Полунощница с утренними молитвами

Подробное описание: Полунощница с утренними молитвами - с детальным описанием, специально для Вас!

Полуношница вседневная.

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.).

И читаем исповедание православныя веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже тропари, глас 8:

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / блюди́ у́бо душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: День он стра́шный помышля́ющи, душе́ моя́, / побди́, вжига́ющи свещу́ свою́, еле́ем просвеща́ющи: / не ве́си бо когда́ прии́дет к тебе́ глас глаго́лющий: се Жени́х. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, да не воздре́млеши, / и пребу́деши вне толку́щи, я́ко пять дев, / но бо́дренно пожди́, да усря́щеши Христа́ еле́ем масти́тым, / и даст ти чертог Боже́ственный сла́вы Своея́.

И ны́не: Тебе́ необори́мую сте́ну, спасе́ния утвержде́ние, Богоро́дице Де́во, мо́лим: / сопроти́вных сове́ты разори́, люде́й Твои́х печа́ль на ра́дость преложи́, / град Твой огради́, о ми́ре мiра моли́, / я́ко Ты еси́, Богоро́дице, упова́ние на́ше.

И молитву сию:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Если Великий пост (Святая Четыредесятница) читаем молитву Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.

Таже молитву сию:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Божество́, еди́на Си́ла, поми́луй мя гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Если же нет поста не глаголи молитву: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: а сразу глаголи: Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю:

И молитвы сия:

[Подобает ведати, я́ко молитвы сия глаголются от 22-го септемвриа месяца, до Недели Ваий.]

Василия Великаго:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в, ами́нь.

Читайте так же:  Молитва в церкви за детей

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И поклоны три, и псалмы:

Псалом 120:

Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.

Псалом 133:

Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Трисвятое.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари сия, глас 2:

Помяни́ Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, кондак, глас 8: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ныне, Богородичен: Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо невмести́мый Христо́с Бог наш, вмести́тися благоволи́. / Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас, / и вся страна́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. / Тем воспева́юще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитва сия:

Помяни́ Го́споди, в наде́жди Воскресе́ния, жи́зни ве́чныя, усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и вся во благоче́стии и ве́ре сконча́вшыяся, и прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием согреше́нное и́ми, и всели́ я́ в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Читайте так же:  Утренняя молитва читать крупным шрифтом

Альтернатива молитвослову: часослов

Опыт использования часослова в личной молитве мирянина.

Братья Лимбурги. XV век. Иллюстрация к “Великолепному часослову герцога Беррийского”. Весенние месяцы

Статья Владимира Берхина “Молитвослов и его мальчик” поставила под сомнение доброкачественность того опыта, который мы можем получить при использовании молитвослова. Возможно, это личные особенности восприятия, но Владимир в них не одинок. Есть ли альтернативы молитве по молитвослову в рамках православного предания, уже существующего опыта Церкви?

Первая приходящая в голову альтернатива — это использование в личной молитве вместо молитвослова богослужений суточного круга — Утрени, вечерни, часов, полунощницы, повечерия… Александр Королев рассказывает о своем опыте использования этих богослужений.

Что дает вам служба часов в течение дня? отличается ли (и как отличается) день, когда вы служите часы, от дней, когда нет?

Я не могу сказать, что такой день как-то принципиально отличается от тех дней, когда я не служу часы. Для меня это возможность разнообразить свое молитвенное правило, а значит, его оживить, противодействовать механистичности и формализму, которые неизбежно появляются при чтении одних и тех же текстов. Также важно приобщение православной традиции, потому что, как я уже говорил, современный православный человек очень мало приобщен оной. Храмовое богослужение в том виде, в каком оно сейчас существует в храме, надежно защищает верующих от православной традиции.

Если взять темы молитв, которые звучат в текстах молитвослова, и темы, которые звучат в службах суточного круга, — совпадают ли они тематически? Если нет, в чем вы видите разницу?

Я не могу выделить какие-то отдельные молитвы, как любимые. Могу только вслед за о. Александром Шмеманом сказать, что псалмы мне кажутся более живыми молитвами, чем многие молитвы византийского периода, отягощенные тяжеловесной византийской риторикой. Конечно, все это важно служить на русском языке, потому что псалмы на церкословянском — очень часто маловразумительное чтение. Например «уподобиться неясыти пустыней и бых яко нощный вран на нырище» – одни из моих самых любых строчек псалма, входящего в состав великого повечерия. Попробуйте перевести без Гугла).

В целом могу всем пожелать открыть для себя часослов, открыть для себя богослужебное богатство Православной церкви. Не важно, на каком языке, главное, чтобы для вас было близко и понятно. Парадоксальным образом службы часослова стали принадлежности только храмовой молитвы. Хотя изначально часослов — это мирянская книга, потому что монахи были мирянами, часослов был написан для мирянских богослужений, для келейной молитвы. Поэтому служить утреню, вечерню, часы и пр. дома — это не какое-то новшество, а возвращение к сути православной традиции.

Смотрите также:

Псалтирь на русском языке. Качественный современный перевод, который можно рекомендовать для использования тем, кому Синодальный перевод кажется малопонятным.

Богослужебный сборник, перевод сщмч. Феофана (Адаменко). Православный богослужебный сборник на русском языке под редакцией сщмч. Феофана (Адаменко) содержит тексты общественного богослужения (Литургии, Всенощного бдения, суточного круга, изменяемых частей), а также утренние и вечерние молитвы, последование ко святому Причастию, молитвы из Требника. Богослужебные переводы о. Феофана получили официальное одобрение митрополита Сергия (Страгородского).

Часослов для мирян на русском языке в переводе иеромонаха Амвросия (Тимрота). 2-ю часть книги составляет приложение к часослову. В состав часослова входят:
— полунощницы
— утреня
— 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы
— междочасия
— изобразительные
— вечерня
— малое повечерие
— великое повечерие
— чин о панагии
— молитвы трапезы
В приложение входят: тропари и кондаки, богородичны, троичны, светильны, эксапостиларии, библейские песни (песни Священного Писания).

« Личное молитвенное правило: история и современная практика» — лекция Марии Верховской.

Когда человек приходит в Церковь и спрашивает, как ему молиться, чаще всего ему предлагают молитвослов, а в нем — так называемое утреннее и вечернее правило. Но ведь молитвослов, каким мы его знаем, появился два-три века назад. Как же молились на Руси до появления молитвенного правила, которое мы знаем по молитвословам? Какие другие варианты личной молитвы были в церковной практике? И — если начинать с основ — что говорит о личной молитве Писание и пастырское богословие?

Как и когда должен молиться православный христианин, что такое личное молитвенное правило, какова история происхождения утренних и вечерних молитв и многие другие вопросы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Подписывайтесь на канал Предание.ру в Telegram, чтобы не пропускать интересные новости и статьи!

Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен!

Преподаватель английского языка, член Преображенского братства, студент СФИ.

Церковная служба полунощница: вседневная, субботняя и воскресная

В состав утреннего богослужения входят полунощница, утреня и 1-й час.

Полунощницей называется церковная служба, совершаемая в полночь или в любой час ночи до утра. Обычай освящать богослужением полночь и ночное время вообще основывается на примере Господа Иисуса Христа (Мф. 26, 30; Лк. 6, 12), Которому подражали и апостолы (Деян. 16, 25), и их современники-христиане (1 Кор. 14, 26; Кол. 3, 16). Особенно широко он распространился в первые века, во время гонений на христиан, так как ночное время было наименее опасным для совершения богослужений. Кроме того, Святая Церковь всегда считала, что для обращения с молитвой к Богу и для размышлений о грехах и исправлении их ночь наиболее благословенна. Об этом говорится во Втором послании святого Василия Великого к святому Григорию Богослову († 389).

По мнению толкователей богослужения, полунощницу Святая Церковь установила, чтобы напомнить верующим о полунощном молитвенном подвиге Христа Спасителя пред Его крестными страданиями, для напоминания о дне Второго пришествия Сына Божия и последующих за ним воскресении мертвых и последнем суде, так как, по верованию Церкви, основанному на евангельской притче о десяти девах, оно совершится в полночь, а также чтобы призвать всех верующих, в подражание ангелам, постоянно, в том числе и в ночные часы, прославлять Господа.

Полунощницы бывают вседневная, субботняя и воскресная. Все они совершаются в согласовании со днем седмицы и указаниями Устава. Полунощница не правится, если совершается всенощное бдение, а также в некоторых других случаях, оговоренных Уставом. В монастырях она иногда совершается келейно.

Читайте так же:  Ксения Петербургская молитва о семье

Устав о полунощницах находится в Часослове, Следованной Псалтири и Типиконе.

Утреня получила свое наименование от времени совершения. По содержанию она подразделяется на три части, из которых в первой христиане исповедуют свои грехи и испрашивают милости Божией на предстоящий день, во второй – прославляют лиц или события соответственно воспоминаниям церковного дня, а в третьей – славословят Самого Господа Иисуса Христа.

Освящать утро дня соответствующими времени молитвословиями и песнопениями – обычай очень древний. Евсевий, епископ Кесарийский (IV в.), называет издревле установленными и сложенными псалмы и песни, которыми прославляется Божество Иисуса Христа на утреннем богослужении. Святой Василий Великий упоминает о способе стихословия псалмов, отличая их от молитв и покаянного псалма. Основное содержание утреннего богослужения составляли хвалебные псалмы, а поэтому и служба называлась чином хвалений. Указание на употребление на утрене великого славословия находится в Апостольских постановлениях и у святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (298-373). По мере развития христианских песнопений умножился и обогатился и состав утреннего богослужения. Особенно замечательны каноны святого Иоанна Дамаскина (VII-VIII).

Утреня бывает: непраздничная, без полиелея и великого славословия, когда оно читается, а не поется; праздничная утреня с полиелеем и великим славословием, то есть когда оно поется, а не читается, и утреня пасхальная.

На непраздничной утрени после шестопсалмия поется «Бог Господь» или «Аллилуиа». В Уставе часто встречаются указания «егда поется «Бог Господь» и «егда поется «Аллилуиа», а также «Аллилуиа или тропарь»: предписание петь «Аллилуиа» указывает на скорбность и покаянность церковной службы, а предписание петь «Бог Господь» на торжественность и радость.

Устав непраздничной утрени находится в Служебнике, Часослове, Типиконе, а праздничной в некоторых изданиях Служебника, Часослова, Следованной Псалтири, в Октоихе и Типиконе.

Служба первого часа по времени соответствует 7-9 часам утра, когда Иисус Христос был приведен от Каиафы к Пилату и осужден на смерть. Под названием утренняя молитва, или молитва на рассвете, она упоминается в Апостольских постановлениях (Кн. VIII, 4) и святым Василием Великим.

По Уставу 1-й час совершается, как правило, в храме, иногда в притворе. В храме 1-й час совершается в седмичные непраздничные дни, в среду и пяток Сырной седмицы и во Святую Четыредесятницу. Исхождение в притвор и в эти дни бывает после 1-го часа.

В притворе 1-й час совершается в дни воскресные, в праздники, когда Устав или прямо назначает совершать бдение, или замечает, что совершается бдение, «аще изволит настоятель», и в великие Господние и Богородичные праздники, в какие бы дни они ни случались.

Полунощница с утренними молитвами

Аще иерей, глаголет: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
И мы глаголем: Аминь.

Аще ли ни, глаголи: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Мы: Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Скоровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессметрный, помилуй нас. (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас: Господи, очисти грехи наша: Владыко, прости беззакония наша: Святый, посети и исцели немощи наша имене Твоего ради.

Господи помилуй (трижды).

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое: да приидет Царствие Твое: да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь: и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Мы же: Аминь.

Та же: Господи, помилуй. (12)

Приидите, поклонимся цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, цареви и Богу нашему.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. Слава Тебе, Боже. Трижды.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне. Аминь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. Слава Тебе, Боже. Трижды.
Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне. Аминь.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, иже от Отца Рожденнаго прежде всех век. Света от света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечашася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою, судити живым и мертвым, Егоже царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых: И жизни будущаго века. Аминь.

Трисвятое. Пресвятая Троице: По Отче наш:
Иерей: Яко Твое есть царство:

Таже тропари, глас 8:

Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща, недостоин же паки, егоже обрящет унывающа: блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствия вне затворишися: но воспряни зовущи: свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Читайте так же:  Молитвы от бесовской силы

Слава: День он страшный помышляющи, душе моя, побди, вжигающи свещу Твою, елеем просвещающи: не веси бо когда приидет к Тебе глас глаголющий: се жених. Блюди убо, душе моя, да не воздремлеши, и пребудеши вне толкующи, яко пять дев: но бодренно пожди, да усрящеши Христа елеем мастистым, и даст ти чертог божественный славы своея.

И ныне, богородичен: Тебе необоримую стену, спасения утверждение, Богородице Дево, молим: сопротивных советы разори, людей Твоих печаль на радость преложи, град Твой огради, Богохранимим царям спобори, о мире мира моли, яко Ты еси, Богородице, упование наше.

Таже: Господи, помилуй. (40)

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению, обещания ради будущих благ: Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти: и избави нас от всякия скорби, зол и болезней: огради нас святыми Твоими Англеы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (3)

Слава, и ныне: Честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Иерей: Боже, ущедри ны, и благослови ны, просвети лице Твое на ны, и помилуй ны.

Аще ли ни, глаголи: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Мы: Аминь.

И аще есть Аллилуиа, творим поклоны три великия, глаголюще молитву сию тайно святаго Ефрема,разделяюще ю в три части:

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Поклон.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.Поклон.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Поклон.

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Боже, очисти мя грешнаго.

И последи молитву сию: Господи и Владыко живота моего: до конца: во веки веков. Аминь. И поклон един великий.

Таже молитву сию: Владыко Боже Отче вседержителю, Господи Сыне единородный Иисусе Христе, и Святый Душе, едино Божество, едина сила, помилуй мя грешнаго: и имиже веси судьбами, спаси мя недостойнаго раба Твоего, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Аще же несть Аллилуиа, оставляется: Господи и Владыко живота моего: и поклоны, и глаголем токмо: Владыко Боже Отче вседержителю: и молитвы сия, Василия Великаго:

Подобает ведати, яко молитвы сия глаголются от 22-го септемврия месяца до недели ваий.

Господи вседержителю, Боже сил и всякия плоти, в вышних живый, и на смиренныя призираяй, сердца же и утробы испытуяй, и сокровенная человеком яве предведый, безначальный и присносущный свете, у негоже есть пременение, или преложения осенение: сам, безсмертный царю, приими моления наша, яже в настоящее время, на множество щедрот Твоих дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом и словом, и мыслию, ведением, или неведением согрешенная нами, и очисти ны от всякия скверны плоти и духа: и даруй нам бодренным сердцем, и трезвенною мыслию, всю настоящаго жития нощь прейти, ожидающым пришествия светлаго и явленнаго дне, единороднаго Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: воньже со славою судия всех приидет, комуждо воздати по делом его, да не падше и обленившеся, но бодрстующе, и воздвижени в делании, обрящемся, и готови в радость божественный чертог славы его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную: Ты бо еси истинный свет, просвещаяй и освящаяй всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь.

Тя благословим, вышний Боже и Господи милости, творящаго присно с нами великая же и неизследованная, славная же и ужасная, ихже несть числа, подавшаго нам сон во упокоение немощи нашея, и ослабление трудов многотрудныя плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими: но человеколюбствовал обычно, и в нечаянии лежащыя ны воздвигл еси, во еже славословити державу Твою. Темже молим безмерную Твою благость, просвети нашя мысли, очеса, и ум наш от тяжкаго сна лености возстави: отверзи наша уста и исполни я Твоего хваления, яко да возможем непоколебимо пети же и исповедатися Тебе во всех, и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим животворящим Твоим духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Таже, Приидите, поклонимся: трижды.

Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю. Не даждь во смятение ноги твоея, ниже воздремлет храняй тя. Се не воздремлет, ниже уснет храняй Исраиля. Господь сохранит тя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощию. Господь сохранит тя от всякаго зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое, и исхождение твое, от ныне и до века.

Се ныне благословите Господа вси раби Господни, стоящии в храме Господни, во дворех дому Бога нашего. В нощех воздежите руки вашя во святая, и благословите Господа. Благословит тя Господь от Сиона, сотворивый небо и землю.

Трисвятое. Пресвятая Троице: И по Отче наш: Яко Твое есть царство:

И тропари сия, глас 2:

Помяни, Госопди, яко благ, рабы Твоя, и елика в житии согрешиша, прости: никтоже бо безгрешен, токмо Ты могий и преставленным дати покой.

Читайте так же:  Молитва чтобы флюс прошел

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, едине содетелю, упокой, Господи, душы раб Твоих: на Тя бо упование возложиша, творца и зиждителя и Бога нашего.

Слава, кондак: Со святыми упокой, Христе, душы раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

И ныне, богородичен: Блажим тя вси роди, Богородице дево: в тя бо невместимый Христос Бог наш вместитися благоволи. Блажени есмы и мы, предстательство тя имуще: день бо и нощь молишися о нас, и скиптры царствия твоими молитвами утверждаются. Тем воспевающе вопием ти: радуйся, благодатная, Господь с тобою.

Господи, помилуй. (12)

Помяни, Господи, в надежди воскресения, жизни вечныя, усопшия отцы и братию нашу, и вся во благочестии и вере скончавшыяся, и прости им всякое согрешение вольное же и невольное, словом или делом, или помышлением согрешенное ими: и всели я в места светла, в места прохладна, в места покойна, отнюдуже отбеже всякая болезнь, печаль и воздыхание, идеже присещает свет лица Твоего, и веселит вся от века святыя Твоя: даруй им и нам царствие Твое, и причастие неизреченных и вечных Твоих благ, и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. Ты бо еси жизнь, и воскресение, и покой усопших рабов Твоих, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Преславная приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет тобою душы нашя.

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице святая, слава Тебе.

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
И мы: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) . Благослови.
Иерей отпуст: Христос истинный Бог наш, молитвами пречистыя своея Матере, преподобных и богоносных отец наших, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

По отпусте иерей творит поклонение братии, глаголя: Благословите, отцы святии и братия, и простите ми грешному, елико согреших в сий день делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы.
Братия же отвещают: Бог да простит тя, и помилует, отче святый.
И творят поклонение, глаголюще прощение сие: Благослови мя, отче святый, и прости, елика согреших во сий день делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и помолися о мне грешнем.
Иерей отвещает: Благодатию своею Бог да простит и помилует всех нас.

И глаголет иерей: Помолимся о господине нашем святейшем Патриархе имя рек , и о господине нашем Митрополите (или Архиепископе, или Епископе) нашем имя рек, егоже есть область, и всей во Христе братии нашей.
Лик: Господи, помилуй.
О богохранимом государе нашем Императоре (или Короле) имя рек, (или О предержащих властех наших).
Лик: Господи, помилуй.
О благоспешении и укреплении всего воинства.
Лик: Господи, помилуй.
О ненавидящих и любящих нас.
Лик: Господи, помилуй.
О милующих и служащих нам.
Лик: Господи, помилуй.
О заповедавших нам недостойным молитися о них.
Лик: Господи, помилуй.
О отшедших отцех и братиях наших.
Лик: Господи, помилуй.
О в мори плавающих.
Лик: Господи, помилуй.
О в немощи лежащих.
Лик: Господи, помилуй.
Помолимся и о изобилии плодов земных.
Лик: Господи, помилуй.
И о всякой души христиан православных.
Лик: Господи, помилуй.
Ублажим благочестивыя цари
Лик: Господи помилуй.
Православныя архиереи, и ктиторы святаго храма сего (или святыя обители сея).
Лик: Господи, помилуй.
Родители наша, и вся прежде отшедшыя, отцы и братию нашу, зде лежащия и повсюду, православныя.
Предстоятель: Рцем и о них.
Лик: Господи, помилуй. (3) .
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Лик: Аминь.

Подобает ведати, яко по святей горе афонстей, по Помяни, Господи: глаголют настоящыя тропари:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас: всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших: Ты бо еси Бог наш и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на тя да не погибнем, но да избавимся тобою от бед: ты бо еси спасение рода христианскаго.

Видео (кликните для воспроизведения).

Потом иерей ектению: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй.
Лик: Господи, помилуй. (трижды) .
Еще молимся о еже сохранитися граду сему, (или веси сей), и святому храму сему(аще во обители: святей обители сей) , и всякому граду, и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и междоусобныя брани: о еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий гнев на ны движимый, и избавити ны от належащаго и праведнаго своего прещения, и помиловати ны.
Лик: Господи, помилуй. (40).
Возглас: Услыши ны, Боже спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих в мори далече: и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших, и помилуй ны. Милостив бо и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Полунощница с утренними молитвами
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here