Молитва ко Святому Николаю Угоднику

Подробное описание: Молитва ко Святому Николаю Угоднику - с детальным описанием, специально для Вас!

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва как помочь сыну найти работу

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Сильная молитва о помощи Николаю Чудотворцу

Господь – наш Учитель и Путеводитель по жизни, Церковь – наставник каждого христианина. Горести и беды, встречающиеся на жизненном пути, мы переживаем, обращаясь к Богу, ждем утешения, помощи и защиты.

Одним из святых, предстательства которого перед Всевышним мы просим, является Святой Угодник Николай Мирликийский.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи способна утешить и наставить в горестях, справиться с бытовыми неурядицами.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

Святой Николай получает множество искренних молитв и обращений, в его власти разрешить практически любую жизненную ситуацию. Ему можно молиться как в церкви, так и дома.

Он помогает направить судьбу в нужное русло, исцелить от болезней, удачно выйти замуж, найти хорошую работу, избежать грядущего сокращения.

Читайте о святом:

Важно – произносить молитву каждый день, верить в помощь с Небес и непрестанно благодарить Бога за все.

В сердце человека должна жить любовь ко Христу и Его святым, только тогда можно надеяться на покровительство.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

О всеблагий Отче Николае! Пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих! Скоро по-тщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну Христианскую огради и сохрани святыми своими молитвами от мирского мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал ты триех мужей в темнице сидящих, и избавил ты их царева гнева и посечения мечного, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суша, и избави мя гнева Божия и вечныя казни; яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст мне пожити в веце сем, и избави мя сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь!

Правило чтения молитв

Молитвенное чтение Николаю Угоднику имеет ряд особенностей, присущих чтению молитв каждому святому:

  • молитва – это беседа мирянина со святым, к заступничеству которого он обращается, поэтому не стоит кому-либо рассказывать о своих планах;
  • перед тем как начать молитвенный труд, следует взять благословение у священника, исповедоваться, причаститься;
  • молиться можно как в святом храме, так и дома;
  • при произнесении молитвы требуется уединение и тишина, желательно перед иконой возжечь лампаду.

Житие святого

Биография Николая Угодника не блещет фактами. Причиной тому сокрытие святым своих добрых дел от людей. Он творил добро тайно и тщательно скрывал свои благодеяния.

Известно, что мальчик родился в благочестивом семействе состоятельных христиан в римской провинции Ликия. Он всем сердцем возлюбил Христа и решил посвятить свою жизнь служению Богу.

В церкви он находился целыми днями, творя молитву, изучая Библию и христианскую литературу. Его дядя, епископ Патарский, утвердил племянника во чтецы. Эта должность не так проста, как кажется изначально. Служитель церкви обязан не только толковать Священное Писание в часы Литургий и прочих богослужений, но и гласить проповеди, обучать оглашенных и детей. Будущий святитель исполнял свою работу «на отлично», поэтому вскоре был возведен в священнический сан и назначен младшим клириком.

После того как его отец и мать отошли ко Господу, наследник раздал полученное состояние бедным и нуждающимся.

Служение Богу Николай начал во времена гонений на верующих, за свои убеждения он был арестован, но и здесь непрестанно проповедовал Слово Божие и подбадривал сокамерников. После тюремного заключения он возвратился к любимой пастве, был настоящим воином Христовым и боролся с арианской ересью.

В 325 году святитель Николай был удостоен чести принять участие в 1 Вселенском соборе, где яростно обличил учение еретика Ария и в конце обличительной речи отхлестал лжеучителя по щекам. За рукоприкладство он был наказан и лишен принадлежности богослужебного одеяния священника – омофора, затем взят под стражу. Но ночью некоторым отцам, принимавшим участие в собрании, было явлено, что дерзновенное поведение Николая было угодно Всевышнему. Его освободили и восстановили в сане.

Читайте так же:  Молитва против приворота на любимого

Святитель Николай Мирликийский преставился ко Христу в пожилом возрасте.

Его бренные мощи не сразу обрели постоянное пристанище. Его нетленное и источающее благоухающее миро тело было упокоено в местной церкви. С 1807 года и по настоящее время бренные мощи Чудотворца покоятся в Италии в городе Бари.

Чудеса по молитвам святого

Святитель во время земной жизни был великим благодетелем: немым возвращал речь, слепым даровал зрение, спасал от потопления и смертной казни, обогащал нищих, освобождал из плена безвинно осужденных.

И по смерти он является скорым заступником любого, с верой обращающегося к нему.

О чем еще можно молиться Николаю Угоднику:

Перед праздником Благовещения некий старичок попросил охрану, окружавшую дом, пропустить его. Он обратился к Зое с вопросом: «Ты устала стоять?», а потом исчез. Охранники были уверены, что к окаменевшей девушке приходил сам святой. Зоя простояла недвижимая 4 месяца, после чего, к Пасхе, окаменение стало спадать. Она умоляла всех молиться о гибнущем во грехе мире.

Эти события потрясли местных жителей, многие уверовали в Бога и поспешили в церковь с покаянием.

Молитвы, составленные Отцами православной церкви, способны изменить к лучшему судьбу любого человека. Тексты молитвословий, обращенные к Николаю Чудотворцу – не исключение. Главное – иметь чистую и глубокую веру, только тогда великий старец донесет просьбу до Господа, который пошлет ему помощь.

Взывать ко святому можно не только стандартными текстами молитв, разрешено обращаться своими словами, идущими от самого сердца, из глубины души. И не забывайте благодарить своего помощника.

А в день памяти старца, 19 декабря, желательно посетить церковь и помолиться.

Молитва святому Николаю Чудотворцу о помощи в работе и делах

Святитель Николай Чудотворец издавна почитается православными верующими. Ему молятся при различных житейских трудностях, и он скоро откликается на просьбы молящихся.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в работе, читаемая людьми, верующими в помощь святителя, творит настоящие чудеса.

Когда просить Святителя о помощи в работе и делах

Для одних работа – это место, где зарабатывают деньги для пропитания и достойного существования, для других – это приносящее доход хобби. В обоих случаях без работы не обойтись, поэтому многие ищут высокооплачиваемое место, но часто безрезультатно. От отчаяния некоторые впадают в депрессивное состояние, что, в свою очередь, является грехом и имеет плачевные последствия.

Решать вопрос трудовой занятости можно и нужно. Издавна на Руси наши предки с подобной проблемой обращались к святым, часто к Николаю Чудотворцу. Он всегда помогал страждущим заработать честно и достаточно для того, чтобы прокормить себя и семью.

Помимо этого важен душевный настрой просящего и его внутреннее отношение к молитве, а не размер поставленных в подсвечник свечей и их количество.

Правилом веры, образцом кротости, воздержания учителем показала тебя жизнь твоя пастве твоей. И потому смирением ты приобрел величие, нищетой — богатство: отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога о спасении душ наших.

О всеблагий Отче Николае! Пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих! Скоро по-тщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну Христианскую огради и сохрани святыми своими молитвами от мирского мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал ты триех мужей в темнице сидящих, и избавил ты их царева гнева и посечения мечного, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суша, и избави мя гнева Божия и вечныя казни; яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст мне пожити в веце сем, и избави мя сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь!

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Чудо рождения

Младенец Николай появился на свет в городе Патары в Малой Азии (ныне это территория современной Турции). Феофан и Нонна – его родители, были благочестивыми и довольно зажиточными людьми. Богатство им не помешало быть богобоязненными христианами, любящими Бога и милосердными к нищим.

До преклонных лет супружеская чета не имела детей, но однажды в пламенной молитве они пообещали Богу, что если Он подарит им сына, то семья посвятит его жизнь божественному служению. Их просьба была услышана, Всевышний даровал им ребенка. В Таинстве Крещения мальчик был наречен Николаем, что в переводе означало «победитель народов».

Видео (кликните для воспроизведения).

С младенчества мальчик постоянно удивлял своих родителей. Во время Крещения новорожденный он простоял в крестильной купели на своих ножках без чьей-либо поддержки на протяжении трех часов.

В первые месяцы жизни малыш «принял подвиг постничества»: он отказывался от материнского молока в постные дни (среда, пятница).

С малых лет будущий святитель отличался необычным поведением. Родители, внимая на его богоизбранность, внушили сыну христианские истины и направили его жизнь на праведный путь. А вскоре, научившись читать, мальчик познал книжную науку, много времени он уделял изучению Священного Писания.

Читайте так же:  Молитва куприянова текст

Мирская жизнь ему была неинтересна, он отвергал ее, не любил шумные сборища сверстников, пустые беседы, театральные зрелища.

Благочестивая жизнь

По душе парню было уединение. Николай избегал греховного веселья и сторонился нечистых помыслов, отличался примерным целомудрием. Все свободное время днем, а иногда и ночью, он находился в святом храме, изучал Писание, читал божественную литературу и молился.

Его дядя, епископ Патарский Николай, был очень рад успехам родственника, выделяющегося среди обычных молодых парней своей подвижнической жизнью. Он уговорил Феофана и Нонну отдать юношу на служение Всевышнему. Родители, конечно, были согласны, ведь перед рождением ребенка они сами дали обет Богу. Вскоре будущий Чудотворец был посвящен в пресвитера, а священник, проводивший Таинство сказал народу, что Николай явится предстателем всем, находящимся в бедах. Он назвал его солнцем, восходящим над концами земли.

В священническом сане Николай стал еще более строгим подвижником церкви, совершал множество духовных подвигов, направлял пасомых на путь истины.

Чудеса во имя Господа

Родители Николая умерли, оставив после себя огромное и богатое наследство, которое святой отдал на благотворительность.

В Патарах проживал мужчина, который разорился и в настоящее время нищенствовал. Он имел трех дочерей, и в глубоком отчаянии ради того, чтобы получить средства для пропитания и сосватать замуж детей, решил направить своих дочерей на блудодеяние. Узнав об этом, святой втайне от всех под покровом ночи подбросил в открытое окно его дома три мешочка, наполненных золотыми монетами. Несчастный отец, наутро обнаживший богатое приношение, был обескуражен. Он с великой благодарностью принял помощь и вскоре выдал замуж дочерей. Таким образом, святитель оградил семью от грехопадения.

Однажды святитель принял решение о посещении Святой Земли. Отправившись в дальнее путешествие на корабле, он предсказал надвигающуюся морскую бурю, потому что увидел взошедшего на палубу диавола. Разбушевавшаяся стихия грозила потоплением судна и гибелью пассажиров. Святой Угодник взмолился Небесам и вскоре волны утихли, мощный ветер повернул вспять и засияло солнце. Николай также оживил матроса, упавшего замертво во время сильного ветра с высокой мачты. В пути корабль часто причаливал к берегу и святитель лечил людей, нуждавшихся в исцелении недугов, утешал в скорбях.

Согласно Преданию, перед Николаем отверзались закрытые на ключ двери иерусалимских храмов. Божий избранник беспрепятственно заходил в церкви и молился в их стенах.

Богоизбранность и гонения на церковь

Пришло время, когда отошел ко Христу Иоанн – архиерей Ликийской страны. В Мирах собралось множество архиереев для избрания нового Владыки, они усердно молились Господу и просили указать имя нового Правителя. Одному из старцев случилось чудесное видение: Господь велел ему встать ночью в храмовом притворе и отметить первого человека, кто войдет в церковь. Это и будет новоявленный правящий архиерей, а имя его – Николай.

Наступила ночь и старец, исполняя волю Бога, с трепетом ожидал прибытия Его избранника. В храм вошел святой Николай и старец спросил его имя, тем самым он убедился, что в стены обители вошел избранник Божий. Собор принял ставленника с великой радостью и весть о новом избрании тут же разлетелась среди горожан. А Николай, приняв новую должность, сказал сам себе, что отныне он должен забыть себя и жить для людей.

Во времена правления императора Диоклетиана церковь подверглась сильнейшим гонениям на христиан. Вандалы рушили монастыри, храмы и часовни, богослужебная и вероучительная литература сжигалась, а христиане, в их числе и святой Чудотворец, заключались в темницы и подвергались жестоким мучениям.

Угодник Николай дожил до старости и после недолгой болезни умер. Это случилось 6 декабря 342 года. Его тело было захоронено в кафедральном соборе города Миры. В 1807 году святитель чудесным образом явился в сонном видении барийскому священнику (Бари — место на юге Италии) и велел перенести его нетленные мощи в этот город. Желание Чудотворца тотчас было исполнено и по настоящее время его мощи покоятся в Бари, столице региона Апулия. А сам Николай Угодник считается небесным покровителем города.

  • В чем и кому помогает святой Николай
  • Молитва святителю Николаю об исцелении

У православного человека любое дело начинается с молитвы. Любые трудности и препятствия можно преодолеть лишь с Божией помощью. Это касается как дел, так и работы. А Христов Угодник Николай всегда поймет мирского человека, простит его слабости и непременно поможет.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Православные христиане знают о великой силе молитвы, способной изменить судьбу, обстоятельства и обращаются с сильной молитвой к Николаю Угоднику. Поэтому в тяжелые минуты обращаются к Господу богу с молитвой через Святых.

Почему молятся святому

Святитель Николай — это реальный человек, который жил в третьем веке до нашей эры в Ликии, сейчас это территория Турции. Мальчик появился в семье зажиточных христиан и с самого детства усердно учился святому писанию. Его привлекали учения о Боге, он неустанно молился, соблюдал пост и по ночам разговаривал с Господом. Он не развлекался с другими детьми и был лишен праздности. Когда он посетил святую землю, то принял решение служить Богу.

Читайте так же:  Молитва на вождение автомобиля

О его поступках сложено немало рассказов. Он помог трем девушкам удачно выйти замуж, подбросив их золотые монеты как приданое. Святой помог двум любящим сердцам соединиться воедино. Святитель спас город Мира от голода, трех прихожан от казни, а воевод от смерти. Он вновь подарил трем детям жизнь, когда хозяин постоялого двора нанес им смертельные раны. Он спустился с небес и направил корабль в нужном направлении.

Николай Чудотворец — покровитель одиноких людей, детей, путешественников и моряков. Каждый, кто обращается к Святому, находит поддержку. Многие люди иногда не знают к кому обратиться за поддержкой, страдают от этого, впадают в депрессию и уныние. Уныние тяжкий грех. Лучше в такие минуты обратиться с просьбой к Богу через святого.

Очень сильная молитва Николаю Чудотворцу

Есть некоторые правила чтения молитвенных слов у образа святого Угодника Божьего:

  • Молитвенные слова следует произносить в течение 40 дней без пропуска, чтобы получить ощутимый результат. Следует соблюдать тайну мольбы, не стоит делиться об этом ни с кем.
  • Необходимо подготовиться к серьезному молебну: посещать церковь, причаститься, поститься в течение 7 дней, исповедаться. Очистится духовно и физически.
  • Просьба должна идти от сердца с большой верой в душе. Молиться можно и в храме и в домашней обстановке. Если нет иконы в доме, можно мысленно представить образ святого.

Для начала следует посетить храм, купить три свечки и поставить трем Святым Богородице, Иисусу Христу и Николаю Чудотворцу.

Затем купить три свечки домой. В полном уединении в свободной комнате зажечь три свечки перед иконами трех святых приступить к сильной мольбе Чудотворцу. В комнате, где читают молитвенные слова не должно быть телевизора, компьютера, нельзя готовить пищу. Все сорок дней соблюдать спокойствие, не сквернословить и не ругаться. Текст читать в мыслях, тихо, вполголоса.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу изменяющая судьбу

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Не каждый человек верит в Господа и силу молитвы. Но когда бывает тяжело, все вспоминают о Боге и просят поддержки. Молитва Николаю Угоднику изменяющая судьбу помогла многим. Поддержка высших сил огромная. Святыми становятся люди, которые при жизни вели праведный образ жизни в послушании и служении Господу. Таким был реальный человек Николай Миркилийский. За свою доброту и непорочную жизнь стал Святым Угодником.

Кто такой Святой Угодник

Николай родился в третьем веке в Патаре, греческой колонии. С детства он проявил особое рвение в изучении священного писания, и смыслом его жизни стало служение Господу.
Очень часто его называют Угодником, ведь он угождал как Богу, так и простым смертным, помогал в тяжелые минуты и спасал от голода и ураганов.

Накануне праздника Рождества он подкладывал подарки людям. Он спас трех девушек от распутной жизни, обеспечив тайно приданым. Он молился о жизни моряка упавшего с парусной мачты во время бури. Защищал обиженных, незаконно осужденных, больных и нищих. Умер Николай Чудотворец на склоне лет в родном городе, позже его останки итальянские купцы перевезли в город Бали Италия.

Молитва Николаю Угоднику считается мощной, потому что Николай Чудотворец был любим Господом. Существует легенда. Когда святой Никола и Касьян шли по земле, они встретили мужчину, у которого повозка застряла в грязи. Касьян прошел мимо, не стал пачкать одеяние, а Николай остановился и помог. За это Господь Николаю Чудотворцу определил два праздника в году 19 декабря и 22 мая, а Касьян получил праздничный день раз в четыре года 29 февраля. Николай Чудотворец покровитель путешественников и моряков, молодых девушек.

Почему молятся Святому Угоднику

Люди верят, что и после смерти Святой Угодник поддерживает людей. Многие приезжают в город Бали и идут поклониться мощам. Они верят, что его останки излучают божественную силу. Те, кто потерял любимого человека, молят об успокоении души. Кто болеет, просит дать сил и терпения справиться с болезнью. Те, кто не имеет счастье, просят изменить судьбу. Все, кому необходима поддержка, могут обратиться к Святому за помощью. Для него не важно, какой веры человек, и какого цвета у него кожа. Он помогает всем.

Как правильно молиться

Что дают молитвенные слова

Что происходит от молитвы Николаю Чудотворцу изменяющей судьбу: люди, которые читали усиленно молитву, утверждают, что их судьба менялась кардинальным образом. Больные излечивались, одинокие находили свое счастье, безработные работу.Результаты 40 дневной молитвы Николаю Чудотворцу изменяющей судьбу:
• Деньги начнут возвращаться, техника перестанет выходить со строя.
• У человека появится прекрасная возможность получить хорошо оплачиваемую работу.
• Кроме того все беды уйдут из дома, человек получит радость и успокоение.
• Ссоры с родственниками и друзьями прекратятся.
• После прочтения молитвенных слов дом будет под охраной Святителя и защищен от духов и демонов.
Молитва изменяет фортуну и меняет жизнь в лучшую сторону. Когда мольба идет от сердца и со светлыми мыслями, она обязательно будет услышана. Господь любит всех людей и помогает, главное открыть ему душу, не падать духом и верить в свои силы. Чтобы просьба была услышана, надо оставаться человеку чистым и безгрешным.

Текст на русском языке молитвы Николаю Чудотворцу:

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов, миру всему источаяй многоценное милости миро, и неисчерпаемое чудес море, восхваляю тя любовию, Святителю Николае: ты же яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: радуйся, Николае, великий Чудотворче. Ангела образом, земнаго суща естеством яви тебе всея твари Создатель; благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае, научи всех вопити тебе сице: радуйся, от утробы матерния очищенный; радуйся, даже до конца освященный. радуйся, рождением своим родителей удививый; радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый. радуйся, саде земли обетования; радуйся, цвете Божественнаго саждения. радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая Иисусова. радуйся, крине райскаго прозябения; радуйся, миро Христова благоухания. радуйся, яко тобою отгонится рыдание; радуйся, яко тобою приносится радование. радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Видяще твоих мир излияние, Богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивнаго тя мироточца живоносна, Николае, разумеюще: чудесы бо яко водами, благодатию Божиею изливающимися, напаяеши верно вопиющих к Богу: Аллилуиа. Разум неуразуменный вразумляя о Святей Троице, был еси в Никеи со святыми отцы поборник исповедания православныя веры: равно бо Отцу Сына исповедал еси, соприсносущна и сопрестольна, Ария же безумнаго обличил еси. Сего ради вернии научишася воспевати тебе: радуйся, великий благочестия столпе; радуйся, верных прибежища граде. радуйся, твердое православия укрепление; радуйся, честное Пресвятыя Троицы носило и похваление. радуйся, Отцу, равночестна Сына проповедавый; радуйся, Ариа возбесившагося от Собора святых отгнавый. радуйся, отче, отцев славная красото; радуйся, всех богомудрых премудрая доброто. радуйся, огненная словеса испущаяй; радуйся, добре стадо свое наставляяй. радуйся, яко тобою вера утверждается; радуйся, яко тобою ересь низлагается. радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Читайте так же:  Зовет к молитве с минарета

Силою, данною ти свыше, слезу всяку отъял еси от лица люте страждущих, богоносе отче Николае: алчущим бо явился еси кормитель, в пучине морстей сущим изрядный правитель, недугующим исцеление, и всем всяк помощник показался еси, вопиющим Богу: Аллилуиа. Имеяше воистинну, отче Николае, с небесе песнь тебе воспеваема быти, а не от земли: како бо кто от человек возможет твоея святыни величия проповедати; но мы, любовию твоею побеждаеми, вопием ти сице: радуйся, образе агнцев и пастырей; радуйся, святое очистилище нравов. радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и честное жилище. радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый; радуйся, свете златозарный и непорочный. радуйся, достойный ангелов собеседниче; радуйся, добрый человеков наставниче. радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, образе кротости духовныя. радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, яко тобою сладостей духовных исполняемся. радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Буря недоумения смущает ми ум, како достойно есть пети чудеса твоя, блаженне Николае; никтоже бо может я исчести, аще бы и многи языки имел, и глаголати восхотел; но мы дивно Богу в тебе прославляющемуся дерзаем воспевати: Аллилуиа. Слышаша, богомудре Николае, ближнии и дальнии величие чудес твоих, яко по воздуху легкими благодатными крилами навыкл еси сущих в бедах предваряти, скоро от тех избавляя всех, вопиющих к тебе таковая: радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати. радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих. радуйся, чудес пучино, Богом излиянная; радуйся, закона Христова скрижали Богом писанныя. радуйся, крепкое падающих возведение; радуйся, право стоящих утверждение. радуйся, яко тобою всякая лесть обнажается; радуйся, яко тобою всякая истина сбывается. радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Боготечная звезда явился еси, наставляя по морю плавающих люте, имже смерть предстояше вскоре иногда, аще не бы ты предстал еси призывающим тя в помощь, Чудотворче святый Николае; уже бо нестыдно бесом летающим, и погрузити корабли хотящим запретив, отгнал еси их, верныя же научил еси спасающему тобою Богу взывати: Аллилуиа. Видеша отроковицы, на брак скверный нищеты ради уготованныя, великое твое к нищим милосердие, преблаженне отче Николае, егда старцу родителю их нощию узельцы три злата таяся подал еси, самаго со дщерьми избавляя от падения греховнаго.

Того ради слышиши от всех сице: радуйся, милости превеликия сокровище; радуйся, промышления о людех приятелище. радуйся, пище и отрадо к тебе прибегающих; радуйся, хлебе неснедаемый алчущих. радуйся, богатство бедне живущим на земли Богом данное; радуйся, воздвижение скорое убогих. радуйся, быстрое нищих услышание; радуйся, скорбящих приятное попечение. радуйся, триех дев непорочный невестителю; радуйся, чистоты усердный хранителю. радуйся, ненадежных надеяние; радуйся, всего мира наслаждение. радуйся, Николае, великий Чудотворче. Проповедует мир весь тебе, преблаженне Николае, скораго в бедах заступника: яко многажды во едином часе, по земли путешествующим и по морю плавающим, предваряя, пособствуеши, купно всех от злых сохраняя, вопиющих к Богу: Аллилуиа. Возсиял еси свет животный, избавление нося воеводам, неправедную смерть прияти имущим, тебе, добрый пастырю Николае, призывающим, егда вскоре явлься во сне цареви, устрашил еси его, сих же неврежденных отпустити повелел еси.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сего ради с ними купно и мы благодарственно вопием ти: радуйся, усердно призывающим тя помогаяй; радуйся, от неправеднаго убиения избавляяй. радуйся, от лестныя сохраняяй клеветы; радуйся, неправедныя разрушаяй советы. радуйся, растерзаяй лжу яко паучину; радуйся, возношаяй славно истину. радуйся, неповинных от уз разрешение; радуйся, и мертвецев оживление. радуйся, проявителю правды; радуйся, помрачителю неправды. радуйся, яко тобою неповиннии избавлени от меча; радуйся, яко тобою насладишася света. радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Молитва ко Святому Николаю Угоднику
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here