Молитвы на армянском языке текст

Подробное описание: Молитвы на армянском языке текст - с детальным описанием, специально для Вас!

Главная

Армянская Апостольская Святая Церковь

Армянская Апостольская Святая Церковь (ААЦ, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի ) – одна из древнейших Церквей в мире. Армянская Церковь была основана Святыми апостолами Иисуса Христа – Фаддеем и Варфоломеем, которые проповедовали в Армении в первом веке, и поэтому называется «Апостольской». Согласно преданию, апостол Фаддей проповедовал в Армении с 35 по 43 годы, а апостол Варфоломей проповедовал в Армении 16 лет (40-60-е годы).

Армянская Церковь формировалась на протяжении лет как самостоятельная, национальная Церковь. В основе ее исповедания лежит Библия и решения первых трех Вселенских Соборов – Никейского (325 г.), Константинопольского (381 г.) и Эфесского (431 г.).

Духовным и административным центром Армянской Церкви является Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Армянская Апостольская (Православная) Церковь имеет особый календарь, в котором большинство праздников отмечаются в определенный день недели, и поэтому дата их празднования меняется из года в год. Основой календарного цикла ААЦ является Пасха ( Զատիկ ), которая в разные годы может отмечаться с 22 марта по 25 апреля. Кроме Пасхи существуют еще 4 праздника, даты которых являются точками отсчета для установления дат других праздников: Богоявление (Рождество Христово и Крещение)- 6 января, Успение Богородицы – ближайшее к 15 августа воскресенье, Воздвижение Животворящего Креста Господня – ближайшее к 14 сентября воскресенье, Масленица поста Рождественской Пятидесятницы – воскресенье, выпадающее в период с 15 по 21 ноября. В соответствии с датами этих праздников устанавливаются также дни памяти Святых и посты.

Господними называются праздники, которые посвящены воспоминаниям о событиях земной жизни Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также праздники, посвященные Святому Кресту и Святой Церкви. Пять праздников из числа Господних называются Великими.

Великими праздниками Армянской Апостольской Церкви являются:

1. Рождество и Богоявление (5-6 января),

2. Пасха (Воскресение Господа Иисуса Христа),

3. Преображение Господне на горе Фавор (Вардавар),

4. Успение Пресвятой Богородицы (отмечается в ближайшее к 15 августа воскресенье),

5. Воздвижение Животворящего Креста Господня (воскресенье, выпадающее в промежуток между 11 и 17 сентября).

День, следующий после Великого праздника, является днем повиновения усопших (“Мерелоц”, ” Մեռելոց “).

Видео (кликните для воспроизведения).

В календаре ААЦ все воскресные дни отведены Господним праздникам или являются днями воспоминания Воскресения Христова. Все среды и пятницы – постные дни. В среду пост соблюдается в память о страданиях Иисуса Христа, а в пятницу – в память о смерти Спасителя.

«Символ веры» на армянском языке

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։

նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի,երեւելիք եւ աներեւոյթք։

Որ յաղագս մեր մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։

Որով էառ մարմին, հոգի եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։

Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն. որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յԱւետարանս. որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք եւ ի մի Միայն, Ընդհանրական, եւ Առաքելական, [Սուրբ] Եկեղեցի. ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց. ի յարութիւն մեռելոց. ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց. յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականսն։

На армянском языке
Русская транскрипция

Ыев и ми Тер Ыисус К’ристос, ыОрдин Астутсоы, тснеалн ыАстутсоы Хоре, миатсин՝ аысинк’н ыеут’ыене Хор։Астуатс ыАстутсоы, Лоыс и Лусоы, Астуатс чшмарит ыАстутсоы чшмарте, тснунд ыев воч’ араратс։

ноын инк’н и бнут’ыене Хор, воров аменаын инч’ ыегхев ыеркинс ыев и вераы ыеркри,ыеревелик’ ыев анеревоыт’к’։

Вор ягхагс мер мардкан, ыев васн мероы п’ркут’ыеан иэал и ыеркнитс’՝ мармнатс’ащ, мардатс’ащ, тснащ катарелапес и Мариамаы србоы кусен Хогщовн Србов։

Воров еарр мармин, хоги ыев мит, ыев заменаын вор инч’ е и мард, чшмартапес ыев воч’ картсеок’։

Ч’арч’ареал, кхач’ыеал, т’агхеал, ыеррорд ащур ярутс’ыеал, ыелеал и ыеркинс новин мармновн, нстащ ынд айме Хор։

Галотс’ е новин мармновн ыев п’аррок’ Хор и дател зкенданис ыев змерреалс, вороы т’агащорут’ыеанн воч’ гоы вакхчан։

Хащатамк’ ыев и Сурб Хогин, янегхн ыев и катареалн. вор кхосетс’ащ ёренс ыев и маргарес ыев ыАщыетаранс. вор ейн и Ёрданан, к’арозеатс’ яррак’ыеалсн, ыев бнакетс’ащ и сурбсн։

Хащатамк’ ыев и ми Миаын, Ындханракан, ыев Аррак’ыелакан, [Сурб] Ыекегхетс’и. и ми мкртут’ищн, япашкхарут’ищн, и к’ащут’ищн ыев и т’вогхут’ищн мегхатс’. и ярут’ищн меррелотс’. и датастанн ящитенитс’ хогщотс’ ыев мармнотс’. ярк’ают’ищнн ыеркнитс’, ыев и кеансн ящитенакансн։

Латинская транскрипция

Yev i mi Ter Yisus K’ristos, yOrdin Astutsoy, tsnealn yAstutsoy Hore, miatsin՝ aysink’n yeut’yene Hor։Astuats yAstutsoy, Loys i Lusoy, Astuats chshmarit yAstutsoy chshmarte, tsnund yev voch’ ararats։

noyn ink’n i bnut’yene Hor, vorov amenayn inch’ yeghev yerkins yev i veray yerkri,yerevelik’ yev anerevoyt’k’։

Vor yaghags mer mardkan, yev vasn meroy p’rkut’yean ijeal i yerknits’՝ marmnats’aw, mardats’aw, tsnaw katarelapes i Mariamay srboy kusen Hogwovn Srbov։

Vorov earr marmin, hogi yev mit, yev zamenayn vor inch’ e i mard, chshmartapes yev voch’ kartseok’։

Ch’arch’areal, khach’yeal, t’agheal, yerrord awur yaruts’yeal, yeleal i yerkins novin marmnovn, nstaw ynd ajme Hor։

Galots’ e novin marmnovn yev p’arrok’ Hor i datel zkendanis yev zmerreals, voroy t’agaworut’yeann voch’ goy vakhchan։

Hawatamk’ yev i Surb Hogin, yaneghn yev i katarealn. vor khosets’aw yorens yev i margares yev yAwyetarans. vor ejn i Yordanan, k’arozeats’ yarrak’yealsn, yev bnakets’aw i surbsn։

Hawatamk’ yev i mi Miayn, Yndhanrakan, yev Arrak’yelakan, [Surb] Yekeghets’i. i mi mkrtut’iwn, yapashkharut’iwn, i k’awut’iwn yev i t’voghut’iwn meghats’. i yarut’iwn merrelots’. i datastann yawitenits’ hogwots’ yev marmnots’. yark’ayut’iwnn yerknits’, yev i keansn yawitenakansn։

Молитва Отче наш на латыни (текст с транскрипцией)

Полный текст молитвы Отче наш на латинском языке: читать текст на латыни в русской транскрипции с ударениями.

На латинском языке:

Pater noster, qui es in caelis,

sanctificetur nomen tuum;

adveniat regnum tuum;

fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.

Русская транскрипция:

Па́тэр но́стэр, кви эс ин цэ́лис,санктифицэ́тур но́мэн ту́ум;

адве́ниат рэ́гнум ту́ум;

фи́ат волю́нтас ту́а си́кут ин цэ́ло эт ин тэ́рра.

Па́нэм но́струм квотидиа́нум да но́бис о́диэ;

ет дими́ттэ но́бис дэ́бита но́стра си́кут ет нос дими́ттимус дэбито́рибус но́стрис;

эт нэ нос инду́кас ин тэнтацио́нэм, сэд ли́бэра нос а ма́ло.

Кви́a ту́ум эст рэ́ньум, эт потэ́стас, эт гло́риа ин сэ́кула.

Вероучение ААЦ

Вероучение Армянской Апостольской Святой Церкви

Во время Святой Литургии всеми непременно читается «Символ Веры» ( «Հանգանակ Հաւատոյ», «Հավատամք» ). «Символ Веры» Армянской Апостольской Церкви называется также «Никейским Символом», поскольку редактировался на первом Вселенском Соборе в городе Никее в 325 г., где участвовали 318 глав и видных представителей разных конфессий. Армянскую Апостольскую Церковь на этом Соборе представлял Святой Аристакес, сын Святого Григория Просветителя.

В «Символе Веры» Церковь объявляет основные христианские догмы о Боге, Сыне Божьем- Христе и о Святом Духе, то есть о Святой Троице. Армянская Церковь, будучи привержена традициям, сохранила неизменным Никейский «Символ Веры».

«Символ Веры» на древнеармянском языке:

« Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն Ամենակալ՝ յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։ Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն ի Հորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ յառաքելական Սուրբ եկեղեցի, ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս։

Իսկ որք ասեն, էր երբեմն՝ յորժամ ոչ էր Որդի, կամ էր երբեմն՝ յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգի, կամ թէ յոչէից եղեն, կամ յայլմէ էութենէ ասեն լինել զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ կաթողիկէ եւ առաքելական սուրբ եկեղեցի »:

Перевод на русский язык:

«Веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, рожденного от Бога Отца единородно, именно от естества Отца. В Бога от Бога, в Свет от Света, в Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, Единосущного Отцу, Коим сотворено все на небесах и на земле, видимое и невидимое. Ради нас людей и ради спасения нашего сшедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося, родившегося совершенно от Марии Святой Девы Духом Святым, принявшего от нее же плоть, душу, разум и все, что есть в человеке, – истинно, а не сомненно. Страдавшего, распятого, погребенного, на третий день воскресшего, вознесшегося на небеса в том же теле, воссевшего одесную Отца. Грядущего в том же теле и во славе Отца судить живых и мертвых; Его же Царству нет конца.

Веруем и в Духа Святого, несотворенного и совершенного, глаголившего в Законе, Пророках и Евангелиях. Сшедшего на Иордан, проповедовавшего Посланного и обитавшего во Святых.

Веруем и в единую Соборную Апостольскую Святую Церковь. В едино крещение, покаяние, очищение и отпущение грехов. В Воскресение мертвых, в Суд вечный душ и тел, Царствие небесное и в Жизнь вечную.

Тех же, кто говорит, что было прежде время, когда не было Сына, либо же было время, когда не было Святого Духа, либо же из ничего созданы или из другой сущности Сын Божий или Святой Дух, либо же изменяемы и претворяемы, таковых предает анафеме Соборная и Апостольская святая Церковь».

Армянская Святая Церковь твердо следует учению Святых Отцов и Святого Кирилла Александрийского о том, что «едина природа воплощенного Слова Бога». То есть в единой природе Христа два естества – одновременно совершенный Бог и совершенный человек. То есть все существенные свойства Божественного и человеческого сохранились в соединении – Божественное не растворилось в человеческом, а человеческое не исчезло в Божественном. Божественное и человеческое соединены в Иисусе Христе в единую природу неизменяемым, несмешанным и нераздельным образом. У Христа единая богочеловеческая природа, единая ипостась, единое лицо, единая воля, единое действие.

В письме армянского католикоса святого Нерсеса Шнорали византийскому императору Мануилу Комнину в 1166 году, названному «Изложение веры Армянской Церкви», Нерсес Шнорали очень подробно объясняет ему вероучение Армянской Церкви. Он в частности пишет: «Таким образом: смешалось с плотью бесплотное Слово и соединило с Собою человеческое естество, обоготворяя оное этим самым смешением и соединением, но не испытав превращения или изменения в соединении, подобно как не смешиваются в человеке душа с телом, – хотя понятно, что образ каким Творец может состоять в соприкосновении с сотворением, выше всякого сравнения. Но в соединении нашего естества с Божьим непостижимо остались неизменны и Принявший и принятое, не в образе только, как воздух и вода в сосуде, – ибо сии стихии, упраздняя сосуд, обращаются в пустоту, – но на самом естестве соединяясь выше всякого понятия неразделенным и несмешанным соединением. »

«. Потому и исповедуем мы Иисуса Христа Богочеловеком; не для того, чтобы мы хотели разделять Его, говорим так; никак нет; Он есть един и тот же страдавший, по Божескому естеству неизменяемый и не подверженный страданию, но пострадавший и вкусивший смерть по телу».

«Посему заблуждаются те, которые полагают, что иной есть страдавший и иной не претерпевший страдания».

«С ним (Святым Афанасием) совокупно и мы исповедуем Божество Его не разделившимся от тела и души человеческой и после смерти. »

«Мы признаем Иисуса Христа Богом и человеком, – по человечеству единосущным нам, а по Божеству единосущным Отцу и Святому Духу; исповедуем Его единым Богом и нераздельным, по естеству Божескому небесным, чистым, не подверженным страданию и бессмертным, а по естеству человеческому земным, сложным, подверженным страданиям и смертным. Но не отличаем в Нем иного и иного, как хотел Несторий, который назвал тело храмом Слова. »

Армянская Апостольская Церковь предает анафеме Нестория и Евтихия с их заблуждениями и твердо следует учению учению Святых отцов и первых трех Вселенских Соборов. Предположение о том, что Армянская Апостольская Церковь исповедует монофизитизм является в корне ошибочным и ничем не обоснованным.

В Армянской Апостольской Церкви семь таинств: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причастие, Венчание, Рукоположение и Помазание больных.

Крещение детей совершается через троекратное погружение в купель (в воду) с произнесением священником слов: «крестится раб Божий во имя Отца и Сына и Духа Святого». На шею крещеного надевается шнурок, свитый из красного шелка и белого хлопка, в воспоминание о крови и воде истекших из ребра распятого Спасителя.

Миропомазание совершается в одно время с крещением после погружения младенца в купель. Священник берет святое миро и делает им кресты на следующих частях тела: на лбу, глазах, ушах, ноздрях, губах, руках, пальцах, между лопатками и ногах, и во время помазания произносит: «сия печать во имя Иисуса Христа». Вслед за крещением и миропомазанием ребенок немедленно допускается к причащению.

Покаяние (исповедь) – таинство, при котором кающийся в грехах своих, при видимом изъявлении прощения от Господа через священнослужителя, по исполнении возложенной эпитимии, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом, даровавшим апостолам власть отпускать грехи.

Причастие – таинство, при котором верующий под видом хлеба и вина причащается истинного Тела и истинной Крови Господа Иисуса Христа для оставления грехов и для вечной жизни. Таинство Причастия совершается в Армянской Церкви с использованием пресного хлеба и не разбавленного водою вина. Святая Литургия Армянской Церкви совершается по уставу, составленному святым Василием Великим и Иоанном Златоустом.

Венчание- таинство, при котором мужчина и женщина по благословению священника объединяются с целью создания семьи, в образе духовного союза Христа с церковью. Святым Духом укрепляется их единство во все дни их совместной жизни, чтобы родили детей и воспиатли их в христианском духе.

Рукоположение (посвящение в духовный сан) производится посредством наложения рук и возложения на шею знаков, свойственных сану. Помазание миром происходит при посвящении в пресвитеры, , в епископа и католикоса.

Вот, что говорит о рукоположении католикос святой Ован Мандакуни (478-490 гг.): «Священник- ангел Вседержителя Бога. Непочтение священника – грех перед Богом, который рукоположением наделил его властью совершать таинства Церкви. Хотя они (священники) и не достойны совершать великие таинства, однако ради спасения людей Бог не препятствует передаче благодати Святого Духа, ибо если Он устами ослицы и посредством чародейства Валаама говорил слова спасения человечеству, насколько же великими будут Его дела посредством хоть и недостойного священника во имя жизни и нашего ради спасения. Если же ты со Святостью причастишься Святого таинства, греховность священника не повредит тебе. Также, если некто во грехе или нечистым приобщится Святого таинства, то Святость священника помочь не сможет. А, если сочтешь, что рукой порочного священника дары Святого Духа не нисходят в Литургии и Бог не действует через такового, то помни, что нарушаешь обряд Церкви и порочишь христианскую сущность. Если бы исполнение таинства зависело от Святости священника, то не нашлось бы ни одного человека на земле, достойного совершать спасительные таинства».

Таинство помазания больных совершается без употребления елея, ограничиваясь чтением установленных на то псалмов, Евангелия, молитвы и возложением руки священнослужителя.

При совершении обрядов Армянская Церковь, соблюдая священные предания, руководствуется практикой древней единой (до разделения) Христовой Церкви, преданиями святого Григория Просветителя и постановлениями последовавших затем Армянских поместных соборов.

Крестное знамение у армян совершается следующим образом: складываются большой, указательный и средний пальцы правой руки. Два других пальца – безымянный и мизинец- прикладывают к ладони. Правую руку со сложенными пальцами (три пальца вместе, и два- на ладони) кладут сначала на лоб, произнося: «во имя Отца», затем несколько ниже груди и произносят: «и Сына», далее на левую и правую сторону груди с произнесением: «и Духа Святого», и затем кладут руку на грудь со словами «Аминь». Три сложенных вместе пальца (большой, указательный и средний) символизируют Святую Троицу. Безымянный палец и мизинец символизируют две природы Христа – Божественную и Человеческую.

Молитва Отче наш на армянском языке (текст русскими буквами)

Полный текст молитвы Отче наш на армянском языке и текст русскими буквами (русская транскрипция с армянского).

На армянском языке:

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Русскими буквами (транскрипция):

Айр мер вор еркинес ес,
сурб егици анун ко.
Екесце аркаютюн ко
егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.
Зеац мер анапазор
тур мез айсор
Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.
Ев ми танир змез и порцутюн.
Айл пркеа мез и чаре.
Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес
Амен

Православные аудиокниги

Самое популярное

  • Молитвы утренние и вечерние – 3.3 млн.
  • Молитвы ко Святому Причащению – 1.2 млн.
  • Псалмы Давидовы (иеродиакон Герман (Рябцев)) – 924.2 тыс.
  • Псалтирь (cинодальный перевод с музыкальным оформлением) – 396.4 тыс.
  • Жития святых по именам – 362.3 тыс.
  • Профессор Алексей Ильич Осипов. Лекции и беседы – 356.1 тыс.
  • Рингтоны для православных христиан – 342.2 тыс.
  • «Несвятые святые» и другие рассказы – 319.7 тыс.
  • Светлана Копылова. Песни-притчи – 259.6 тыс.

Сейчас в разделе:

Всего записей: 964

Copyright © 2019 Православные аудиокниги

Молитвы на языке, на котором говорил Христос

Схиархимандрит Серафим Бит-Хариби (Битбунов) и Хор монастыря тринадцати Ассирийских Отцов.
Молитвы на арамейском языке.

Молитва «Отче наш» на армянском языке

Здесь представлена одна из самых сильных православных молитв «Отче наш» на армянском языке. К ней прилагаются транскрипции с ударениями.

На армянском языке
Русская транскрипция

Екесце аркаютюн ко.

Егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор
тур мез айсор.

Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։
ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։
ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

Hайр мер, вор hеркинэ’с эс,
сурб ех’ици анун Qо.
Екесцэ арqаюtюн Qо,
ех’ицин камq Qо ворпэс hеркинэ’с ев hеркри.
э’Зhац мер hанапазорд тур мез айсор,
ев tох’ мез э’зпартис мер,
ворпэс ев меq tох’умq мероц партапанaц.
Eв ми танир э’змез и п’орцуtюн,
айл п’э’ркя змез и чарен.
Зи Qо э арqаюtюн ев зоруtюн
ев п’арq hавитянэ’с. Амэн.

э’ произносить как о в слове “место”.
х’ произносить как r во французском языке.
п’ произносить как англ. p (page).
Q (q), t и j – тоже как в английском.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Молитвенное прошение о Патриархе

Ամէն հայի սրտից բխած՝
Լսիր այս ձայնն, ո՜վ Աստուած,
Երկար կեանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր` հայոց Հօր:
Տէր, անսասան պահիր Դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ:

Амэн hайи сэ’ртиц бэ’хац:
Лэ’сир айс дзайнн, ов Аствац!
Еркар кянq тур hайрапетин,
Еркар орер hайоц hор.
Тэр, ансасан паhир Ду мишт,
Qо иск hимнац Майр Аtор.

Каждого армянина из сердца исходит:
Услышь этот глас, о Бог!
Долгую жизнь дай Патриарху,
Долгие дни армян Отцу.
Господь, незыблемым храни Ты всегда
Тобой же основанный Мать Престол.
(т.е. Первопрестольный Св. Эчмиадзин).

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Хач Qо ех’ици мез апавэн, Тэр hИсус,
hоржам еревис п’ароq hор э’нд ампэ’с лусaворэ’с.
hайнжам меq ми амaчесцуq hусацялqэ’с и Qез,
айл зоруtямб Qов мецав беркресцуq э’нд аjмэ Qуммэ,
ворпэс зордис Лусо ев зордис тэ’вэ’нjян.

УПОВАНИЕ НА КРЕСТ.

Крест Твой да будет нам опорою, Господь Иисус,
когда явишься во славе Отца на облаках светлых.
В час тот мы да не устыдимся надеящиеся на Тебя,
но силою Твоею великою да возрадуемся у десницы Твоей,
как сыны Света и сыны Дня.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Св. Нерсес Благодатный (Шнорhали)

Имастуtюн hОр hИсус,
тур индз имастуtюн э’збарис хорhэл
ев хосэл ев горцэл араджи Qо hаменайн жам.
И чар хорhэ’рдоц и баниц ев и горцоц п’ркя зис ев вох’ормя
Qо арарацоц ев индз, базмамех’ис: Амэн:

Премудрость Отца, Иисус!
Дай мне мудрости ежечасно думать,
говорить и творить добро перед Тобою.
От злых помыслов, слов и дел избавь меня
и помилуй создания Твои и меня, многогрешного. Аминь.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

ԱՂՈԹՔ
ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ.

Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար:
Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը Քո սուրբ անվան համար:
Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:
Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:
Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն:

Օգնեա մեզ, Տէր, օգնեա մեզ, Աստուած Փրկիչ մեր, վասն մեծի փառաց անուանդ Քոյ, Տէր,
փրկեա զմեզ եւ քաւեա զմեղս մեր վասն անուանդ Քո սրբոյ։
Պարսպեալ պահեա զառ ի Քեզ զապաւինեալ եւ զյուսացեալ ժողովուրդս Քո
ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ Քո ի խաղաղութեան։
Փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն։
Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել Զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Огня мэз, Тэр, огня мэз, Аствац П’ркич мэр, васэ’н меци п’арац анванэ’д Qо, Тэр,
п’ркя э’змез ев qавя э’змех’э’с мэр васн анванэ’д Qо србо.
Парспял паhя зар и Qез запавинял ев э’зhусацял жох’овурдэ’с Qо
э’нд hованяв сурб ев патвакан хачивэ’д Qо и хах’ах’уtян.
П’ркя hеревели ев hанеревуйt tшнамвуйн.
Аржанаворя гоhуtямб п’араворел э’зQез э’нд hОр ев э’нд Србо hОгвуйд,
айжм ев мишт ев hавитянэ’с hавитениц. Амэн.

МОЛИТВА
ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ.

Помоги нам, Господи, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего,
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого.
Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов.
Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы на армянском языке текст

Отче наш (исполнитель: Православная молитва (на армянском языке) – )

Видео к песне:

Войти в Tekstovoi.ru

Используйте ВКонтакте, Одноклассники или Facebook, чтобы связаться с друзьями и активизировать участников вашей социальной сети.

Войти через ВКонтакте Войти через Одноклассники Войти через Facebook Войти, используя логин и пароль на Tekstovoi.ru

Молитвы на армянском языке текст

Войти

“Отче наш” на грабаре

Часто спрашивают (и не только обруссевшие армяне) о том, как звучит молитва Господняя на армянском языке. Вот и решил представить эту молитву здесь. Это фрагмент моего личного перевода армянской Литургии. Трехстрочник с оригинальным армянским текстом, кириллической (сложной) транскрипцией и дословным переводом. Транскрипция может быть и проще, но данное издание представляет собой учебник грабара, где была важна передача точной фонетики армянского языка. Учебник сопровождается пояснениями в частности к транскрипции, но тут, уверен, что будет понятно и без пояснений.

Հայր մեր, որ յերկինս ես,
hайр мєр, вор ħєркiнəс єс,
Отец наш, что в _ небесах есть,

սուրբ եղիցի Անուն Քո:
сурб еғици Анун Кħо.
святым да _ будет Имя Твое.

Եկեսցէ Արքայութիւն Քո:
Екєсцє Аркħайутħюн Кħо.
да _ Придет Царство Твое.

Եղիցին կամք Քո որպէս
Еғицин камкħ Кħо ворпєс
да _ Будет воля Твоя как

յերկինս՝ եւ յերկրի:
ħєркiнəс ев ħєркрi.
на _ небесах и на _ земле.

Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր:
əЗhац мєр hанапазорд тур мєз айсор.
Хлеб наш ежедневный дай нам сегодня.

Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
Ев тħоғ мєз əзпартис мєр,
И оставь нам долги наши,

որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց:
ворпєс ев мєкħ тħоғумкħ мєроц партапанац.
как и мы оставляем нашим должникам.

Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
Ев мi танир əзмєз i пħордзутħюн,
И не веди нас в испытание,

այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
айл пħəркя змєз i чарєн.
но спаси нас от злого.

Զի Քո է Արքայութիւն եւ
Зи Кħо є Аркħайутħюн ев
Ибо Твое есть Царство и

զորութիւն ե փառք յաւիտեանս. Ամէն:
зорутħюн ев пħарркħ ħавiтянəс. Амєн.
сила и слава вечно. Аминь

А это упрощенная транскрипция –

hайр мэр, вор h-еркинэс эс,
сурб еҳици Анун Қо.
Екесцэ Арkайутюн Қо.
Еҳицин камk Қо ворпэс
h-еркинэс ев h-еркри.
эЗhац мэр hанапазорд тур мэз айсор.
Ев тоҳ мэз эзпартис мэр,
ворпэс ев мэk тоҳумk мэроц партапанац.
Ев ми танир эзмэз и порцутюн,
айл пэркя змэз и чарен.

Зи Қо э Арkайутюн ев
зорутюн ев парk hавитянэс. Амэн.

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитва покаяния, произносимая во время Литургии в Армянской Апостольской Церкви перед Таинством Причастия:

Согрешил я пред Святою Троицею.
Отцом, Сыном и Духом Святым.
Согрешил я пред Богом.
Исповедую пред Богом и
Пречистою Богородицею и пред тобою,
отче святый, все грехи мною содеянные.

Ибо согрешил я помыслом,
словом и делом, волею и не волею,
сознавая и не сознавая. Каюсь Богу.

Согрешил я душою и силою её,
рассудком и действием его,
телом и чувствами его. Каюсь Богу.

Согрешил я силою души моей: коварством,
наглостью, дерзостью и робостью,
расточительностью и скупостью,
распутством и обидой, злонравием,
отчаянием и легкомыслием. Каюсь Богу.

Согрешил я злословием языка:
лганием, ложной клятвой,
клятвопреступлением, противлением,
словопрением, ябедничеством, клеветничеством,
пустословием и насмешкою, злоречием,
еретичеством и проклятием,
ропща, сетуя, сплетничая и хуля. Каюсь Богу.

Согрешил я воровством рук,
жадничая, лишая,
побивая и убивая. Каюсь Богу.

Ещё согрешил я семью смертными грехами:
гордостью и частями её, завистью и частями её,
гневом и частями его, леностью и частями её,
алчностью и частями её, чревоугодием и частями его,
сладострастием и частями его. Каюсь Богу.

Сверх того согрешил я против всех Божиих заповедей,
тех, которые повелевают исполнять обязанности, и тех,
которые воспрещают что-либо. Ибо я не исполнил тех,
которые добровольно приняты мною к исполнению,
и не отрёкся от всего того, от чего должен был я отречься;
принял я законы и уклонился от них; вступил я в число христиан
и делами своими оказался недостоин этого имени;
зная зло, я добровольно предался ему и от добрых дел
удалился по собственному побуждению;

горе мне, горе мне, горе мне!. Всего мне не перечислить,
всего мне не исповедать; грехи мои бесчисленны,
злодеяния мои неизречимы, непростительны мои согрешения,
неизлечимы раны мои. Каюсь Богу.

Отче святый! Ты мой посредник примирения
и ходатай пред Единородным Сыном Божиим.
Освободи меня данною тебе властью
от грехов моих, умоляю тебя.

Да помилует вас человеколюбивый Бог
и да дарует прощение всех грехов ваших,
исповеданных и забытых, и я властью своего
священнического сана и по Божьему повелению:
“что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе” – тем же словом отпускаю вас от всякого
участия в грехах ваших, совершенных помыслом,
словом и делом, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
При этом предаю вам Таинства Святой Церкви,
дабы все добрые дела ваши сочтены были за добродетели
и служили бы вам во славу в будущей жизни. Аминь.

на армянском языке (транслитерация):

Мэха Амэнасурб Еррордутян:
hОр ев Вордво ев hОгвуйн Србо.
Мэханчел ем Астуцо арач.
Хостованум ем Астуцо арач
ев српуhи Аствацацни ев ко арач,
hайр сурб, болор горцац мехкерс.

Канзи мехк горцеци хорhрдов,
хосков ев горцов, кама ев акама,
гитутямб ев ангитутямб: мэха Астуцо.

Мэха hоговс ев нра зорутямб,
мтковс ев нра шаржмамб,
мармновс ев нра згаютямб: мэха Астуцо.

Мэха hогуйс зорутямб, хораманкутямб,
анзгамутямб, hандгнутямб ев еркчотутямб,
шрайлутямб ев жлатутямб,
анпаркештутямб ев аниравутямб, чараhаванутямб,
hусаhатутямб ев тэрамтутямб: мэха Астуцо.

Мэха мткис чар хорhрдов, нэнгутеамб, атэлутямб,
хэт hаяацков, чар наханцов, чаракнутямб, тулутямб,
порнкакан хорhрдов: арвакан, игакан, анаснакан,
грастакан, газанакан, гишерн у церекн,
еразакан гичутямб ев анрджакан гарш ахтехутямб: мэха Астуцо.

Мэха мармнис цанкутямб:
hэштутямб, анhогутямб, кнот hоранджмамб,
мармнис шаржумнеров ев пес-пес ахтеров пхцагорцелов,
аканчнерис ахоржалурутямб, ачкерис аратасирутямб,
сртис цанкутямб, рнгерис игутямб, беранис пагшотутямб,
анжужкалутямб, швайтутямб ев арбецутямб: мэха Астуцо.

Мэха лезвис чарахосутямб:
стахосутямб, ертмназанцутямб, hакаракутямб,
вичабанутямб, бансаркутямб, шохокортутямб,
ксу датаркабанутямб ев цахров, зрахосутямб, hердзахосутямб,
джгоhелов, бамбаселов ев hайhоелов: мэха Астуцо.

Мэха дзеркерис гохутямб:
агаhутюн анелов, зркелов, hарвацелов,
спанелов, кашкшелов: мэха Астуцо.

Мэха шинвацкис вохч казмутямб ев мармнис болор андамнеров,
hинг згайараннеровс ев вец шаржумнеровс верамбардз
вотнаhарутямб ев вайракарш мехкутямб,
ач ев дзах хоторелов, арачиннери hандеп механчелов
ев верчиннери hамар чар оринак линелов: мэха Астуцо.

Айлев мэха ёт маhацу мехкеров:
hпартутямб ев нра тесакнеров, нахандзов ев нра тесакнеров,
баркутямб ев нра тесакнеров, цулутямб ев нра тесакнеров,
агаhутямб ев нра тесакнеров, воркрамолутямб ев нра тесакнеров,
бхчахосутямб ев нра тесакнеров: меха Астуцо.

Айлев мэха Астуцо болор патвираннери:
hандзнарелинери ев hражарелинери дем,
канзи чкатареци hандзнарелинеры ев чhераца hражарелинериц.
Оренкы стаца ев оринапаhутян меч цулаца,
hравирвеци кристонеутян карги меч ев горцеровс анаржан гтнвеци,
чары гитеналов камовин шехвеци ев бари горцериц ес инкс hераца:

вай индз, вай индз, вай индз, ворн асем кам ворн хостованем,
канзи антив ен им hанцакннеры , анасели ен им аноренутюннеры,
аннерели ен им цаверы, ев анбжшкели ен им веркеры: мэха Астуцо.

hАйр Сурб кез унем hаштутян мичнорд
ев барехос Астуцо Миацин Ворду мот,
айн ишханутюны, вор трвац э кез,
хндрум ем кез арцакир индз им мехкери капанкнериц.

Тох мардасерн Аствац дзез вохормутюн
шнорhи ев тохутюн та дзер болор мехкерин
хостовацнерин ев морацацнерин.
Ев ес каhанайакан ишханутян им каргов
ев аствацайин hраманов, те “айн мехкеры,
вор арцакек еркри вра, арцаквац клинен еркнкум”,
нуйн айс хосков арцакум ем дзез дзер мехкери
вохч маснакцутюниц хорhурднериц, хоскериц
ев горцериц hОр, Ворду ев Сурб hОгу анунов.
Ев нориц талис ем дзез Сурб Екехецу хорhурды.
“айн, инч бари горцек, клини дзез и барегорцутюн
ев и парс hандерцял кянкум”. Амэн:

Молитвы на армянском языке текст
Оценка 5 проголосовавших: 1
Латинская транскрипция
Видео (кликните для воспроизведения).

Yekestse arkayootyoon qo.

Yeghitsi kamq qo
vorpes yerkines yev yerkree.

Z’hats mer hanapazord
toor mez aysor.

Yev togh mez zpartis mer,
vorpes yev meck tohumk
merots partapanats.

Yev mi tanir zmez i pordzutyoon.

Ayl prkeea mez i chare.

Zee qo e arckayutyoon
yev zorutyoon yev parck
havetyanes .

Молитвы на армянском языке текст

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Читайте так же:  Как продать квартиру заговоры молитвы

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here