Молитва на грузинском языке

Подробное описание: Молитва на грузинском языке - с детальным описанием, специально для Вас!

Молитва «Отче наш» на грузинском языке

Видео (кликните для воспроизведения).

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на грузинском языке.

წმინდა იყავნ სახელი შენი,

მოვედინ სუფება შენი,

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

На грузинском языке
Русская транскрипция

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,
Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,
Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Латинская транскрипция

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Móvedin súpeva shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,
Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

«Символ веры» на грузинском языке

და ერთი უფალი — იესო ქრისტე, ძე ღმრთისა, მხოლოდშობილი, მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა, ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთისაგან ჭეშმარიტისა, შობილი და არა ქმნილი, ერთარსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა;

რომელი ჩუენთვის, კაცთათვის, და ჩუენისა ცხოვრებისათვის გარდამოხდა ზეცით და ხორცნი შეისხნა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა და განკაცნა.

და ჯუარს-ეცუა ჩუენთვის პონტოელისა პილატეს ზე და ივნო და დაეუფლა;

და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა;

და ამაღლდა ზეცად და მჯდომარე არს მარჯუენით მამისა;

და კუალად მომავალ არს დიდებით განსჯად ცხოველთა და მკუდართა, რომლისა სუფევისა არა არს დასასრულ;

და სული წმიდა, უფალი და ცხოველს-მყოფელი, რომელი მამისაგან გამოვალს, მამისა თანა და ძისა თანა თაყუანის-იცემების და იდიდების, რომელი იტყოდა წინასწარმეტყუელთა მიერ;

ერთი წმიდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია.

აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა მოსატევებლად ცოდვათა.

მოველი აღდგომასა მკუდრეთით.

და ცხოვრებისა მერმისა მის საუკუნისასა, ამინ.

На грузинском языке
Русская транскрипция

да ерТи уфали иесо яристе, Зе РвТиса, мхолодСобили, мамисаган Собили ущинарес ёвелТа саукунеТа, маТели наТлисаган, РмерТи ЩеСмарити РвТисаган ЩеСмаритиса, Собили да араямнили, ерТарси мамиса, ромлисаган ёвели Сеиямна;

ромели ЦвенТвис, кацТаТвис да Цвениса цховребисаТвис гардамохда зециТ да хорцни Сеисхна сулисаган щмидиса да мариамисаган яалщулиса, да ганкацна;

да йварс ецва ЦвенТвис понтоелиса пилатес зе, да ивно, да даефла;

да аРсдга месамеса дРеса мсгавсад щерилиса;

да амаРлда зецад да мйдомаре арс марйвениТ мамиса;

да квалад момавал-арс дидебиТ гансяд цховелТа да мквдарТа, ромлиса суфевиса ара арс дасасрул;

да сули щмида, уфали да цховелсмёфели, ромели мамисаган гамовалс, мамиса да Зиса Тана Таыванисицемебис да идидебис, ромели итёда щинасщарметывелТа миер;

ерТи щмида, каТолике да самоцияуло еклесиа;

аРвиареб ерТса наТлисРебаса мосатевебелад цодваТа;

мовели аРдгомаса мквдреТиТ;

да цховребаса мермисса мис саукунесаса. амин.

Латинская транскрипция

da erTi ufali ieso qriste, Ze RvTisa, mxolodSobili, mamisagan Sobili uwinares yovelTa saukuneTa, maTeli naTlisagan, RmerTi WeSmariti RvTisagan WeSmaritisa, Sobili da araqmnili, erTarsi mamisa, romlisagan yoveli Seiqmna;

romeli CvenTvis, kacTaTvis da Cvenisa cxovrebisaTvis gardamoxda zeciT da xorcni Seisxna sulisagan wmidisa da mariamisagan qalwulisa, da gankacna;

da jvars ecva CvenTvis pontoelisa pilates ze, da ivno, da daefla;

da aRsdga mesamesa dResa msgavsad werilisa;

da amaRlda zecad da mjdomare ars marjveniT mamisa;

da kvalad momaval-ars didebiT gansjad cxovelTa da mkvdarTa, romlisa sufevisa ara ars dasasrul;

da suli wmida, ufali da cxovelsmyofeli, romeli mamisagan gamovals, mamisa da Zisa Tana Tayvanisicemebis da ididebis, romeli ityoda winaswarmetyvelTa mier;

erTi wmida, kaTolike da samociqulo eklesia;

aRviareb erTsa naTlisRebasa mosatevebelad codvaTa;

moveli aRdgomasa mkvdreTiT;

da cxovrebasa mermissa mis saukunesasa. amin.

Текст песни ОТЧЕ НАШ – на грузинском языке

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

ამინ.
[амин]
аминь
Our Father,
[мамао чвено]
Отче наш

Whatever you are in heaven,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

Be holy to thy name,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

Come to me,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

Be your will,
[икхавн неба шени]
to будет воля твоя

Even as in the heavens,
[витарца цата шина]
как на небе

So,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

The bread of the body is dew,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
you can change the search path if the search experience is empty

And they will be forgiven us,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
and so on

As if we forgive them,
[витарца чвен чуен мивутевебт танамдебта мат чвента]
You can view it here as well

And do not bring me into trial,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

But let us return from evil.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

«Символ веры» на грузинском языке

და ერთი უფალი — იესო ქრისტე, ძე ღმრთისა, მხოლოდშობილი, მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა, ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთისაგან ჭეშმარიტისა, შობილი და არა ქმნილი, ერთარსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა;

რომელი ჩუენთვის, კაცთათვის, და ჩუენისა ცხოვრებისათვის გარდამოხდა ზეცით და ხორცნი შეისხნა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა და განკაცნა.

და ჯუარს-ეცუა ჩუენთვის პონტოელისა პილატეს ზე და ივნო და დაეუფლა;

და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა;

და ამაღლდა ზეცად და მჯდომარე არს მარჯუენით მამისა;

და კუალად მომავალ არს დიდებით განსჯად ცხოველთა და მკუდართა, რომლისა სუფევისა არა არს დასასრულ;

და სული წმიდა, უფალი და ცხოველს-მყოფელი, რომელი მამისაგან გამოვალს, მამისა თანა და ძისა თანა თაყუანის-იცემების და იდიდების, რომელი იტყოდა წინასწარმეტყუელთა მიერ;

ერთი წმიდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია.

აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა მოსატევებლად ცოდვათა.

მოველი აღდგომასა მკუდრეთით.

და ცხოვრებისა მერმისა მის საუკუნისასა, ამინ.

На грузинском языке
Русская транскрипция

да ерТи уфали иесо яристе, Зе РвТиса, мхолодСобили, мамисаган Собили ущинарес ёвелТа саукунеТа, маТели наТлисаган, РмерТи ЩеСмарити РвТисаган ЩеСмаритиса, Собили да араямнили, ерТарси мамиса, ромлисаган ёвели Сеиямна;

ромели ЦвенТвис, кацТаТвис да Цвениса цховребисаТвис гардамохда зециТ да хорцни Сеисхна сулисаган щмидиса да мариамисаган яалщулиса, да ганкацна;

да йварс ецва ЦвенТвис понтоелиса пилатес зе, да ивно, да даефла;

да аРсдга месамеса дРеса мсгавсад щерилиса;

да амаРлда зецад да мйдомаре арс марйвениТ мамиса;

да квалад момавал-арс дидебиТ гансяд цховелТа да мквдарТа, ромлиса суфевиса ара арс дасасрул;

да сули щмида, уфали да цховелсмёфели, ромели мамисаган гамовалс, мамиса да Зиса Тана Таыванисицемебис да идидебис, ромели итёда щинасщарметывелТа миер;

ерТи щмида, каТолике да самоцияуло еклесиа;

аРвиареб ерТса наТлисРебаса мосатевебелад цодваТа;

мовели аРдгомаса мквдреТиТ;

да цховребаса мермисса мис саукунесаса. амин.

Латинская транскрипция

da erTi ufali ieso qriste, Ze RvTisa, mxolodSobili, mamisagan Sobili uwinares yovelTa saukuneTa, maTeli naTlisagan, RmerTi WeSmariti RvTisagan WeSmaritisa, Sobili da araqmnili, erTarsi mamisa, romlisagan yoveli Seiqmna;

romeli CvenTvis, kacTaTvis da Cvenisa cxovrebisaTvis gardamoxda zeciT da xorcni Seisxna sulisagan wmidisa da mariamisagan qalwulisa, da gankacna;

da jvars ecva CvenTvis pontoelisa pilates ze, da ivno, da daefla;

da aRsdga mesamesa dResa msgavsad werilisa;

da amaRlda zecad da mjdomare ars marjveniT mamisa;

da kvalad momaval-ars didebiT gansjad cxovelTa da mkvdarTa, romlisa sufevisa ara ars dasasrul;

da suli wmida, ufali da cxovelsmyofeli, romeli mamisagan gamovals, mamisa da Zisa Tana Tayvanisicemebis da ididebis, romeli ityoda winaswarmetyvelTa mier;

erTi wmida, kaTolike da samociqulo eklesia;

aRviareb erTsa naTlisRebasa mosatevebelad codvaTa;

moveli aRdgomasa mkvdreTiT;

da cxovrebasa mermissa mis saukunesasa. amin.

Православные молитвы Отче наш (на грузинском языке)

Текст песни “Православные молитвы — Отче наш (на грузинском языке)”

?,
[мамао чвено]
Отче наш

,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

?,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

?,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

?,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

?,
[витарца цата шина]
как на небе

,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

?,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

Текст песни ОТЧЕ НАШ – на грузинском языке

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

ამინ.
[амин]
аминь
Our Father,
[мамао чвено]
Отче наш

Whatever you are in heaven,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

Be holy to thy name,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

Come to me,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

Be your will,
[икхавн неба шени]
to будет воля твоя

Even as in the heavens,
[витарца цата шина]
как на небе

So,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

The bread of the body is dew,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
you can change the search path if the search experience is empty

And they will be forgiven us,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
and so on

As if we forgive them,
[витарца чвен чуен мивутевебт танамдебта мат чвента]
You can view it here as well

And do not bring me into trial,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

But let us return from evil.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

მამაო ჩვენო Молитва “Отче наш” (на грузинском языке)

Текст песни “მამაო ჩვენო — Молитва “Отче наш” (на грузинском языке)”

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

Видео (кликните для воспроизведения).

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

. . – Молитва “Отче наш” (на грузинском языке)

Текст песни

. .
[мамао чвено]
Отче наш

. . . .
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

. . . .
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

. . .
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

. . .
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

. . .
[витарца цата шина]
как на небе

. . .
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

. . . . . .
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

?? . . . .
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

. . . . . .
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

?? ?? . . .
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

. . . .
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

Видео . . – Молитва “Отче наш” (на грузинском языке)Текст песни Молитва на грузинском языке – Отче наш

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[еґреца квекханаса зеда]
პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен ґансацделса]
არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаґан]
ამინ.

მამაო ჩვენო,
[Mom Chveni]
რომელი ხარ ცათა შინა,
[Romelu Features kata bus]
წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[tsmida ikhvan Sahel Sheni]
მოვედინ სუფევა შენი,
[movedin supfeva Sheni]
იყავნ ნება შენი,
[ikhavn sky Sheni]
ვითარცა ცათა შინა,
[vitartsa tsata bus]
ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[eґretsa kvekhanasa Zed]
პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[puri chveni arsebisa momets Chveni dges]
და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[yes momiteven Chveni tananadebni Chveni]
ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[vitartsa Chveni mivutevebt tanamdebta mat chventa]
და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[yah shemikhvaneb Chveni ґansatsdelsa]
არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[aramed mihsen Chveni borotisaґan]
ამინ.

Православная молитва (на грузинском языке) – – Отче наш текст песни

 • Тексты песен
 • Православная молитва (на грузинском языке) –
 • Отче наш

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[еґреца квекханаса зеда]
პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен ґансацделса]
არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаґан]
ამინ.
Другие тексты песен “Православная молитва (на грузинском языке) -“

Молитва на грузинском языке – Отче наш текст песни

 • Тексты песен
 • Молитва на грузинском языке
 • Отче наш

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[еґреца квекханаса зеда]
პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен ґансацделса]
არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаґан]
ამინ.
Другие тексты песен “Молитва на грузинском языке”

Православная молитва (на грузинском языке) – – Отче наш текст песни

 • Тексты песен
 • Православная молитва (на грузинском языке) –
 • Отче наш

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[еґреца квекханаса зеда]
პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен ґансацделса]
არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаґан]
ამინ.
Другие тексты песен “Православная молитва (на грузинском языке) -“

Молитва на грузинском языке – Отче наш текст песни

 • Тексты песен
 • Молитва на грузинском языке
 • Отче наш

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[еґреца квекханаса зеда]
პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен ґансацделса]
არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаґан]
ამინ.
Другие тексты песен “Молитва на грузинском языке”

მამაო ჩვენო – Молитва “Отче наш” (на грузинском языке) текст песни

 • Тексты песен
 • Молитва “Отче наш” (на грузинском языке)

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

Текст песни ОТЧЕ НАШ – на грузинском языке

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

ამინ.
[амин]
аминь
Our Father,
[мамао чвено]
Отче наш

Whatever you are in heaven,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

Be holy to thy name,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

Come to me,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

Be your will,
[икхавн неба шени]
to будет воля твоя

Even as in the heavens,
[витарца цата шина]
как на небе

So,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

The bread of the body is dew,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
you can change the search path if the search experience is empty

And they will be forgiven us,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
and so on

As if we forgive them,
[витарца чвен чуен мивутевебт танамдебта мат чвента]
You can view it here as well

And do not bring me into trial,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

But let us return from evil.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

Молитва «Отче наш» на грузинском языке

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на грузинском языке.

წმინდა იყავნ სახელი შენი,

მოვედინ სუფება შენი,

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

На грузинском языке
Русская транскрипция

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,
Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,
Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Латинская транскрипция

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Móvedin súpeva shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,
Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

«Символ веры» на грузинском языке

და ერთი უფალი — იესო ქრისტე, ძე ღმრთისა, მხოლოდშობილი, მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა, ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთისაგან ჭეშმარიტისა, შობილი და არა ქმნილი, ერთარსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა;

რომელი ჩუენთვის, კაცთათვის, და ჩუენისა ცხოვრებისათვის გარდამოხდა ზეცით და ხორცნი შეისხნა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა და განკაცნა.

და ჯუარს-ეცუა ჩუენთვის პონტოელისა პილატეს ზე და ივნო და დაეუფლა;

და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა;

და ამაღლდა ზეცად და მჯდომარე არს მარჯუენით მამისა;

და კუალად მომავალ არს დიდებით განსჯად ცხოველთა და მკუდართა, რომლისა სუფევისა არა არს დასასრულ;

და სული წმიდა, უფალი და ცხოველს-მყოფელი, რომელი მამისაგან გამოვალს, მამისა თანა და ძისა თანა თაყუანის-იცემების და იდიდების, რომელი იტყოდა წინასწარმეტყუელთა მიერ;

ერთი წმიდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია.

აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა მოსატევებლად ცოდვათა.

მოველი აღდგომასა მკუდრეთით.

და ცხოვრებისა მერმისა მის საუკუნისასა, ამინ.

На грузинском языке
Русская транскрипция

да ерТи уфали иесо яристе, Зе РвТиса, мхолодСобили, мамисаган Собили ущинарес ёвелТа саукунеТа, маТели наТлисаган, РмерТи ЩеСмарити РвТисаган ЩеСмаритиса, Собили да араямнили, ерТарси мамиса, ромлисаган ёвели Сеиямна;

ромели ЦвенТвис, кацТаТвис да Цвениса цховребисаТвис гардамохда зециТ да хорцни Сеисхна сулисаган щмидиса да мариамисаган яалщулиса, да ганкацна;

да йварс ецва ЦвенТвис понтоелиса пилатес зе, да ивно, да даефла;

да аРсдга месамеса дРеса мсгавсад щерилиса;

да амаРлда зецад да мйдомаре арс марйвениТ мамиса;

да квалад момавал-арс дидебиТ гансяд цховелТа да мквдарТа, ромлиса суфевиса ара арс дасасрул;

да сули щмида, уфали да цховелсмёфели, ромели мамисаган гамовалс, мамиса да Зиса Тана Таыванисицемебис да идидебис, ромели итёда щинасщарметывелТа миер;

ерТи щмида, каТолике да самоцияуло еклесиа;

аРвиареб ерТса наТлисРебаса мосатевебелад цодваТа;

мовели аРдгомаса мквдреТиТ;

да цховребаса мермисса мис саукунесаса. амин.

Латинская транскрипция

da erTi ufali ieso qriste, Ze RvTisa, mxolodSobili, mamisagan Sobili uwinares yovelTa saukuneTa, maTeli naTlisagan, RmerTi WeSmariti RvTisagan WeSmaritisa, Sobili da araqmnili, erTarsi mamisa, romlisagan yoveli Seiqmna;

romeli CvenTvis, kacTaTvis da Cvenisa cxovrebisaTvis gardamoxda zeciT da xorcni Seisxna sulisagan wmidisa da mariamisagan qalwulisa, da gankacna;

da jvars ecva CvenTvis pontoelisa pilates ze, da ivno, da daefla;

da aRsdga mesamesa dResa msgavsad werilisa;

da amaRlda zecad da mjdomare ars marjveniT mamisa;

da kvalad momaval-ars didebiT gansjad cxovelTa da mkvdarTa, romlisa sufevisa ara ars dasasrul;

da suli wmida, ufali da cxovelsmyofeli, romeli mamisagan gamovals, mamisa da Zisa Tana Tayvanisicemebis da ididebis, romeli ityoda winaswarmetyvelTa mier;

erTi wmida, kaTolike da samociqulo eklesia;

aRviareb erTsa naTlisRebasa mosatevebelad codvaTa;

moveli aRdgomasa mkvdreTiT;

da cxovrebasa mermissa mis saukunesasa. amin.

მამაო ჩვენო Молитва “Отче наш” (на грузинском языке)

Текст песни “მამაო ჩვენო — Молитва “Отче наш” (на грузинском языке)”

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

Молитва на грузинском языке

(с русской транскрипцией и переводом)

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

Православные молитвы Отче наш (на грузинском языке)

Текст песни “Православные молитвы — Отче наш (на грузинском языке)”

?,
[мамао чвено]
Отче наш

,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

?,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

?,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

?,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

?,
[витарца цата шина]
как на небе

,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

?,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

Молитва на грузинском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитвы от вирусов

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here