Словом Моим вся утвердишася Тверда рука Твоя, Владыко

13 Фараона потопих в Чермном мори Херувими служат мне со страхом Ѿверзу рай христианом Ци не дах вам пища в пустыни Червь и огнь уготовах на грешникы Шумом и попалит дубравы Щитом вооружихся на брань Горы взыграшася явлением Моим Ыордань освятися крещением Моим Ересь погубих Югом ветром развею всю вселенную Юже Мя пророци проповедоша и апостоли еже о Мне научиша.

16 Спасибо за внимание ! =) Над презентацией работали : Коровин Владимир, Петров Даниил

Азбучная молитва

А́збучная молитва — одно из самых ранних или даже первое из славянских стихотворений. Одни ученые считают, что ее написал сам создатель славянской азбуки — святой Кирилл. Другие ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IX — Х веков.

В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков XII — XVII вв.
Каждая такая молитва представляет собой акростих (греч. “край строки”), в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Читайте так же:  Молитва после зачатия

Поэтический прием акростиха использовался и до появления толковых азбук у славян — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании Акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца, канона святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской духовной литературы.

Ученые считают, что прообразом созданных славянскими авторами азбучных молитв явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова.
«Aз словом сим молюся Богу» (обнаружена среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда-то Патриарху Никону):

А з есмь свет ми́ру,
Б ог есмь пре́жде всех век,
В е́даю всю та́йну в челов́еце и мысль,
Г лаго́лю лю́дем зако́н Мой.
Д обро́ есть творя́щим во́лю Мою́,
Е сть гнев Мой на гре́шникы.
Ж иво́т дах всей тва́ри.
Ѕ ло есть законопресту́пником.
Ни на чем З е́млю утверди́х,
Престо́л мой, И же на небесе́х,
I шед на а́дова врата́ сокруши́х и ве́реи желе́зныя сломи́х.
К а́ко лю́дие беззако́нии не сотвори́сте во́ли Моеа́,
Л ю́дие Мои́ непоко́рные
М ы́слете на Мя зл́аа?!
Н аш еси́ Бог и засту́пник!
О ны Моя́ призову́ язы́ки и ти́и Мя просла́вят,
П око́й дах всей тва́ри Свое́й.
Р ече́те Ми сло́во не творя́щие во́ли Моея́, и не услы́шу вас.
С ло́вом Мои́м вся́ утверд́ишася.
Т верда́ рука́ Твоя́, Влады́ко!
Ф арао́на потопи́х в Чермн́ом мо́ри,
Х еруви́ми слу́жат Мне́ со стра́хом,
T ве́рзу рай христиа́ном.
Ц и не дах вам пи́ща в пусты́ни?
Ч ервь и огнь угото́вах на гре́шникы —
Ш у́мом и попали́т дубравы.
Щ ито́м вооружи́хся на брань, Го́ры взыгра́шася явле́нием Мои́м,
Ы орда́нь освяти́ся креще́нием Мои́м,
Ерес ь погуби́х,
Ю гом ве́тром разве́ю всю́ вселе́нную,
Юже М я пророци пропове́доша и апосто́ли е́же о Мне научи́ша.

Азбучная молитва текст

Выбирая себе молитвослов перед покупкой, мы обычно просматриваем оглавление, чтоб и молитвы нужные там имелись и был удобный шрифт. Некоторым надо карманное издание, кому-то большое, чтоб все акафисты, каноны и молитвы были в том числе, и от зубной боли, и для роста огурцов. Немало желающих приобрести себе такие «Молитвенные щиты», в которых и священнические молитвы были бы написаны. Священнические молитвы мирянам не стоит читать, чтоб не превратиться в безблагодатных самосвятов, а с древней «Азбучной молитвой» познакомиться следует. Что это такое?

А́збучная молитва – стихотворная азбука и возможно, древнейшее из славянских стихотворений. Долгое время считалось, что ее написал сам создатель славянской азбуки – святой равноапостольный Кирилл. Однако современные исследователи приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину Преславскому (епископу Преслава Великого в Болгарском царстве), жившему на рубеже IX – Х веков. Азбучная молитва написана около 893 года глаголицей в качестве поэтического предисловия к его Учительному Евангелию (сборнику воскресных проповедей). Глаголица – древнейший из славянских алфавитов, созданный святым Кириллом (возможно в сотрудничестве со своим братом Мефодием) не позднее весны 863-го, он несколько отличается от привычной нам кириллицы.

В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано более 50 списков датированных XII — XIX веками.

Каждая такая молитва представляет собой акростих (от греч. «край строки»), в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Поэтический прием акростиха использовался и до появления толковых азбук у славян – византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании Акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца (VI в.), канонов святого Иосифа Песнописца (IX в.) и других произведений византийских духовных поэтов.

Ученые считают, что прообразом созданных славянскими авторами азбучных молитв явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова (IV в.).

О чем эта молитва?

В ней мы просим об исполнении Святым Духом сердца читающего, чтобы слова молитвы были на «успех и пользу» живущим по заповедям Божиим, чтоб Господь подал помощь, силу и мудрость, избавил от «злого фараона» (диавола), молимся о даровании ангельской чистоты мысли, о том, чтобы печаль в радость обратилась, чтоб Господь даровал читающему силу херувимов в следовании Евангелию.

Текст этой молитвы был обнаружен среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда-то Патриарху Никону:

Аз сло́вом сим молю́ся Богу:
Бо́же, всея́ твари́ Зижди́телю,
Ви́димым и неви́димым,
Го́спода Ду́ха посли́ Живу́щаго,
Да вдохне́т в сердце́ ми сло́во,
Еже бу́дет на успе́х всем,
Живу́щим в за́поведех Ти.
Ѕело́ бо есть свети́льник жи́зни
Зако́н Твой, свет стезя́м,
Иже и́щет ева́нгельска сло́ва
І про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.
Ко креще́нию обрати́шася вси́,
Лю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,
Ми́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́.
Но мне ны́не простра́нно сло́во даждь,
О́тче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,
Прося́щему по́мощи от Тебе́.
Ру́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,
Си́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.
Ты бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.
Упова́ние всех конце́в земли́.
Фарао́на мя зло́бы изба́ви,
Херуви́мску ми мысль и ум даждь.
Ѡ, Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость переложи́.
Целому́дренно да начну́ писа́ти
Чудеса́ Твои́ преди́вные зело́,
Шестокрыла́тых си́лу восприиму́.
Ще́ствую ны́не по сле́ду учи́телю, и́мени его́ и де́лу после́дуя,
Ѣ́вным* сотворю́ ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Божестве́,
Ю́же пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,
Ѧзы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху,
Ему́ же честь и держа́ва и сла́ва от всея́ тва́ри и дыхания от вся ве́ки и наве́ки. Аминь

* В глаголице буква Ѣ «ять» в начале слов читается как [ja].

Читайте так же:  Вечерняя молитва короткая читать

Азбучная молитва текст

«Азбучная молитвы» написана учеником святого Мефодия (брата св. Кирилла), выдающимся болгарским литератором и церковным деятелем Константином Преславским (епископом Преслава Великого), жившим на рубеже IX—X веков, [1] не позже 893 года. [2] Ошибочная аттрибуция «Азбучной молитвы» святому Кириллу, просветителю славян (до принятия монашества носившему имя Константин Философ) восходит к замене оригинального заглавия словами «Сице рече святый Кирил» при извлечении из полного текста. [3]

«Азбучная молитва» представляет собой акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита. Поэтический приём акростиха использовался и до появления «Толковых азбук» у славян — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца, канонов святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской духовной литературы.

Учёные считают, что прообразом славянской «Азбучной молитвы» явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова [4] — стихотворение из 24 строк по 12 слогов, каждая из которых начинается с очередной по порядку греческого алфавита буквы. Однако этот греческий текст, в отличие от «Азбучной молитвы», не является цельным произведением, а лишь подборкой нравоучительных сентенций, вроде «плохо быть бедным, но ещё хуже разбогатеть через злое».

«Азбучная молитва» в России

«Азбучная молитва» была широко распространена в древнерусской письменной традиции, о чём свидетельствует большое количество её вариантов. К настоящему времени учёными обнаружено и опубликовано 43 списка «Азбучной молитвы» XII—XVII веков (из них 23 представляют извлечение из полного текста с ошибочной аттрибуцией св. Кириллу), все русского происхождения.

Впервые «Азбучная молитва» была издана в 1825 году в русском издании книги Иосифа Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители», в качестве приложения к которой М. П. Погодин поместил текст молитвы из двух списков: псковского 1494 года и из сборника Волоколамского монастыря XVI века. Критическое издание текста по всем спискам представлено в книге W.R. Veder. «Utrum in alterum abiturum erat?».

Варианты «Толковой азбуки»

Приводимые ниже тексты молитвы передаются современными буквами русского алфавита, за исключением первых букв акростиха, с сохранением звучания текста оригинала.

«Аз словом сим молюся Богу»

Текст обнаружен среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда-то патриарху Никону.

Аз сло́вом сим молю́ся Богу:
Бо́же, всея́ твари́ Зижди́телю,
Ви́димым и неви́димым,
Го́спода Ду́ха посли́ Живу́щаго,
Да вдохне́т в сердце́ ми сло́во,
Еже бу́дет на успе́х всем,
Живу́щим в за́поведех Ти.
Ѕело́ бо есть свети́льник жи́зни
Зако́н Твой, свет стезя́м,
Иже и́щет ева́нгельска сло́ва
І про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.
Ко креще́нию обрати́шася вси́,
Лю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,
Ми́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́.
Но мне ны́не простра́нно сло́во даждь,
О́тче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,
Прося́щему по́мощи от Тебе́.
Ру́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,
Си́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.
Ты бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.
Упова́ние всех конце́в земли́.
Фарао́на мя зло́бы изба́ви,
Херуви́мску ми мысль и ум даждь.
Ѡ, Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость переложи́.
Целому́дренно да начну́ писа́ти
Чудеса́ Твои́ преди́вные зело́,
Шестокрыла́тых си́лу восприиму́.
Ще́ствую ны́не по сле́ду учи́телю, и́мени его́ и де́лу после́дуя,
Ѣ́вным [5] сотворю́ ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Божестве́,
Ю́же пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,
Ѧзы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху,
Ему́ же честь и держа́ва и сла́ва
от всея́ тва́ри и дыхания
от вся ве́ки и наве́ки. Аминь

«Аз есмь свет миру»

Текст данной «Азбучной молитвы» из рукописного «Сборника слов и поучений», который датируется серединой XVII века, хранится в библиотеке Московского университета.

Видео (кликните для воспроизведения).

Аз есть свет ми́ру
Бог есмь пре́жде всех век
Ве́даю всю та́йну в челове́це и мысль
Глаго́лю лю́дем зако́н Мой
Добро́ есть творя́щим во́лю Мою́
Есть гнев мой на гре́шникы
Живо́т дах всей тва́ри
Ѕло есть законопресту́пником
Ни на чем Зе́млю Мою́ утверди́х
Престо́л Мой, И́же на небесе́х
І шед на а́дова врата́ сокруши́х и ве́рея желе́зная сломи́х
Ка́ко лю́дие беззако́ннии не сотвори́сте во́ли Моеа́
Лю́дие Мои́ непоко́рные
Мы́слете на Мя зла́а
Наш еси́ Бог и засту́пник
Оны́ Моя́ призову́ язы́ки и ти́и Мя просла́вят
Поко́й дах всей тва́ри Свое́й
Рече́те Ми сло́во не творя́щие во́ли Моея́, и не услы́шу вас
Сло́вом Мои́м вся́ утверди́шася
Тверда́ рука́ Твоя́, Влады́ко
Фарао́на потопи́х в Чермно́м мо́ри
Херуви́ми слу́жат мне со стра́хом
Ѿве́рзу рай христиа́ном
Ци не дах вам пи́ща в пусты́ни
Червь и огнь угото́вах на гре́шникы
Шу́мом и попали́т дубра́вы
Щито́м вооружи́хся на брань Го́ры взыгра́шася явле́нием Мои́м
Ыорда́нь освяти́ся креще́нием Мои́м
Е́ресь погуби́х
Ю́гом ве́тром разве́ю всю́ вселе́нную
Ю́же Мя проро́ци пропове́доша и апосто́ли е́же о Мне научи́ша.

Азбучная молитва текст
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here