Отче наш молитва текст на украинском

Подробное описание: Отче наш молитва текст на украинском - с детальным описанием, специально для Вас!

Библия – Слово Божье.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

Молитва Господня
(Синодальный перевод РПЦ)

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки.
Аминь.
Матфей 6:9-13

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
и прости нам грехи наши,
ибо и мы прощаем всякому должнику нашему;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Лука 11:2-4

Библия – Слово Божье.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском, украинском и русском языках.

Господня Молитва
(Біблія в перекладі Івана Огієнка)

Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні.
І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
Амінь.
Євангелія від св. Матвiя 6:9-13

Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного дай нам на кожний день.
І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому.
І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого!
Євангелія від св. Луки 11:2-4

Молитва Отче наш на украинском языке

Полный текст молитвы Отче наш на украинском языке с русской транскрипцией и ударениями (текст Отче наш українською мовою).

На украинском языке:

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Iм’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Хлiба нашого насущного дай нам сьогодні,

і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим

і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство, і сила і слава, на віки.

Русская транскрипция:

О́тче наш, що есы на нэбэса́х, нэха́й святы́ться имья́ Твое́,

нэха́й прый́дэ ца́рство Твое́, нэха́й бу́дэ во́ля Твоя́, як на нэ́би, так и на земли́.

Хли́ба на́шог’о насу́щног’о дай нам сьог’о́дни,

и просты́ нам провы́ны на́ши, як и мы проща́емо вынува́тцям на́шим

и не введы́ нас у споку́су, алэ вы́зволы нас вид лука́вого.

Видео (кликните для воспроизведения).

Бо Твое́ е ца́рство, и сы́лa и сла́ва, на ви́кы.

Молитва «Отче наш» на польском языке

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest
Królestwo
i moc,
i chwała na wieki wieków.

На польском языке
Русская транскрипция

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст
Кролéство
и моц,
и хвáва на вéки вéков.

Латинская транскрипция

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

Albóviem Tvóye yest
Kroléstvo
i mots,
i hváwa na viéki viékov.

Молитва «Отче наш» на украинском языке

нехай святиться Iм’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Хлiба нашого насущного, дай нам, сьогодні,

і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим

і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство,
і силa
і слава, на віки.

На украинском языке
Русская транскрипция

нэха́й святы́ться имья́ Твое́,

нэха́й прый́дэ ца́рство Твое́,

нэха́й бу́дэ во́ля Твоя́, як на нэ́би, так и на земли́.

Хли́ба на́шего насу́щного, дай нам, сього́дни,

и просты́ нам довги́ на́ши, як и ми проща́емо винува́тцям на́шим

и не введы́ нас у випробу́вання, али вызвали́ нас вид лука́вого.

Бо Твоє е ца́рство,
и сы́лa
и сла́ва, на ви́ки.

Латинская транскрипция

neháy svyatítsya imyá Tvoé,

neháy priíde tsárstvo Tvoé,

neháy búde vólya Tvoyá, yak na nébi, tak i na zemlí.

Hliba náshego nasúshnogo, day nam, seogódni,

i prostí nam dovgí náshi, yak i mi proshcháemo vinuváttsyam náshim

i ne vvedí nas u viprobúvannya, áli vyzvali nas víd lukavogo.

Bo Tvoé e tsárstvo,
i síla
i sláva, na víki.

Молитва Отче наш на белорусском языке

Молитва Отче наш на белорусском языке полностью: читать Отче наш по-белорусски с русской транскрипцией и ударениями.

На белорусском языке:

О́́йча наш, Які ёсць на нябёса́х,

няхай свяціцца імя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

і даруй нам даўгі нашы, як і мы даруем даўжнікам нашым;

і не ўвядзі нас у спакусу,

але збаў нас ад злога.

Бо Тваё ёсць Царства і сіла і слава навекі.

Транскрипция:

О́йча наш, Яки ёсць на нябёса́х,

няха́й свяци́цца и́мя Тваё́,

няха́й пры́йдзе Ца́рства Тваё́,

няха́й бу́дзе во́ля Твая́ як на не́бе, так и на зямли́.

Хлеб наш надзё́нны дай нам сё́ння;

и да́руй нам дауги́ на́шы, як и мы дару́ем даужника́м на́шым;

и не увядзи́ нас у спаку́су,

але зба́у нас ад зло́га.

Бо Тваё́ ё́сць Ца́рства и си́ла и сла́ва наве́ки.

Молитва «Отче наш» на белорусском языке

«Отче наш» это православная молитва, обладающая большой силой. Здесь она представлена на белорусском языке с приложением транскрипций.

няхай свяціцца імя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

і даруй нам даўгі нашы, як і мы даруем даўжнікам нашым;

і не ўвядзі нас у спакусу,

але збаў нас ад злога.

Бо Тваё ёсць Царства
і сіла
і слава навекі.

На белорусском языке
Русская транскрипция

няха́й свяци́цца и́мя Тваё́,

няха́й пры́йдзе Ца́рства Тваё́,

няха́й бу́дзе во́ля Твая́ як на не́бе, так и на зямли́.

Хлеб наш надзё́нны дай нам сё́ння;

и да́руй нам дауги́ на́шы, як и мы дару́ем даужника́м на́шым;

и не увядзи́ нас у спаку́су,

але зба́у нас ад зло́га.

Бо Тваё́ ё́сць Ца́рства
и си́ла
и сла́ва наве́ки.

Латинская транскрипция

nyaháy sviatsítsa ímia Tvayó,

niaháy príydze Tsárstva Tvayó,

niaháy búdze vólia Tvayá yak na niébi, tak i na ziamlí.

Hleb nash nadziónni day nam siónnya;

i dáruy nam daugí náshi, yak i mi darúyem dauzhnikám náshim;

i nié uviadzí nas u spakúsu,

Видео (кликните для воспроизведения).

ále zbáu nas ad zlóga.

Bo Tvayó yósts
Tsárstva
i síla
i sláva naviéki.

Отче наш молитва текст на украинском

Молитва «Отче наш»

Молитва «Отче наш» на русском языке

Отче наш! Сущий на небесах!
Да святится имя Твоё, да придет Царствие Твоё,
Да будет воля Твоя на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твоё есть Царство и сила и слава вовеки!
Аминь.

Молитва “Отче наш” русском языке

Православная молитва Отче наш (Отче наш иже еси)

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должникам нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого,
яко Твое есть Царствие и сила, и слава
во веки веков.
Аминь.

(“Отче наш” на старославянском )

Молитва “Отче наш” на украинском языке

Отче наш, Ти що єси на небесах,
нехай святится ім’я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний, дай нам, сьогодні;
і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим;
і не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і силa і слава, на віки вічні.

Отче наш на белорусском языке

Ойча наш, які ёсьць на небе!
Сьвяціся Імя Тваё.
Прыйдзі Валадарства Тваё.
Будзь воля Твая
Як на небе, так і на зямлі.
Хлеб наш штодзённы
дай нам сёньня.
І адпусьці нам грахі нашы,
як і мы адпускаем
вінаватым нашым.
І ня ўводзь нас у спакусу,
але збаў нас ад злога.
Амiнь

Молитва Отче наш на румынском языке

Tatal nostru care esti in ceruri!
Sfinteasca-se Numele Tau;
Vie imparatia ta; faca-se voia ta, precum in cer si pe pamint.
Pinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi
si ne iarta noua greselile noastre,
precum si noi iertam gresitilor nostri;
si nu ne duce in ispita, ci izbaveste-ne de cel rau.
Caci a Ta este imparatia si puterea si slava in veci.
Amin!

Отче наш молитва на узбекском языке

Бизнинг осмондаги Отамиз!
Сенинг Муккадас исминг улуглансин.
Сенинг Шохлигинг келсин.
Османда булгани каби,
Ерда хам Сенинг ироданг бажо келсин.
Бугунги риск-рузимизни бергин.
Бизга гунох килганларни биз кечиргандек,
Сен хам бизнинг гунохларимизни кечиргин.
Бизни васвасага дучор килмагин,
Аммо явуз шайтондан халос килгин.
Салтонат, куч-кудрат ва шон-шухрат то абад
Сеникидир. Омин

Отче наш текст на казахском языке

Коктеги Экемiз!
Сенiн киелi есiмiн кастерлене берсiн,
Патшалыгын осында орнасын!
Сенiн еркiн, орындалгандай,
Жер бетiнде де орындала берсiн,
Кунделiктi нанымазды бiргiн де бере гор.
Бiзге кунэ жасагандарды кешiргенiмiздей,
Сен де кунэларымызды кешiре гор,
Азыруымызга жол бермей,
Жамандыктан сактай гор,
Патшалык, кудiрет пен улылык
Мэнги-баки Сенiнi
Аумин!

Молитва Отче наш текст на эстонском языке

Teie palvetage
Teie palvetage siis nõnda:
Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada me /> va /> [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.] Aamen.

Молитва Отче наш на латыни

Pater noster qui est in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua;
sicut in caelo, et in terra
Panem nostrum cot /> et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostri;
et ne nos inducas in teutationem;
sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum, et potestas,
et gloria in saecula.
Amen

Текст молитвы Отче наш на испанском языке

PADRE NUESTRO (ESPAÑOL)
Padre nuestro que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo,
asi también en la tierra.
El pan nuestro de cada dia, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a
nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por
todos los siglos.
Amén.

Отче наш молитва текст на итальянском языке

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quot /> e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Скачать Отче наш на немецком языке (Deutsch)

Unser Vater in dem Himmel!
Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme.
Deine Wille geschehe auf Erde wie im Himmel.
Unser täglich Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Текст Отче наш на французском языке

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles! Amen.

“Отче наш” на английском языке (English)

Our Father, who art in Heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
for ever and ever.
Amen

Отче наш на иврите

Авину, шэбашамаим – Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха – да святится Имя Твое
Таво малькутэха – да придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха – да исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц – как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну – хлеб наш насущный
Тэн ляну hайом – дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну – и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну – как и мы прощаем
Ле хотъим ляну – согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон – не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара – но сохрани нас от зла
Ки леха hамамлаха – потому что Твое Царство
Вэhагвура – и сила
Вэhатифъэрэт – и слава
Леольмэй – на веки веков
Амэн – Аминь

Отче наш сущий (иврит)

Слова молитвы Отче наш на греческом языке

ПАтер имОн – Отец наш
О ен тис Уранис – в небесах
АгиастИто то Онома су – пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су – пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су – пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис – как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион – хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон – дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн – и оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн – как и мы оставили
Тис офИлетес имОн – должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн – и не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру – но избавь нас от злого

Отче наш текст молитвы (на греческом)

Π?τερ
Π?τερ ?µ?ν ? ?ν το?ς ο?ρανο?ς, ?γιασθ?τω τ? ?νοµ? σου,
?λθ?τω ? βασιλε?α σου,
γενηθ?τω τ? θ?ληµ? σου, ?ς ?ν ο?ραν? κα? ?π? γ?ς.
Τ?ν ?ρτον ?µ?ν τ?ν ?πιο?σιον δ?ς ?µ?ν σ?µερον·
κα? ?φες ?µ?ν τ? ?φειλ?µατα ?µ?ν,
?ς κα? ?µε?ς ?φ?καµεν το?ς ?φειλ?ταις
?µ?ν· κα? µ? ε?σεν?γκ?ς ?µ?ς ε?ς πειρασµ?ν,
?λλ? ??σαι ?µ?ς
?π? το? πονηρο?.

Молитва Отче наш на азербайджанском языке

Ey göyl?rd? olan Atam?z! ?smin müq?dd?s tutulsun.
Pad?ahl. n g?lsin.
Göyd? oldu?u kimi, yerd? d? S?nin irad?n olsun.
Günd?lik çör?yimizi biz? bu gün ver;
V? biz? borclu olanlar? ba. lad. m?z kimi,
bizim borclar?m?z? da biz? ba. la;
V? bizi imtahana ç?km?,
f?q?t bizi hiyl?g?rd?n xilas et.
Çünki pad?ahl?q, qüdr?t v? izz?t ?b?di olaraq S?nindir.
Amin.

Молитва ОТЧЕ НАШ
на бенгальском языке индуистский диалект
(язык страны БАНГЛАДЕШ
и индийского штата ЗАПАДНАЯ БЕНГАЛИЯ)

Хе амадер Сваргер Пита!
Томар нам повитро боле манно хок.
Томар Раджо асук.
Томар иччха жемон сварге темни притхивитео пурно хок.
Же кхаддо амадер пройоджон та адж амадер дао.
Амадер каче джара апорадхи,
амра джемон тадер кхома коречи,
темни Тумио амадер шоб апорадх кхома коро.
Амадер пролобхоне порте дио на,
кинту мондер хат тхеке уддхар коро.
Раджа, поракром о махима джуге джуге Томар.
Амен.

Молитва на бенгальском языке
(индусский диалект)

То же самое на мусульманском диалекте:

Хе амадер Бехешта Пита!
Томар нам повитро боле манно хок.
Томар Раджо асук.
Томар иччха джемон бехеште темни дуниятео пурно хок.
Же кхаддо амадер доркар та адж амадер дао.
Джара амадер упор онной коре,
амра джемон тадер маф коречи темни
Тумио амадер сомосто онной маф коро.
Амадер туми порикхай порте дийо на,
боронг шойтанер хат тхеке рокха коро.
Раджа, поракром о махима джуге джуге Томар.
Амен.

Отче наш на Хинди
официальный язык большинства индийских штатов

He hamare svargbasi pita
tera nam pavitra kiya jae.
Tera rajya ae.
Teri iccha jaise svarg men vaise prithvi par puri ho.
Hamari dinbhar ki roti aj hamen de.
Aur jaise ham apne riniyon ko ksama karte hain
taise hamari rinon ko ksama kar.
Aur hamen pariksa men mat dal,
parantu dust se baca.
Kyonki rajya aur parakram aur mahima sada tere hain.
Amen.

Отче наш на урду
(язык Пакистана и мусульман Индии)

Ai hamare bap, tu jo asman par hai
tera nam pak mana jae.
Teri badshahat ae.
Teri marzi jaise asman par puri hoti hai, zamin par bhi ho.
Hamari roz ki roti aj hamen de.
Aur jis tarah ham apne qarzdaron ko muaf kiya hai,
tu bhi hamare qarz hamen muaf kar.
Aur hamen azmais men na

Отче Наш

Слова молитвы Отче Наш звучат у всех православных Христиан. Это главная молитва всех православных которую дал Иисус Христос своим ученикам на просьбу научить их молиться. За все время своего существования текст молитвы Отче наш не претерпел изменения и продолжает оставаться основной молитвой верующих. Сегодня МЫ ПРИВЕДЕМ ТЕКСТ МОЛИТВЫ ОТЧЕ НАШ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, а чтобы было легче читать расставим ударения.

ОТЧЕ НАШ МОЛИТВА НА РУССКОМ

Существует 2 варианта молитвы: Евангелие от Матвея и Евангелие от Луки.
Отче Наш от Матвея:

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь

Текст молитвы Отче Наш от Луки:

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Как видите текст молитвы Отче Наш отличается только окончанием и не меняет смысла обращения к Отцу Нашему. Далее приведем текст Отче Наш на украинском языке.

МОЛИТВА ОТЧЕ НАШ С УДАРЕНИЯМИ НА СТАРОСЛАВЯНСКОМ

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х!
Да святи́тся имя Твое́,
Да прии́дет Ца́рствие Твое,
Да будет воля Твоя,
Яко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;
И оста́ви нам до́лги наша,
Якоже и мы оставля́ем должнико́м нашим;
И не введи́ нас во искушение,
Но изба́ви нас от лука́ваго.
Яко Твое есть Царство, и сила,
И слава во веки веков. Аминь.

ОТЧЕ НАШ МОЛИТВА УКРАIНСЬКОЮ МОВОЮ

Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться Ім’я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
Як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
Як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.

Теперь, когда мы можем помолиться Отцу Нашему на русском и Украинском языках уверен будет не менее интересно узнать звучание молитвы Отче наш на старославянском языке, а так же латыни, арамейском и даже Отче Наш на английском.

ОТЧЕ НАШ НА ЛАТЫНИ

Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Транскрипция и перевод Отче Наш с латыни

пАтер нОстер, кви эс ин чЕлис, – Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифичЕтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЕниат рЕньум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин чЕло ет ин тЕрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм котидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис Одие. – дай нам сегодня
ет демИтте нОбис дЕбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут ет нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстрис. – должникам нашим
ет не нос индУкас – и не введи нас
ин тентациОнем, – в искушение
сед лИбера нос а мАло. – но избавь нас от злого
Амен – Аминь

ОТЧЕ НАШ НА АРАМЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ ТЕКСТ МОЛИТВЫ

Данный перевод на русский язык существенно отличается от привычной всем молитвы Отче Наш знакомой каждому православному христианину с детства, так как же звучит отче наш на арамейском языке:

О, Дышащая Жизнь,
Имя Твоё сияет повсюду!
Высвободи пространство,
Чтобы посадить Твоё присутствие!
Представь в Твоём воображении
Твоё «Я могу» сейчас!
Облеки Твоё желание во всякий свет и форму!
Прорасти через нас хлеб и
Прозрение на каждое мгновение!
Развяжи узлы неудач, связывающие нас,
Как и мы освобождаем канатные верёвки,
которыми мы удерживаем проступки других!
Помоги нам не забывать наш Источник.
Но освободи нас от незрелости не пребывать в Настоящем!
От Тебя возникает всякое
Видение, Сила и Песнь
От собрания до собрания!
Аминь.

ОТЧЕ НАШ НА АНГЛИЙСКОМ

Our Father, who art in Heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
for ever and ever.
Amen

Отче наш

Молитва християнської родини
Завантажити у • •
  • сестринські проекти: стаття Вікіпедії, галерея Сховища , категорія Сховища , дані

Молитва християнської родини

Отче наш, що єси на небесах!
хай святиться Ім’я Твоє,
хай прийде Царство Твоє,
хай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Ця робота є суцільним текстом, будь ласка за можливістю з’єднайте її з Індексом.
  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Молитва «Отче наш»

Наверное, нет в христианском мире более известной, более распространённой и более часто используемой молитвы, чем молитва «Отче Наш». Оно и понятно, ведь именно эта молитва читается хотя бы единожды в сутки, когда идёт церковная служба. Об истории появления «Отче Наш», многие спорят до сих пор.

Версия первая

Одни считают, что именно эту молитву Иисус Христос предложил использовать евреям в моменты, когда тем нужно было помолиться или же обратиться к богу с какой-то просьбой. Естественно – если верить данной версии – впервые вышеобозначенная молитва прозвучала на арамейском языке, а если быть уж совсем точным, то на одном из его диалектов, который называется галилейский. Таким образом, все вариации, что были позже – это уже различные переводы с оригинала.

Звучала молитва и на древнегреческом — мы не стали приводить её текст, — что не удивительно, ведь Грецию с лёгкостью можно назвать, если не колыбелью христианства, то яслями.

В священных христианских книгах: Евангелие от Матвея и Евангелие от Луки, так же даются тексты столь почитаемой молитвы, при этом, они немного разнятся (мы все их приведём чуть ниже, чтобы Вы лично имели возможность в этом убедиться). Стоит отметить, что в наши дни более распространён вариант «Отче Наш» в трактовке от Матвея, при этом важно (исходя из канонов) читать молитву трижды.

Некоторые исследователи «слова божьего» до сих пор спорят о длине молитвы. Например, один из коротких вариантов молитвы «Отче Наш»:

Кто-то склоняется к тому, что первоначальная версия молитвы была короче, кто-то напротив, утверждает, что длиннее. Учёные умы, в буквальном смысле слова – вгрызаются не то, чтобы во всякое слово из древней мотивы, но в каждую букву, а то и часть буквы, стремясь узреть Нечто, что ещё находится под покровом Великой Тайны.

На церковнославянском молитва «Отче Наш» звучит следующим образом:

Версия вторая

Наряду с первой версией, существует версия о том, что молитва «Отче Наш» появилась благодаря страданиям Иисуса Христа, распятого на кресте. Испытывая неимоверные муки, он взывал к своему Отцу Небесному, именно этими словами. Словами молитвы.

В общем-то, данная версия вполне имеет право на существование. Почему? Ровным счётом по той самой причине, что сила вышеназванной молитвы невероятна. Тут и доказывать нечего, всё уже, как говорится, давно доказано самим временем – молитва очень сильная, наверное, самая сильная из всех, что есть в христианстве.

Как раз таки сила данной молитвы объясняется силой самого позыва, силой той безграничной боли, что пришлось пережить на кресте, медленно умирающему Христу. Уже в одном этом действе, в одном этом событии, заключён не просто сакральный смысл, а мощь, которая на протяжении ни одного тысячелетия спасала от всякого рода напастей людей в том нуждавшихся.

Молитва «Отче Наш» от Матфея

Молитва «Отче Наш» от Луки

Версия третья

Вне всяких сомнений, версий происхождения молитвы «Отче Наш», существует совсем не три, а намного больше, и если бы нам пришлось хотя бы кратко освящать каждую из них, то материала набралось бы на огромную книгу.

Третья версия – языческая, которая в свою очередь точно также, как и первые две, имеет право на существование. До принятия Русью христианства, которое, как известно, в буквальном смысле слова насаждалось «огнём и мечом», у наших предков было многобожие. Они жили по Совести и в ладу с Природой, свято чтя своих Предков и Богов, особенно Бога Рода. богов именно чтили, а не молились им. Поэтому в нашем языке там много однокоренных слов: Родина, родня, родиться, родной. Сегодня образ язычника очернён настолько, что, в большей степени его и очернить то нельзя. Однако человек думающий, всегда сможет отделить зёрна от плевел и найти то самое зерно, в котором сокрыт Свет и Мудрость.

Не секрет, что христианство народом Руси было встречено в штыки, и чтобы хоть как-то усмирить народ, чтобы его окончательно сломать, очень многое в христианство было добавлено из язычества. И первое, что привнесли, так это праздники (даты до сих пор остаются неизменными) и молитву, с которой наши предки обращались к богу Роду.

В первоначальном варианте она звучала следующим образом:
Отче наш, Род Всеединый!
Да святится имя Твое, да придёт Царствие Твое,
Да сбудется воля Твоя, яко на Небеси, так и на Земле.
Хлеб наш насущный дай нам днесь
И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим;
И веди нас во искушении, но избави от лукавого.
Гой. Гой. Гой.

Таким образом, Вы и сами видите, что на первый взгляд, языческий вариант молитвы не сильно отличается от варианта христианского. Но это только на первый взгляд. Если Вы внимательно изучили текст, то заметили, что фраза (языческий вариант) «И веди нас во искушении, но избави от лукавого» и фраза (христианский вариант) «И не введи нас во искушение, но избави от лукавого» отличаются по смыслу. В первом случае, молящийся, обращаясь к богу, просит того быть рядом с ним в момент, когда его (человека) искушают, а во втором случае, молящийся просит не искушать его, самого бога. Разница между первым и вторым вариантом не просто большая, а колоссальная. Бог не может искушать человека по определению. Искушает всегда искуситель, т.е. лукавый, Сатана.

Вот такой вот ляп образовался в молитве, которую многие из нас читают на автомате, совершенно не вникая в суть произносимых слов.

Что ж, кому и во что верить – решать, как всегда Вам. Очевидно одно – в тексте вышеуказанной молитвы действительно много тайн, которые ещё не раскрыты.

Отче наш

Отче наш
См. Молитвы .

Содержание

На русском языке [ править ]

Из Библии (Русский синодальный текст, современная редакция) [ править ]

9[. ]Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;

12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

На церковно-славянском языке [ править ]

Ѿч҃е на́шъ и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тьсѧ и҆́мѧ твоѐ: Да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ: да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ: Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь: И҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: И҆ не введѝ насъ въ напа́сть, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ: ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇твїе и҆ си́ла и҆ сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Источник: “Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands” (“The Lord’s Prayer in the languages of Russia”), St. Petersburg, 1870. [1]

По Острожской Библии (1581 г.) [ править ]

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ], да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́, да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́, да буде[тъ] волѧ Твоѧ́, ѧко на н[е]б[е]си и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша, ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ] и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго.

На арамейском языке [ править ]

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ
ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ܀

На грузинском языке [ править ]

На осетинском языке [ править ]

На коптском языке [ править ]

ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ: ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ: ⲙⲁⲣⲉⲥⲓ̀̀ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ: ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ‘̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲧ̀ⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ: ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲭⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ: ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅. Ϫⲉ ⲑⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ Ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲱⲟⲩ ϣⲁ ̀ⲉⲛⲉϩ. Ⲁⲙⲏⲛ.

На лугомарийском языке [ править ]

Пылпомышто улшо мемнан Ачий, Тыйын лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо; Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат пылпомышсо гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым тачылыкым мыланна пу. Кудалте мемнан язык-шамычнам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыштым кудалтымына гаяк, языкышке мемнам ит пурто, осал дечын мемнам утаре.

На чувашском языке [ править ]

На греческом языке [ править ]

На латинском языке [ править ]

На английском языке [ править ]

На еврейском языке [ править ]

На японском языке [ править ]

Перевод Японской православной церкви [ править ]

На китайском языке [ править ]

我们在天上的父, 愿你的名被尊为圣, 愿你的国来临, 愿你的旨意承行于地,如于天。 我们的日用粮,求你今天赐给我们; 宽免我们的罪债,犹如我们宽免亏负我们的人; 不要让我们陷入诱惑, 但救我们脱离那邪恶者。 阿们。 我們在天上的父, 願你的名被尊為聖, 願你的國來臨, 願你的旨意承行於地,如於天。 我們的日用糧,求你今天賜給我們; 寬免我們的罪債,猶如我們寬免虧負我們的人; 不要讓我們陷入誘惑, 但救我們脫離那邪惡者。 阿們。

На праиндоевропейском языке [ править ]

Версия 1 [ править ]

Pa̯ter nseros cemeni, e̯neo̯men tou̯os e̯estu cu̯entos, o̯regi̯om teu̯em guemtod a̯ed ns, u̯elmenom teu̯om dhidhee̯setod cemeni ertique, e̯edom nserom a̯egheres deo̯ nsmebhos a̯eghei̯ tosmei̯ lee̯ todque a̯egosnes nsera̯, so lee̯mos scelbhos nserbhos. Neque peretod ns, tou trea̯tod ns a̯po peuces. Teu̯e e̯senti o̯regi̯om, mea̯ghti decromque bhegh a̯entom. E̯estod.

Версия 2 [ править ]

Pa̯ter nseros cemeni, e̯neo̯men tou̯os e̯estu ise̯ros, o̯regi̯om teu̯em guemtod a̯ed nsmens, ghuelonom teu̯om dhidhee̯setod cemeni de eri, e̯edom nserom a̯egheres deo̯ nsmebhos tosmei̯ a̯eghei̯ dee̯ lee̯ a̯egosnes nsera̯, so lee̯mos scelbhos nserbhos. Neque u̯edhe nasmens bhi perendom, tou bhegue nsmens melguod. Teu̯e e̯senti o̯regi̯om, mea̯ghti e̯ed deci̯om e̯neu̯ a̯entom. E̯estod.

Версия 3 [ править ]

Pa̯ter nos, i̯os nebhesu e̯essi, e̯neo̯men toi̯ i̯agi̯ethod, o̯regi̯om toi̯ guemtod, u̯eltis toi̯ bhu̯atod, quee̯ nebhesi tee̯ dhghemque. Cesmi nos di̯eu̯i nasmebhi dinibhoe̯nea̯s deo̯, nasmebhique nos quea̯ melos tela̯ dee̯ nos u̯ei̯que meltrons tolna̯mes. Meque nos e̯en pere̯i̯ pipors, a̯eti nos loi̯god lue̯dhi. Teu̯om ghe o̯regi̯om teu̯e̯os cleu̯osque a̯ed a̯oi̯um e̯esti.

Отче наш молитва текст на украинском
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Вера силы молитва

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here