Молитва после 11 кафизмы

Подробное описание: Молитва после 11 кафизмы - с детальным описанием, специально для Вас!

Псалтирь. Молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири

ПО СОВЕРШЕНИИ ЖЕ НЕКОЛИКИХ КАФИСМ
ИЛИ ВСЕГО ПСАЛТИРЯ, И ПЕСНЕЙ:

Д осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Или О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, А́нгельский собор и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, девственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6:

П оми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Таже, Го́споди, поми́луй (40).

И поклонов, елико мощно, с молитвою:

Г о́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми.

Д ух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́.

Е й Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Посем Ч естне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Слава, и ныне: Го́споди, поми́луй (3) . Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Псалтирь. Кафизма 11

КАФИ́СМА ЕДИНАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 77.

Слава:

Псалом 78.
Псалом 79.

1 В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м.

Псалом 80.

1 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Аса́фу.

2 Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю, 3 приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, 4 воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего, 5 я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. 6 Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти eму́ от земли́ Еги́петския, язы́ка eго́же не ве́дяше услы́ша. 7 Отъя́т от бре́мене хребе́т eго́, ру́це eго́ в коши́ порабо́тасте. 8 В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния. 9 Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́. 10 Не бу́дет Тебе́ бог нов, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му. 11 Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́. 12 И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми: 13 и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих свои́х. 14 А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, 15 ни о чесо́м же у́бо враги́ eго́ смири́л бых, и на оскорбля́юшыя их возложи́л бых ру́ку Мою́. 16 Врази́ Госпо́дни солга́ша Eму́, и бу́дет вре́мя их в век. 17 И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Слава:

Псалом 81.

1 Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. 2 Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? 3 Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. 4 Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите eго́. 5 Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся основа́ния земли́. 6 Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси. 7 Вы же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. 8 Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.

Псалом 82.

1 Песнь псалма Асафу.

2 Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же. 3 Я́ко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́. 4 На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. 5 Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́. 6 Я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша: 7 селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: 8 Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, 9 и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. 10 Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове. 11 Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й. 12 Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их, 13 и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие. 14 Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра. 15 Я́ко огнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, 16 та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. 17 Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди. 18 Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. 19 И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты еди́н Вы́шний по всей земли́.

Читайте так же:  Православная молитва петра и февронии
Псалом 83.

1 В коне́ц, о точи́лех, сыно́м Коре́овым, псало́м.

2 Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! 3 Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. 4 И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. 5 Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. 6 Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, 7 во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. 8 По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. 9 Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. 10 Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. 11 Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. 12 Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. 13 Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Псалом 84.

1 В коне́ц, сыно́м Коре́овым, псало́м.

2 Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: 3 оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. 4 Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. 5 Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. 6 Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? 7 Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. 8 Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. 9 Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. 10 Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. 11 Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. 12 И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, 13 и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. 14 Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Слава:

По 11-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

И му́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: Врачу́ душ и теле́с, свободи́ мя, Человеколю́бче, от мно́гих согреше́ний, сопричти́ мя блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми, Бо́же, беззако́ний мои́х проще́ние, и спаси́ мя.

Слава: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы слез не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния о таково́м исправле́нии, но Твои́м благоутро́бием спаси́ мя, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

И ныне: Богоро́дице Де́во Нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ с го́рними си́лами, проще́ние прегреше́ний нам пре́жде конца́ дарова́ти и ве́лию ми́лость.

Г о́споди, поми́луй (40) и молитва:

В озсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просвеще́ние душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Псалтирь царя и пророка Давида

КАФИЗМА 11

Псалом 77

1 В научение. Аса́фа.

Слава:

Псалом 78

1 Псалом Аса́фа.

Боже, пришли язычники в наследие Твоё, осквернили храм святой Твой, сделали Иерусалим как сторожку в саду, 2 повергли трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела святых Твоих – зверям земным, 3 про́лили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было погребать их. 4 Мы стали ругательством для соседей наших, глумлением и посмешищем для окружающих нас. 5 Доколе, Господи, будешь гневаться до конца, разгораться, как огонь, будет ревность Твоя? 6 Пролей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призвали, 7 ибо они пожрали Иакова и место его опустошили. 8 Не вспомни наших беззаконий прежних. Скоро да встретит нас сострадание Твоё, Господи, ибо мы обнищали весьма. 9 Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, Господи, избавь нас, и будь милостив ко грехам нашим ради имени Твоего, 10 чтобы не сказали язычники: «Где Бог их?» И да будет известно среди народов пред глазами нашими отмщение за про́литую кровь рабов Твоих. 11 Да придёт пред лицо Твоё стенание узников, по величию мы́шцы Твоей сохрани сынов умерщвлённых, 12 возврати соседям нашим семикратно в не́дро их поношение их, которым они поносили Тебя, Господи. 13 А мы, народ Твой и овцы пастбища Твоего, будем славить Тебя вовек, в род и род возвещать хвалу Тебе.

Псалом 79

1 К исполнению. О тех, кому предстоит измениться. Свидетельство Аса́фа. Псалом.

Псалом 80

1 К исполнению, о точилах. Псалом Аса́фа.

Читайте так же:  Молитва к иконе Серафима Саровского

2 Радуйтесь о Боге, помощнике нашем, воскликните Богу Иакова, – 3 возьмитесь за псало́м и дайте тимпа́н, псалтирь приятную с гуслями! 4 Затрубите в новоме́сячие трубою, в знаменательный день праздника вашего, 5 ибо это – повеление для Израиля и решение Бога Иакова. 6 Положил Он это во свидетельство Иосифу, когда тот вышел из земли Египетской и язык, которого не знал, услышал. 7 Я избавил от тяжестей плечи его, ру́ки его, с корзинами работавшие. 8 В скорби ты призвал Меня, и Я освободил тебя, услышал тебя, скрываясь в буре, испытал тебя у воды́ пререкания. 9 Слушай, народ Мой, и засвидетельствую тебе: «Израиль, если послушаешь Меня, 10 не будет среди тебя бога нового, и не будешь кланяться богу чужому, – 11 ибо Я – Господь, Бог твой, изведший тебя из земли́ Египетской; широко раскрой уста твои, и Я наполню их». 12 И не послушал народ Мой гласа Моего, и Израиль не внял Мне, 13 и предоставил Я их замыслам сердец их, – будут ходить по замыслам своим. 14 Если бы народ Мой послушал Меня, если бы Израиль путями Моими шёл, 15 без труда Я смирил бы врагов его и на теснящих их наложил бы руку Мою! 16 Враги Господни солгали Ему, – и время бедствия их будет навек. 17 А тех напитал Он тучной пшеницей и мёдом из скалы насытил их.

Слава:

Псалом 81

1 Псалом Аса́фа.

Бог стал в сонме богов, и среди богов совершает суд: 2 «Доколе вы су́дите неправедно и лицеприя́тствуете к грешным? 3 Суди́те сироту и бедного, смиренного и нищего оправдайте. 4 Освободите нищего и бедного, из руки грешника избавьте его». 5 Не познали они и не поняли, во тьме блуждают; да потрясутся все основания земли́! 6 Я сказал: «вы – боги, и все вы – сыны́ Всевышнего. 7 Но вы, как люди, умираете и, как один из князей, падаете». 8 Восстань, Боже, суди́ землю, ибо Ты получишь удел во всех народах!

Псалом 82

1 Песнь-псалом Аса́фа.

2 Боже, кто уподобится Тебе? Не промолчи и не успокойся, Боже! 3 Ибо вот, враги Твои зашумели, и ненавидящие Тебя по́дняли голову, 4 против народа Твоего составили коварный замысел и совещались против святых Твоих, 5 сказали: «Придите, и истребим их из числа народов, и не вспомнят больше имени Иакова». 6 Ибо решили они единодушно вместе, против Тебя союз заключили: 7 селения Идуме́ев и Измаильтя́не, Моа́в и Агаря́не, 8 Гева́л, и Аммо́н, и Амали́к, иноплеменники с живущими в Тире. 9 Ибо и Ассу́р явился с ними, стали они поддержкой для сынов Ло́товых. 10 Сделай им, как Мадиа́му и Сиса́ре, как Иави́ну в потоке Киссо́не: 11 истреблены они были в Аэндо́ре, сделались, как навоз на земле. 12 Низложи князей их, как Ори́ва и Зи́ва и как Зеве́я и Салма́на, – всех князей их, 13 которые сказали: «Возьмём себе в наследство святилище Божие». 14 Боже мой, сделай их как колесо, как тростник пред лицом ветра; 15 как огонь, сожигающий дубравы, как пламя, опаляющее горы, 16 так погонишь Ты их бурею Твоею и во гневе Твоём смутишь их. 17 Исполни ли́ца их бесчестия, и они взыщут имени Твоего, Господи. 18 Да постыдятся они, и смятутся во век века, и посрамя́тся, и погибнут, 19 и да познают, что имя Тебе – Господь, Ты один – высочайший на всей земле.

Псалом 83

1 К исполнению, о точилах. Сынов Коре́евых, псалом.

2 Как желанны обители Твои, Господи сил! 3 Жаждет и томится душа моя, стремясь во дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. 4 Ибо и птичка нашла себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, Царь мой и Бог мой. 5 Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 6 Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 7 в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 8 Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. 9 Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли́, Боже Иакова. 10 Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника Твоего. 11 Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, 12 ибо милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. 13 Господи, Боже сил, блаже́н человек, уповающий на Тебя.

Псалом 84

1 К исполнению, сынов Коре́евых. Псалом.

2 Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, 3 простил беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. 4 Прекратил весь гнев Твой, удержался от ярости гнева Твоего. 5 Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 6 Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? 7 Боже, Ты, обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. 8 Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твоё дай нам. 9 Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. 10 Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. 11 Милость и истина встретились, правда и мир облобызались: 12 истина из земли взошла, и правда с неба склонилась. 13 Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – 14 правда пойдёт перед Ним и поставит на путь стопы́ свои.

Слава:

ПОСЛЕ КАФИЗМЫ 11

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй (3) . Слава, и ныне: Отче наш:

Читайте так же:  Вышивка Крестом молитва перед завтраком
Тропари, глас 7

Имея, душа моя, лечебницу покаяния, / приступи, проливая слёзы, / со стоном восклицая Врачу душ и тел: / «Освободи меня, Человеколюбец, от согрешений моих, / сопричисли меня блуднице, и разбойнику, и мы́тарю, / и даруй мне, Боже, беззаконий моих прощение / и спаси меня!»

Слава: Покаянию мы́таря я не поревновал, / и блудницы слёз не стяжал: / ибо по бесчувствию я сомневаюсь / в своей способности к такому исправлению; / но Твоим милосердием спаси меня, Боже, / как Человеколюбец.

И ныне: Богородица, Дева чуждая скверны, / Сына Твоего моли с вышними Силами, / даровать нам прежде конца прощение согрешений / и великую милость.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Зажги в сердцах наших, человеколюбивый Господи, Твоего Богопознания нетленный свет и открой очи ума нашего для уразумения евангельской Твоей проповеди! Вложи в нас и страх пред блаженными Твоими заповедями, дабы мы, все плотские влечения поправ, проводили духовную жизнь, о всём, что́ ко благоугождению Тебе, мысля и то́ совершая. Ибо Ты – просвещение душ и тел наших, Христе Боже, и Тебе славу воссылаем, со Безначальным Твоим Отцом и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кафизма

Кафизма: что это

Кафизма – это один из разделов Псалтири. Во время чтения кафизмы на богослужении можно сидеть. При этом изначально во время пения или чтения кафизм стояли, а сидели наоборот на следующих за ними седальнах и святоотеческих чтениях.

Деление Псалтири на кафизмы

Всего в Псалтири существует двадцать кафизм. Они составляют приблизительно одинаковую длину, это очень важно для образования кафизмы, потому что число псалмов в кафизмах может различаться даже при одинаковой длине.

  • Больше всего псалов в 18-ой кафизме – 15 (псалмы 119-133).
  • Кафизма делится на три части. Каждая часть зовется статией (статия от греч. στασεις – глава, подраздел) или славой. Слава может включать в себя как один, так и несколько псалмов.
  • Название “слава” происходит от славословия:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды).
Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

  • Греки называют кафизмы “стихологии”.

Чтение кафизм в храме

Деление Псалтири на кафизмы удобнее обозначить в форме таблицы:

Кафизма 1 Слава 2 Слава 3 Слава
I 1—3 4—6 7—8
II 9—10 11—13 14—16
III 17 18—20 21—23
IV 24—26 27—29 30—31
V 32—33 34—35 36
VI 37—39 40—42 43—45
VII 46—48 49—50 51—54
VIII 55—57 58—60 61—63
IX 64—66 67 68—69
X 70—71 72—73 74—76
XI 77 78—80 81—84
XII 85—87 88 89—90
XIII 91—93 94—96 97—100
XIV 101—102 103 104
XV 105 106 107—108
XVI 109—111 112—114 115—117
XVII 118:1—72 118:73—131 118:132—176
XVIII 119—123 124—128 129—133
XIX 134—136 137—139 140—142
XX 143—144 145—147 148—150

Во время богослужения в храме обычно не читается 151-ый Псалом, который в греческой традиции примыкает к концу 20-й кафизмы.

О том, в каком порядке читать кафизмы – говорит Устав. По Уставу Псалтирь на богослужениях за неделю прочитывается полностью, а во время Великого поста – дважды за неделю. Кафизму, положенную для чтения в данный день по уставу называют “рядовой”.

В недельном Богослужении кафизмы читаются так:

  1. Одна на вечерне.
  2. Две на утрени.

При этом церковная неделя начинается с воскресенья и первая кафизма читается в субботу вечером, что соответствует воскресной вечерне. Если в праздник накануне служилось Всенощное бдение, то вечерняя кафизма отменена. Устав допускает совершение бдения накануне каждого воскресенья, поэтому в воскресенье вечером кафизмы не бывает.

Особый порядок чтения кафизм у Великого Поста:

День Вечерня Утреня 1 Час 3 Час 6 Час 9 час
Вс 1 2, 3
Пн 4, 5, 6 7 8 9
Вт 18 10, 11, 12 13 14 15 16
Ср 18 19, 20, 1 2 3 4 5
Чт 18 6, 7 ,8 9 10 11 12
Пт 18 13, 14, 15 19 20
Сб 18 16, 17

Чтение кафизм в домашней молитве

Псалтирь регулярно читают и в домашней молитве. Читать кафизмы можно в качестве молитвенного правила и, если человек не смог посетить богослужение.

При чтении Псалтири за упокой к кафизмам добавляют специальные молитвы.

Кафизма 17

17-ая кафизма известна тем, что содержит всего один псалом – 118-ый. Он делится на три части и зовется “Непорочны”. 17-я кафизма рассказывает о блаженстве ходивших в законе Господнем. То есть о радости исполнять заповеди, которые дал Господь. 17 кафизму традиционно читают родные усопшего в третий, девятый и сороковой день по смерти человека.

Поскольку в воскресенье вечером кафизма не читается, 17-я кафизма, как и 16-я переносятся на субботу, а не читается в пятницу. В будние дни эта кафизма читается на полунощнице. Если праздник имеет полиелей, то на вечерне рядовая кафизма не читается. Вместо нее принято читать первую славу первой кафизмы. Накануне великих Господних праздников на вечерне кафизмы не бывает, но это не распространяется на вечера субботы, когда положена 1-я кафизма, и вечера воскресенья, когда читается 1-я статия 1-ой кафизмы. На утрени кафизмы положены даже в великие праздники, но это не распространяется на Пасхальную седмицу с ее особым богослужебным уставом. На Светлой Седмице не читают кафизмы.

В домашней молитве, келейно 17-я кафизма читается так:

После 1, 2, 12, 22, 25, 29, 37, 58, 66, 72, 73, 88, 93 стиха принято читать “Помяни, Господи, душу раба Твоего”. А после стиха 94, 107, 114. 121, 131, 132, 133,142, 153, 159, 163, 170, 176 “Упокой, Господи, душу раба Твоего”.

Стихи 92 и 93, а также 175 и 176 читают трижды.

Читайте так же:  Какую читать молитву на крещение Господне

После положенных по прочтении кафизмы тропарей читают тропари непорочны или тропари за упокой:

Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.

Видео (кликните для воспроизведения).

Припев: Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.

Агнца Божия проповедавше и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся: Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати.

Припев: Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.

В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии и Мне последовавши верою, приидите насладитеся, ихже уготовах вам, почестей и венцев небесных.

Припев: Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.

Образ есть неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений, ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное Отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.

Припев: Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.

Древле убо от несущих Создавый мя и образом Твоим Божественным Почтый, преступлением же заповеди, паки мя Возвративый в землю, от нея же взят бых, но еже по подобию возведи, древнею добротою возобразитися.

Припев: Припев: Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.

Упокой, Боже, раба Твоего и учини его в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила, усопшаго раба Твоего упокой, презирая его вся согрешения.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу

Трисиятельное Единаго Божества, благочестно поем вопиюще: Свят еси, Отче Безначальный, Собезначальный Сыне и Божественный Душе, просвети нас, верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити.

И ныне, и присно, и во веки веков

Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, Еюже род человеческий обрете спасение. Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благословенная!

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).

Затем молитву, положенную по окончании кафизмы. И «Последование по исходе души от тела».

17-я кафизма (поминальная), чтомая в дни особого поминовения усопших

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют а́нгели: того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дать ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны по силе.

Молитва Святей Живоначальней Троице

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 118

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося [1] раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва мужа с женой помирить

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По 17-й кафизме

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари, глас 2-й

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго, и поми́луй мя, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И поклоны по силе.

Молитва

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, и святы́х небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец, ами́нь.

Видео (кликните для воспроизведения).

[1] До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреста́вленного», в дальнейшем — «преста́вльшагося».

Молитва после 11 кафизмы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here