Молитва Св Ксении Петербургской

Подробное описание: Молитва Св Ксении Петербургской - с детальным описанием, специально для Вас!

Молитва святой блаженной Ксении Петербургской

Молитва вторая блаженной Ксении Петербургской

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья блаженной Ксении Петербургской

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы блаженной Ксении Петербургской

Тропарь, глас 7 *

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Перевод: Нищету Христову возлюбив, сейчас ты наслаждаешься Бессмертной Трапезой, обличив безумие мира своим мнимым безумием, крестным смирением ты приняла силу Божию. Потому дар чудодейственной помощи заслужившая, Ксения блаженная, моли Христа Бога об избавлении нашем от всякого зла через покаяние.

Кондак, глас 3

На земли́ я́ко стра́нна пребы́вши,/ о Небе́снем же оте́чествии воздыха́ющи,/ юро́да от бу́йих и неве́рных,/ прему́дра же и свя́та от ве́рных познава́ешися,/ и от Бо́га сла́вою и че́стию венча́ешися,/ Ксе́ние мужеу́мная и богоу́мная,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, я́ко по стра́нствии земне́м в дому́ О́тчем водворя́ешися.

Перевод: На земле пребывая как странница, о Небесном же Отечестве тоскуя, юродивой ты считалась у неразумных и неверующих, премудрой же и святой почитаешься верующими, и венчаешься славой и честью от Бога, Ксения, имеющая совершенный разум и Богоумная, потому взываем к тебе: «Радуйся, так как после земного странствия ты водворяешься в доме Отчем».

Молитва 1-я *

Молитва 2-я **

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, преславная святая блаженная матерь наша Ксения, горячая о нас пред Богом молитвенница! Как прежде к надгробию твоему припадавшие, так ныне и мы по прославлении твоем к мощам твоим прибегая, просим: помолись Господу, да освятит Он наши души и тела, да просветит ум, очистит совесть от всякой скверны, нечистых помышлений, лукавых и хульных замыслов и от всякого превозношения, гордости и кичливости, высокоумия и дерзости, от всякого фарисейского лицемерия, и от всякого постыдного и лукавого обычая нашего; да дарует нам искреннее покаяние, сокрушение сердец наших, смиренномудрие, кротость и спокойствие, благоговение, разум духовный со всякой рассудительностью и благодарением. Утаившая себя от мудрых века сего, но Богу известная! Испроси стране нашей Российской от бед тяжких избавление, всей нашей жизни обновление и исправление, соблюди нас во всяком благочестивом православном исповедании веры христианской, чтобы мы, прославляя тебя сподобились во все дни воспевать, благодарить и славить Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную, Животворящую и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитвы на спасение

Молитва 3-я **

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, святая угодница Божия, блаженная Ксения! Воззри милостиво твоим оком на нас, рабов Божиих (имена), пред священной твоей иконой со умилением молящихся и просящих у тебе помощи и заступления. Простри ко Господу Богу нашему горячие твои молитвы и испроси душам нашим отпущение согрешений. Ибо вот, мы с сердцем сокрушенным и духом смиренным тебя, ходатаицу милостивую ко Владыке и молитвенницу за нас, грешных, призываем, ведь ты приняла от Него благодать молиться за нас и от бед избавлять. Просим же тебя: не презри нас, недостойных, молящихся тебе и в твоей помощи нуждающихся, и испроси всем всё, ко спасению полезное, чтобы твоими ко Господу Богу молитвами получив благодать и милость, мы прославили Источник всех благ и даров Подателя, – Бога Единого, в Троице Святой славимого Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.

Личное прошение

О, на́ша вели́кая небе́сная засту́пница, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Испроси́ у Великодарови́того Бо́га раба́м Твои́м (имена́), с наде́ждою притека́ющим к тебе́ (содержа́ние проше́ния), и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе по́мощь и наставле́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Ами́нь.

Краткое житие

День памяти 24 января/6 февраля

После внезапной кончины мужа, умершего без покаяния, приняла крест юродства Христа ради. Как при жизни, так и после блаженная Ксения помогла множеству людей, обращавшихся к ней за помощью в устроении житейских дел и избавлении от различных бед.

Акафист святой блаженной Ксении Петербургской

Кондак 1

Избранная угодница и Христа ради юродивая, святая блаженная мати Ксения, избравшая подвиг терпения и злострадания, хвалебное пение приносим ти, чтущия святую память твою. Ты же заступи нас от враг видимых и невидимых, да зовем ти: Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Икос 1

Равноангельского жития взыскала еси, блаженная мати, по успении мужа твоего отвергла еси мира сего красоту и вся, яже в нем: похоть очес, похоть плоти и гордость житейскую, юродством разум Христов стяжала еси. Того ради услыши от нас похвалы, тебе возносимые: Радуйся, житием твоим Андрею, Христа ради юродивому равная; Радуйся, имени своего отрекшаяся, себе же умершей именовавшая. Радуйся, в юродстве имя мужа твоего Андрея принявшая; Радуйся, именем мужеским назвавшись, немощи женской отрешившаяся. Радуйся, все имение твое добрым людям и нищим раздавшая; Радуйся, нищету добровольную Христа ради приявшая. Радуйся, века сего суемудрия юродством твоим отвергатися нас научившая; Радуйся, благая утешительнице всех, в молитве к тебе прибегающих. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 2

Видя странное твое житие, яко ты презрела еси дом свой и всякое мирское богатство, родные по плоти безумной тя полагаху, людие же града Петрова, видя смирение твое, нестяжание и вольную нищету, воспели Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум, от Бога тебе данный, ты, Ксения блаженная, в мнимом безумии скрыла еси; в суете града великого аки пустынница жила еси, молитвы Богу свои вознося непрестанно. Мы же, дивящеся таковому житию твоему, взываем тебе хвалебно: Радуйся, крест тяжкий юродства, от Бога тебе данный, на рама своя принявшая; Радуйся, мнимым безумием сияние благодати скрывавшая. Радуйся, дар прозорливости смирением крайним и подвигом молитвы стяжавшая; Радуйся, дар сей на пользу и спасение страждущих являвшая. Радуйся, страдания людския прозорливо в дали необозримей зревшая; Радуйся, жене доброй о рождении сына прорекшая. Радуйся, яко жене той у Бога чадо испросившая; Радуйся, всех к Богу в молитве прибегати научившая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 3

Силою свыше, от Бога тебе дарованной, зной и люту стужу мужественно претерпевала еси, распиная плоть свою со страстьми и похотьми. Тем же Духом Святым просвещаемая, взывала непрестанно Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея, о блаженная, небо покровом себе, землю же ложем своим, отвергла еси плотоугодие Царства Божия ради. Мы же, зряще таковое твое житие, со умилением зовем ти: Радуйся, жилище свое земное людям отдавшая; Радуйся, небесного крова взыскавшая и получившая. Радуйся, ничто же земное имущая, а всех духовно богатящая; Радуйся, житием своим терпению нас научающая. Радуйся, любовь Божию людям показующая; Радуйся, плодами благочестия украшенная. Радуйся, терпение и незлобие миру явившая; Радуйся, теплая предстательница наша пред престолом Всевышнего. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Читайте так же:  Достойная есть молитва

Кондак 4

Бурю житейскую, во граде Петрове мятущуюся, кротостию и незлобием преодолела еси, блаженная мати, бесстрастие же к тленному миру стяжала еси. Тем же и поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша о тебе, яко ты, злостражда Христа ради, скорбных утешаеши, немощных укрепляеши, заблудших на путь правый наставляеши, людие страждущия к помощи твоей прибегаху, воспевающе тебе: Радуйся, путь Христов всем сердцем возлюбившая; Радуйся, крест Христов радостно понесшая. Радуйся, всякое поношение от мира, плоти и диавола претерпевшая; Радуйся, даров Божиих преисполненная. Радуйся, любовь к ближним явившая; Радуйся, страждущим людям утешение подававшая. Радуйся, слезу плачущих отиравшая; Радуйся, благодатию Духа Святаго чудесно согреваемая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 5

Боготечной звездой явилася святость твоя, Ксения блаженная, осветившая небосклон града Петрова. Уже бо людем, гибнущим в безумии греха, ты явила путь спасения, всех к покаянию призывая, во еже вопити Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видя подвиги твоя в молитве, терпении хлада и зноя, благочестивые люди пытахуся умалити страдания твоя, одежду тебе и пищу приносяще. Ты же вся сия нищим раздавала еси, желая в тайне, подвиг свой сохранити. Мы же, дивяся вольней нищете твоей, взываем ти сице: Радуйся, зной и стужу Христа ради добровольно терпевшая; Радуйся, в молитве непрестанно пребывавшая. Радуйся, град Петров всенощным бдением от бед ограждавшая; Радуйся, гнев Божий многажды от него отвращавшая. Радуйся, во все дни года ночами в поле молившаяся; Радуйся, сладость райскую в нищете духовной вкусившая. Радуйся, яко в сладости сей вся земная оставившая; Радуйся, яко вся в Боге пребывавшая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 6

Проповедуют святость жития твоего, богоблаженная, вси избавленнии тобой от многоразличных болезней, бед и скорбей, богатии и убозии, старцы и юныя. Тем же и мы, прославляюще тя, Богу вопием: Аллилуиа.

Икос 6

Воссияла слава подвигов твоих, блаженная мати, егда ты нощию строителям церкви Смоленской камни тайно носила еси, облегчая делателей церковных. Сия ведуще, и мы грешнии зовем ти таковая: Радуйся, тайно творити добродетели нас научающая; Радуйся, к подвигам благочестия всех призывающая. Радуйся, строителям храмов Божиих помогающая; Радуйся, святость церковную возлюбившая. Радуйся, труды наши на пути спасения облегчающая; Радуйся, к тебе прибегающих скорая помощница. Радуйся, всем скорбящим благая утешительница; Радуйся, града Петрова небесная заступница. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 7

Хотя избавити от скорби плачущаго врача, жену хоронившего, ты повелела некоей девице на Охту бежати и тамо мужа себе обрести и утешити. И совершишася тако, якоже ты рекла еси. Они же в радости воспеша Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новое чудо в молитве своей показала еси ты, блаженная мати, егда рекла еси жене благочестивой: «Возьми пятак, потухнет». Сим прорекла ей о пожаре дома ея. И по молитве твоей пламень огня угасе. Мы же, ведяще сия, вопием ти похвальная: Радуйся, скорби людские угашающая; Радуйся, дерзновение пред Богом за страждущих явившая. Радуйся, свеча неугасимая, в молитвах к Богу ярко горящая; Радуйся, предстательница наша в бедах и напастях. Радуйся, страстьми одержимых от гибели спасающая; Радуйся, благочестивых дев от брака неверного отвращающая. Радуйся, клеветою уязвленных от отчаяния избавляющая; Радуйся, на суде неправедном скорая защитница. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 8

Странницей бездомной прошла еси путь жизни твоей в стольном граде отечества нашего, в велицем терпении скорби и поношения неся. Ныне же в горнем Иерусалиме пребывая, в радости поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всем вся была еси, Ксения блаженная: скорбящим утешение, немощным покров и защищение, печальным радование, нищим одеяние, болящим исцеление. Сего ради и вопием тебе: Радуйся, в горних, обителях пребывающая; Радуйся, о нас грешных тамо молящаяся. Радуйся, благий образ служения Богу явившая; Радуйся, униженных и гонимых покровительница. Радуйся, православный люд молитвами твоими заступающая; Радуйся, обидимых и молящихся тебе защищающая. Радуйся, обидящих вразумляющая; Радуйся, неверных и глумителей посрамляющая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 9

Всякия претерпела еси болезни, блаженная мати, нищету телесную, глад и жажду, еще же и поношение от людей беззаконных, иже мняху тя безумной быти. Ты же, Господу моляся, выну взывала Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанныя не могут разумети, како ты безумием своим безумие мира сего обличила еси и немощию своею посрамила еси крепкия и мудрыя. Не ведают бо в тебе Божией силы и Божией премудрости. Мы же, помощь твою получившия, поем ти таковая: Радуйся, Божественного Духа носительница; Радуйся, со апостолом Павлом немощию своею хвалившаяся. Радуйся, мнимым безумием своим мир обличившая; Радуйся, красоту века своего спасения ради отвергшая. Радуйся, небесная блага всем сердцем возлюбившая; Радуйся, на путь спасения нас призывающая. Радуйся, во грехе пьянства грозная обличительница; Радуйся, безмездным врачом и милостивым всем бывшая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 10

Хотя спасти душу, ты плоть свою со страстьми и похотьми распяла еси и, невозвратно себя отвергши, крест свой на рама своя возложила еси и Христу всем сердцем последовала еси, поя Ему: Аллилуиа.

Читайте так же:  Молитва благодарственная ПреСвятой Богородице

Икос 10

Стена еси твердая и прибежище необоримое явилась молящимся тебе, мати Ксения. Тем же заступай и нас от враг видимых и невидимых молитвами твоими, да зовем ти: Радуйся, на труд духовный нас воздвигающая; Радуйся, от сетей вражиих нас избавляющая. Радуйся, фимиам кадильный, Богу приносимый; Радуйся, мир Божий в сердца людей приносящая. Радуйся, дух злобы в сердцах озлобленных угашающая; Радуйся, детям благим благословение подающая. Радуйся, тайною молитвою их от болезней исцеляющая; Радуйся, миру озлобленному мудрость Божию явившая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 11

Пение хвалебное приносят ти, Ксения блаженная, спасшиеся твоими молитвами от бед и скорбей, и всяких напастей, и купно с тобою радостно поют Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарным светом явилось житие твое, святая мати, во мраке жития сего освещающим люди. Ты бо падших из тины греха избавила еси и к свету Христову направила еси путь их. Тем же и зовем ти: Радуйся, православных людей Божиим светом просвещающая: Радуйся, Христова угодница, в мире надмирно пожившая. Радуйся, труды многими великую благодать стяжавшая; Радуйся, во тьме греха благодатию Божиею сиявшая. Радуйся, отчаявшимся на пути спасения руку помощи подающая; Радуйся, немощных в вере укрепляющая. Радуйся, духов злобы посрамляющая; Радуйся, житием своим ангелов удивившая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 12

Благодать обильно источаеши, Ксения блаженная, на чтущих память твою и прибегающих к покрову твоему. Тем же и нам, тебе молящимся, источи от Бога струи исцеления, да зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще многая чудеса твоя, блаженная мати, восхваляем тя и всеусердно молим, не остави нас грешных в скорбных обстояниях, но умоли Господа сил, да не отпадем от веры нашея православныя, в Нем же тобою утверждаеми зовем ти: Радуйся, сострадати страждущим нас научающая; Радуйся, немощи наша всеусердно врачующая. Радуйся, распинати плоть со страстьми и похотьми научающая; Радуйся, о чтущих память твою ходатаице и покровительнице. Радуйся, скорбный путь прошедшая; Радуйся, спасение вечное сим улучившая. Радуйся, ко гробу твоему притекающим отраду подающая; Радуйся, о спасении Отечества нашего присно ходатайствующая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кондак 13

О святая блаженная мати Ксение, в житии твоем крест тяжкий понесшая. Приими от нас, грешных, моление сие, к тебе приносимое. Огради нас молитвами твоими от наветов духов тьмы и всех, мыслящих нам злая. Умоли всещедрого Бога подати нам силу и крепость, да кийждо от нас возьмет крест свой и во след Христу грядет, поя Ему с тобою: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Равноангельского жития взыскала еси, блаженная мати, по успении мужа твоего отвергла еси мира сего красоту и вся, яже в нем: похоть очес, похоть плоти и гордость житейскую, юродством разум Христов стяжала еси. Того ради услыши от нас похвалы, тебе возносимые: Радуйся, житием твоим Андрею, Христа ради юродивому равная; Радуйся, имени своего отрекшаяся, себе же умершей именовавшая. Радуйся, в юродстве имя мужа твоего Андрея принявшая; Радуйся, именем мужеским назвавшись, немощи женской отрешившаяся. Радуйся, все имение твое добрым людям и нищим раздавшая; Радуйся, нищету добровольную Христа ради приявшая. Радуйся, века сего суемудрия юродством твоим отвергатися нас научившая; Радуйся, благая утешительнице всех, в молитве к тебе прибегающих. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 1

Избранная угодница и Христа ради юродивая, святая блаженная мати Ксения, избравшая подвиг терпения и злострадания, хвалебное пение приносим ти, чтущия святую память твою. Ты же заступи нас от враг видимых и невидимых, да зовем ти: Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Молитва Святой Блаженной матери Ксении

Акафист святой блаженной Ксении Петербургской

Кондак 1

Избранная угодница и Христа ради юродивая, святая блаженная мати Ксения, избравшая подвиг терпения и злострадания, хвалебное пение приносим ти, чтущия святую память твою. Ты же заступи нас от враг видимых и невидимых, да зовем ти: Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Икос 1

Равноангельского жития взыскала еси, блаженная мати, по успении мужа твоего отвергла еси мира сего красоту и вся, яже в нем: похоть очес, похоть плоти и гордость житейскую, юродством разум Христов стяжала еси. Того ради услыши от нас похвалы, тебе возносимые: Радуйся, житием твоим Андрею, Христа ради юродивому равная; Радуйся, имени своего отрекшаяся, себе же умершей именовавшая. Радуйся, в юродстве имя мужа твоего Андрея принявшая; Радуйся, именем мужеским назвавшись, немощи женской отрешившаяся. Радуйся, все имение твое добрым людям и нищим раздавшая; Радуйся, нищету добровольную Христа ради приявшая. Радуйся, века сего суемудрия юродством твоим отвергатися нас научившая; Радуйся, благая утешительнице всех, в молитве к тебе прибегающих. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 2

Видя странное твое житие, яко ты презрела еси дом свой и всякое мирское богатство, родные по плоти безумной тя полагаху, людие же града Петрова, видя смирение твое, нестяжание и вольную нищету, воспели Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум, от Бога тебе данный, ты, Ксения блаженная, в мнимом безумии скрыла еси; в суете града великого аки пустынница жила еси, молитвы Богу свои вознося непрестанно. Мы же, дивящеся таковому житию твоему, взываем тебе хвалебно: Радуйся, крест тяжкий юродства, от Бога тебе данный, на рама своя принявшая; Радуйся, мнимым безумием сияние благодати скрывавшая. Радуйся, дар прозорливости смирением крайним и подвигом молитвы стяжавшая; Радуйся, дар сей на пользу и спасение страждущих являвшая. Радуйся, страдания людския прозорливо в дали необозримей зревшая; Радуйся, жене доброй о рождении сына прорекшая. Радуйся, яко жене той у Бога чадо испросившая; Радуйся, всех к Богу в молитве прибегати научившая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Читайте так же:  Молитва маккавейским мученикам

Кондак 3

Силою свыше, от Бога тебе дарованной, зной и люту стужу мужественно претерпевала еси, распиная плоть свою со страстьми и похотьми. Тем же Духом Святым просвещаемая, взывала непрестанно Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея, о блаженная, небо покровом себе, землю же ложем своим, отвергла еси плотоугодие Царства Божия ради. Мы же, зряще таковое твое житие, со умилением зовем ти: Радуйся, жилище свое земное людям отдавшая; Радуйся, небесного крова взыскавшая и получившая. Радуйся, ничто же земное имущая, а всех духовно богатящая; Радуйся, житием своим терпению нас научающая. Радуйся, любовь Божию людям показующая; Радуйся, плодами благочестия украшенная. Радуйся, терпение и незлобие миру явившая; Радуйся, теплая предстательница наша пред престолом Всевышнего. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 4

Бурю житейскую, во граде Петрове мятущуюся, кротостию и незлобием преодолела еси, блаженная мати, бесстрастие же к тленному миру стяжала еси. Тем же и поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша о тебе, яко ты, злостражда Христа ради, скорбных утешаеши, немощных укрепляеши, заблудших на путь правый наставляеши, людие страждущия к помощи твоей прибегаху, воспевающе тебе: Радуйся, путь Христов всем сердцем возлюбившая; Радуйся, крест Христов радостно понесшая. Радуйся, всякое поношение от мира, плоти и диавола претерпевшая; Радуйся, даров Божиих преисполненная. Радуйся, любовь к ближним явившая; Радуйся, страждущим людям утешение подававшая. Радуйся, слезу плачущих отиравшая; Радуйся, благодатию Духа Святаго чудесно согреваемая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 5

Боготечной звездой явилася святость твоя, Ксения блаженная, осветившая небосклон града Петрова. Уже бо людем, гибнущим в безумии греха, ты явила путь спасения, всех к покаянию призывая, во еже вопити Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видя подвиги твоя в молитве, терпении хлада и зноя, благочестивые люди пытахуся умалити страдания твоя, одежду тебе и пищу приносяще. Ты же вся сия нищим раздавала еси, желая в тайне, подвиг свой сохранити. Мы же, дивяся вольней нищете твоей, взываем ти сице: Радуйся, зной и стужу Христа ради добровольно терпевшая; Радуйся, в молитве непрестанно пребывавшая. Радуйся, град Петров всенощным бдением от бед ограждавшая; Радуйся, гнев Божий многажды от него отвращавшая. Радуйся, во все дни года ночами в поле молившаяся; Радуйся, сладость райскую в нищете духовной вкусившая. Радуйся, яко в сладости сей вся земная оставившая; Радуйся, яко вся в Боге пребывавшая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 6

Проповедуют святость жития твоего, богоблаженная, вси избавленнии тобой от многоразличных болезней, бед и скорбей, богатии и убозии, старцы и юныя. Тем же и мы, прославляюще тя, Богу вопием: Аллилуиа.

Икос 6

Воссияла слава подвигов твоих, блаженная мати, егда ты нощию строителям церкви Смоленской камни тайно носила еси, облегчая делателей церковных. Сия ведуще, и мы грешнии зовем ти таковая: Радуйся, тайно творити добродетели нас научающая; Радуйся, к подвигам благочестия всех призывающая. Радуйся, строителям храмов Божиих помогающая; Радуйся, святость церковную возлюбившая. Радуйся, труды наши на пути спасения облегчающая; Радуйся, к тебе прибегающих скорая помощница. Радуйся, всем скорбящим благая утешительница; Радуйся, града Петрова небесная заступница. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 7

Хотя избавити от скорби плачущаго врача, жену хоронившего, ты повелела некоей девице на Охту бежати и тамо мужа себе обрести и утешити. И совершишася тако, якоже ты рекла еси. Они же в радости воспеша Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новое чудо в молитве своей показала еси ты, блаженная мати, егда рекла еси жене благочестивой: «Возьми пятак, потухнет». Сим прорекла ей о пожаре дома ея. И по молитве твоей пламень огня угасе. Мы же, ведяще сия, вопием ти похвальная: Радуйся, скорби людские угашающая; Радуйся, дерзновение пред Богом за страждущих явившая. Радуйся, свеча неугасимая, в молитвах к Богу ярко горящая; Радуйся, предстательница наша в бедах и напастях. Радуйся, страстьми одержимых от гибели спасающая; Радуйся, благочестивых дев от брака неверного отвращающая. Радуйся, клеветою уязвленных от отчаяния избавляющая; Радуйся, на суде неправедном скорая защитница. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 8

Странницей бездомной прошла еси путь жизни твоей в стольном граде отечества нашего, в велицем терпении скорби и поношения неся. Ныне же в горнем Иерусалиме пребывая, в радости поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всем вся была еси, Ксения блаженная: скорбящим утешение, немощным покров и защищение, печальным радование, нищим одеяние, болящим исцеление. Сего ради и вопием тебе: Радуйся, в горних, обителях пребывающая; Радуйся, о нас грешных тамо молящаяся. Радуйся, благий образ служения Богу явившая; Радуйся, униженных и гонимых покровительница. Радуйся, православный люд молитвами твоими заступающая; Радуйся, обидимых и молящихся тебе защищающая. Радуйся, обидящих вразумляющая; Радуйся, неверных и глумителей посрамляющая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Читайте так же:  Самая сильная молитва при беременности

Кондак 9

Всякия претерпела еси болезни, блаженная мати, нищету телесную, глад и жажду, еще же и поношение от людей беззаконных, иже мняху тя безумной быти. Ты же, Господу моляся, выну взывала Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанныя не могут разумети, како ты безумием своим безумие мира сего обличила еси и немощию своею посрамила еси крепкия и мудрыя. Не ведают бо в тебе Божией силы и Божией премудрости. Мы же, помощь твою получившия, поем ти таковая: Радуйся, Божественного Духа носительница; Радуйся, со апостолом Павлом немощию своею хвалившаяся. Радуйся, мнимым безумием своим мир обличившая; Радуйся, красоту века своего спасения ради отвергшая. Радуйся, небесная блага всем сердцем возлюбившая; Радуйся, на путь спасения нас призывающая. Радуйся, во грехе пьянства грозная обличительница; Радуйся, безмездным врачом и милостивым всем бывшая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 10

Хотя спасти душу, ты плоть свою со страстьми и похотьми распяла еси и, невозвратно себя отвергши, крест свой на рама своя возложила еси и Христу всем сердцем последовала еси, поя Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси твердая и прибежище необоримое явилась молящимся тебе, мати Ксения. Тем же заступай и нас от враг видимых и невидимых молитвами твоими, да зовем ти: Радуйся, на труд духовный нас воздвигающая; Радуйся, от сетей вражиих нас избавляющая. Радуйся, фимиам кадильный, Богу приносимый; Радуйся, мир Божий в сердца людей приносящая. Радуйся, дух злобы в сердцах озлобленных угашающая; Радуйся, детям благим благословение подающая. Радуйся, тайною молитвою их от болезней исцеляющая; Радуйся, миру озлобленному мудрость Божию явившая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 11

Пение хвалебное приносят ти, Ксения блаженная, спасшиеся твоими молитвами от бед и скорбей, и всяких напастей, и купно с тобою радостно поют Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарным светом явилось житие твое, святая мати, во мраке жития сего освещающим люди. Ты бо падших из тины греха избавила еси и к свету Христову направила еси путь их. Тем же и зовем ти: Радуйся, православных людей Божиим светом просвещающая: Радуйся, Христова угодница, в мире надмирно пожившая. Радуйся, труды многими великую благодать стяжавшая; Радуйся, во тьме греха благодатию Божиею сиявшая. Радуйся, отчаявшимся на пути спасения руку помощи подающая; Радуйся, немощных в вере укрепляющая. Радуйся, духов злобы посрамляющая; Радуйся, житием своим ангелов удивившая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 12

Благодать обильно источаеши, Ксения блаженная, на чтущих память твою и прибегающих к покрову твоему. Тем же и нам, тебе молящимся, источи от Бога струи исцеления, да зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще многая чудеса твоя, блаженная мати, восхваляем тя и всеусердно молим, не остави нас грешных в скорбных обстояниях, но умоли Господа сил, да не отпадем от веры нашея православныя, в Нем же тобою утверждаеми зовем ти: Радуйся, сострадати страждущим нас научающая; Радуйся, немощи наша всеусердно врачующая. Радуйся, распинати плоть со страстьми и похотьми научающая; Радуйся, о чтущих память твою ходатаице и покровительнице. Радуйся, скорбный путь прошедшая; Радуйся, спасение вечное сим улучившая. Радуйся, ко гробу твоему притекающим отраду подающая; Радуйся, о спасении Отечества нашего присно ходатайствующая. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 13

О святая блаженная мати Ксение, в житии твоем крест тяжкий понесшая. Приими от нас, грешных, моление сие, к тебе приносимое. Огради нас молитвами твоими от наветов духов тьмы и всех, мыслящих нам злая. Умоли всещедрого Бога подати нам силу и крепость, да кийждо от нас возьмет крест свой и во след Христу грядет, поя Ему с тобою: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Равноангельского жития взыскала еси, блаженная мати, по успении мужа твоего отвергла еси мира сего красоту и вся, яже в нем: похоть очес, похоть плоти и гордость житейскую, юродством разум Христов стяжала еси. Того ради услыши от нас похвалы, тебе возносимые: Радуйся, житием твоим Андрею, Христа ради юродивому равная; Радуйся, имени своего отрекшаяся, себе же умершей именовавшая. Радуйся, в юродстве имя мужа твоего Андрея принявшая; Радуйся, именем мужеским назвавшись, немощи женской отрешившаяся. Радуйся, все имение твое добрым людям и нищим раздавшая; Радуйся, нищету добровольную Христа ради приявшая. Радуйся, века сего суемудрия юродством твоим отвергатися нас научившая; Радуйся, благая утешительнице всех, в молитве к тебе прибегающих. Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Кондак 1

Избранная угодница и Христа ради юродивая, святая блаженная мати Ксения, избравшая подвиг терпения и злострадания, хвалебное пение приносим ти, чтущия святую память твою. Ты же заступи нас от враг видимых и невидимых, да зовем ти: Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о душах наших.

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва Святой Блаженной матери Ксении

Молитва Св Ксении Петербургской
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here