Святая Ксения молитва

Подробное описание: Святая Ксения молитва - с детальным описанием, специально для Вас!

Молитва святой блаженной Ксении Петербургской

Молитва вторая блаженной Ксении Петербургской

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья блаженной Ксении Петербургской

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы блаженной Ксении Петербургской

Тропарь, глас 7 *

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Перевод: Нищету Христову возлюбив, сейчас ты наслаждаешься Бессмертной Трапезой, обличив безумие мира своим мнимым безумием, крестным смирением ты приняла силу Божию. Потому дар чудодейственной помощи заслужившая, Ксения блаженная, моли Христа Бога об избавлении нашем от всякого зла через покаяние.

Кондак, глас 3

На земли́ я́ко стра́нна пребы́вши,/ о Небе́снем же оте́чествии воздыха́ющи,/ юро́да от бу́йих и неве́рных,/ прему́дра же и свя́та от ве́рных познава́ешися,/ и от Бо́га сла́вою и че́стию венча́ешися,/ Ксе́ние мужеу́мная и богоу́мная,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, я́ко по стра́нствии земне́м в дому́ О́тчем водворя́ешися.

Перевод: На земле пребывая как странница, о Небесном же Отечестве тоскуя, юродивой ты считалась у неразумных и неверующих, премудрой же и святой почитаешься верующими, и венчаешься славой и честью от Бога, Ксения, имеющая совершенный разум и Богоумная, потому взываем к тебе: «Радуйся, так как после земного странствия ты водворяешься в доме Отчем».

Молитва 1-я *

Молитва 2-я **

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, преславная святая блаженная матерь наша Ксения, горячая о нас пред Богом молитвенница! Как прежде к надгробию твоему припадавшие, так ныне и мы по прославлении твоем к мощам твоим прибегая, просим: помолись Господу, да освятит Он наши души и тела, да просветит ум, очистит совесть от всякой скверны, нечистых помышлений, лукавых и хульных замыслов и от всякого превозношения, гордости и кичливости, высокоумия и дерзости, от всякого фарисейского лицемерия, и от всякого постыдного и лукавого обычая нашего; да дарует нам искреннее покаяние, сокрушение сердец наших, смиренномудрие, кротость и спокойствие, благоговение, разум духовный со всякой рассудительностью и благодарением. Утаившая себя от мудрых века сего, но Богу известная! Испроси стране нашей Российской от бед тяжких избавление, всей нашей жизни обновление и исправление, соблюди нас во всяком благочестивом православном исповедании веры христианской, чтобы мы, прославляя тебя сподобились во все дни воспевать, благодарить и славить Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную, Животворящую и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Молитва 3-я **

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Икона Богородицы соболевская молитва

Перевод: О, святая угодница Божия, блаженная Ксения! Воззри милостиво твоим оком на нас, рабов Божиих (имена), пред священной твоей иконой со умилением молящихся и просящих у тебе помощи и заступления. Простри ко Господу Богу нашему горячие твои молитвы и испроси душам нашим отпущение согрешений. Ибо вот, мы с сердцем сокрушенным и духом смиренным тебя, ходатаицу милостивую ко Владыке и молитвенницу за нас, грешных, призываем, ведь ты приняла от Него благодать молиться за нас и от бед избавлять. Просим же тебя: не презри нас, недостойных, молящихся тебе и в твоей помощи нуждающихся, и испроси всем всё, ко спасению полезное, чтобы твоими ко Господу Богу молитвами получив благодать и милость, мы прославили Источник всех благ и даров Подателя, – Бога Единого, в Троице Святой славимого Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков.

Личное прошение

О, на́ша вели́кая небе́сная засту́пница, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Испроси́ у Великодарови́того Бо́га раба́м Твои́м (имена́), с наде́ждою притека́ющим к тебе́ (содержа́ние проше́ния), и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе по́мощь и наставле́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Ами́нь.

Краткое житие

День памяти 24 января/6 февраля

После внезапной кончины мужа, умершего без покаяния, приняла крест юродства Христа ради. Как при жизни, так и после блаженная Ксения помогла множеству людей, обращавшихся к ней за помощью в устроении житейских дел и избавлении от различных бед.

Молитвы о счастливом браке

Память: 24 января / 6 февраля

После внезапной кончины мужа, умершего без покаяния, приняла крест юродства Христа ради. Как при жизни, так и после помогла и помогает множеству людей, обращавшихся к ней за помощью в устроении житейских дел и избавлении от болезней и различных бед.

Тропарь, глас 7-й

Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым безумие мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси. Сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение блаженная, моли Христа Бога избавитися нам от всякого зла покаянием.

Кондак, глас 3-й

Днесь светло ликует град святого Петра, яко множество скорбящих обретают утешение, на твоя молитвы надеющеся, Ксение всеблаженная, ты бо еси граду сему похвала и утверждение.

Молитва

Вторая молитва ко святой блаженной Ксении Петербургской

О, препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение! Якоже прежде к надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями исполняемии, сице ныне и мы, обуреваемии тлетворными обстоянии, к тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну твою, привергающее нас многогрешных в смертное братоненавидение, гордое самовозбешение и хульное отчаяние. О, блаженнейшая Христа ради, посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально воспевающе память твою, прославим, в тебе чудодействующаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Молитва Ксении Петербургской о работе

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Просить Господа и Силы небесные о работе можно и даже нужно. Особенно если требуется помощь в трудоустройстве, тяжело или есть некие сомнения, поможет молитва Ксении Петербургской о работе.

Блаженная Ксения

Святая, которой возносят свои молитвенные прошения тысячи верян, прошла сложный жизненный путь. Молодая девушка 26 лет, Ксения, после кончины мужа своего избрала для себя тяжелый путь юродства. Поскольку ее супруг отошел в мир иной не получив прощения за грехи свои перед Господом, девушка переодевшись в мужчину стала для людей Андреем Федоровичем (взяла себе имя супруга), и объявила всем, что для этого мира она умерла.

После блаженная раздала все нажитое людям и церкви и начала идти своим истинным путем, полным чудес и помощи ближним и всем нуждающимся. И даже после смерти своей она помогает верующим, которые приходят к ней:

  • за наставлением на путь истинный;
  • с просьбами найти хорошую работу;
  • чтобы она придала сил и уверенности на новом месте трудоустройства;
  • с молитвами о достойном заработке.
Читайте так же:  Молитвы разные молитвослов

Молитва Ксении Петербургской о помощи в работе

Если вы долго не можете трудоустроиться, или хотите сменить уже существующую занятость, либо на работе дела идут не совсем хорошо, не складываются отношения с коллегами или начальством – молитесь, и просите святую о помощи.

И так, всем кому нужна помощь и заступничество блаженной, должны приобрести в православном храме 3 свечки, и поставить их у иконы святой Ксении. Затем крестясь и чуть слышно нужно прочитать молитву:

О, святая всеблаженная мати Ксение!

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сению Всемогущаго покоишися.

Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прослави тя. Предстояще (на месте твоего погребения), пред образом твоим святым, яко живой ти сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси я ко престолу милосерднаго Отца Небеснаго; яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных; помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения святых Христовых Тайн умоли ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков, аминь.

Можно еще и дома молиться. Для этого так же нужно приобрести свечки, и оставишь дома, в тишине поставив образ святой перед собой, зажечь их. А затем со смирением в душе нужно приступить к чтению молитвенных слов. Перекрестившись, задуйте свечи, и не забудьте поблагодарить святую и Всевышнего, за то что слышат нас, прощают и помогают в нуждах всяких.

Смотрите еще видео с молитвой блаженной Ксении о помощи в работе:

Молитва Ксении Петербургской о семейном благополучии

Ксения Петербургская — это не просто человек, а настоящий пример для нас всех. За свои деяния она была причислена к лику святых. В наши дни блаженная Ксения вспоминается молитвами о здравии и благополучии.

Не стесняйтесь просить Бога о том, что вам необходимо. Делайте это молитвами, обращенными к Святому Духу и Троице, Божьей Матери или к святым. Самой распространенной причиной обращения к Богу является, безусловно, здоровье близких и семейное благополучие. Большего для счастья человеку, в принципе, не нужно.

Житие Блаженной Ксении

Родилась и жила святая в 18 веке. У нее был любимый муж, который внезапно ушел из жизни, будучи еще молодым. Самое Ксении тогда еще не было и тридцати лет. Самым тяжелым для нее было принять тот факт, что Небеса не станут прибежищем для души ее супруга, ибо он не был верующим христианином.

Любовь девушки была настолько сильной, что она решилась на самую большую жертву — она притворилась обезумевшей, чтобы Господь помиловал ее мужа. Она отвергла не только свое положение, деньги, но и саму себя. Остаток своей жизни она прожила под именем мужа. Уже на похоронах она оделась как мужчина, на что родственники отреагировали вполне очевидным образом — они решили, что она сошла с ума.

Она раздала все свое имущество и отправилась странствовать по Петербургской губернии. Многие считали ее безумной, но Господь видел страдания, которые она приняла для того, чтобы спасти своего мужа. Девушка почти не брала милостыню, а если и брала, то отдавала ее другим людям. По ночам она уединялась в поле для молитв.

Со временем люди стали замечать, что в ее непонятных речах есть какой-то тайный смысл, и стали к ней прислушиваться. Многие приводили к ней своих детей, которых она исцеляла прикосновениями и молитвами. Даже после смерти многие выражали глубокое уважение, поэтому на месте могилы Ксении Петербургской была построена часовня.

В 1988 году церковь причислила Ксению к лику святых, почти через 200 лет после ее кончины. Спустя два века люди до сих пор молятся о том, чтобы Ксения услышала их и попросила Господа об их здравии, супружеской верности и благополучии.

Молитвы святой Ксении

Если вы чувствуете, что ваш брак катится в пропасть, или испытываете проблемы с внутренним миром, такие, как депрессии или уныние, то это значит, что самое время обратиться за помощью к святой Ксении.

О святая преподобная мать Ксения. Под покровом Божьим жившая, ведомая и укрепляемая Заступницей, голод и жажду, холод и зной, упреки и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получившая. Ныне Святая Церковь, как благоуханный цвет, прославляет тебя. Перед образом твоим святым, который живее тебя, сущей с нами, молимся тебе: внемли просьбам нашим и принеси их ко Престолу Господа. Испроси уповающим на тебя вечное спасение, на благие дела и начинания наши щедрое благословение, от всяких бед и скорби избавление. Предстань святыми твоими мо­литвами пред Всемилостивым Спасителем нашим и молись о нас, недостойных и грешных. Помоги, святая блаженная Ксения, младенцев в христианской вере наставить, отроков и отроковиц в вере, честности, богобоязненности воспитать и ниспошли им успехи в учении; недуги исцели, в семью любовь и согласие ниспошли. Ты наша надежда и упование, тебе благодарение возносим и с тобою славим Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Это самая сильная молитва Ксении из всех. Ее можно читать и 6 февраля — в день памяти святой, и в обычный рядовой день, когда душа ваша просит понимания, милости Божьей и снисхождения. Эту молитву можно читать в минуты горя, болезни, страха. Она спасет вас от всякого зла, потому что Ксения слышит каждого из нас и молится Богу о нас, грешных.

Читайте так же:  Какие молитвы читать при выливании воском

Если вам кажется, что жизнь ваша лишена смысла, то помолитесь блаженной Ксении Петербургской, чтобы она за вас попросила Бога о наставлении на путь истинный. Молитесь Ксении, когда чувствуете, что вера ваша ослабевает.

Читайте молитвы не только в трудные моменты, но и с утра, на сон грядущий. Не бойтесь просить Бога о том, чтобы он всегда вас оберегал и хранил от любого зла. Именно для этого нам и даны молитвы. Будьте счастливы, и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитва Ксении Петербургской

Святая Ксения Петербургская, которая жила в 18 веке, пользуются безграничным уважением у всех верующих христиан православного мира. Чтобы понять,в чем сила молитв, обращенных к Святой Ксении Петербургской, нужно изучить историю земной жизни этой женщины, которая сегодня считается одной из небесных покровительниц Санкт-Петербурга. Канонизация Святой была совершена в июне 1988 года, но задолго до этого имя Ксении было окружено огромной любовью и почитанием верующих людей.

Блаженная Ксения на протяжении 45 лет несла тяжкий крест юродства. Все это время она в одиночестве скиталась по городу и питалась подаянием, ходя двери многих домов были для нее открыты. Всю свою жизнь она произносила одну и ту же фразу: « Я так счастлива, как никогда». А когда ей предлагали кров хозяева зажиточных домов, то она отвечала: «Зачем мне лишние страдания».

Умерла Ксения Петербургская в начале 19 века. Практически сразу после похорон на могилу Блаженной стали приходить верующие люди, которые помнили все деяния Святой. На могиле Святой Ксении стали свершаться знамения. И сам народ задолго до канонизации признал в Блаженной Ксении истинную Святую, которая станет ходатайствовать о нуждах просящих перед престолом Божьим.

Когда люди молились Святой Ксении Петербургской, то болеющие исцелялись от страшных недугов, обиженные находили надежную защиту, а в семьях восстанавливались гармоничные отношения.

Молитва Ксении Петербургской о замужестве и семейном благополучии

Многие девушки обращаются к Святой с просьбой о счастливом замужестве. И это понятно, ведь каждая молодая особа мечтает о счастливой семье. Но не менее часто просят о благосклонности к своим дочерям матери. Женщины молятся о том, чтобы их доченьки встретили на своей пути надежного суженого и прожили с ним счастливую совместную жизнь.

Обращаться с молитвой к Святой Ксении Петербургской следует в храме перед ее образом. Перед тем как возносить молитву нужно приобрести три свечи и поставить их перед иконами Николая Чудотворца, Пресвятой Богородицы и самой Святой. Если нет возможности помолиться в церкви можно это сделать в домашних условиях. Для этого следует приобрести в церковной лавке шесть свечей, вышеназванные иконы и набрать немного святой воды.

Возносить молитву к Святой Ксении Петербургской следует в уединении. В один из вечеров необходимо зажечь три свечи.

Далее проговорить перед выставленными иконами такой молитвенный текст:

Данная молитва должна читаться многократно, каждый раз по окончанию молитвенного текста следует креститься и отпивать глоток воды. После того как свечи догорят чтение молитвы следует прекратить. Для того чтобы молитва была более эффективной, ее следует повторить в домашних условиях еще раз через три дня.

Молитва Св. Ксении Петербургской о взаимной любви и соединении с любимым

К Святой можно обращаться с просьбой о помощи, если в семье наступил разлад. Ее можно попросить ниспослать взаимную любовь и соединиться вновь с любимым.

В таких ситуациях следует молиться такими словами:

Молитва Ксении Блаженной о помощи в работе

Не только о благополучии в личной жизни просят Святую Ксению Петербургскую. К ней можно обращаться и для того, чтобы решить бытовые вопросы с работой. Она, как известно, играет большую роль в жизни человека. Молитва, направленная к Святой поможет справиться со служебными проблемами. Только в этом случае следует понимать, что своими молитвами вы обращаетесь к юродивой. Это значит, что в молитве не должно звучать просьбы о получении доходов от реализации проекта или после получения выгодной работы. При жизни материальные ценности для Ксении не имели никакого значения. В связи с этим в молитве должна звучать просьба о получении благословения на внедрение своих творческих замыслов.

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва о работе может звучать следующим образом:

Молитва Святой Ксении Петербургской о зачатии, беременности и здоровье ребенка

Сильной является молитва, в которой содержится просьба о зачатии, беременности и здоровье ребенка. Во времена земной жизни матери замечали, что если Ксения приласкает больного ребенка, то он непременно скоро поправиться. А если она пообщается с беременной женщиной, то в душе вынашивающей ребенка возникнет уверенность о том, что роды пройдут благополучно и родится здоровый ребенок.

Слова молитвенного текста могут быть следующими:

Оригинальный текст молитвы «О святая блаженная Мати Ксения…»

Считается, что сильная молитва Святой Ксении, будет особо эффективной, если ее читать в оригинале. Это действительно так. Но при этом следует понимать, что нужно разобрать каждую фразу молитвенного обращения. Автоматически заучивать молитвенный текст нельзя.

Слушать акафист Ксении Петербурской:

Чудеса по молитвам Ксении Петербургской

После того, как Ксения раздала все свое имущество, она стала бродить по городу. Ночевала, где получалась, ела то, что подавали ей добрые люди. Если у нее оставались излишки еды, то она раздавала ее нищим, а сама довольствовалась только горбушкой хлеба.

Читайте так же:  Матрона Московская молитва на беременность

Бездомная женщина вскоре стала в городе очень приметной личностью. Тем более что она стремилась выглядеть ярко, одеваясь в одежду зеленого и красного цвета. Именно такие оттенки соответствовали расцветке форменного мундира ее покойного мужа. Со временем местные жители заметили, что после того как в лавку забредала бездомная нищенка, дела у хозяина налаживались и торговля становилась более успешной. А если, кто-либо из извозчиков подвозил Блаженную, то вскоре количество пассажиров у него увеличивалось в разы.

Очень быстро жители Санкт-Петербурга поняли, что Святая Ксения приносит удачу. Как следствие за ней по городу извозчики следовали толпой, предлагая прокатить, а двери всех лавок для Блаженной были всегда открыты.

Почему Св. Ксения считается покровительницей всех женщин

Ксения родилась в зажиточной петербургской семье. Девушка было благочестивой и постоянно посещала храмы. После своего совершеннолетия она вышла замуж. Семейная жизнь ее была счастливой, но, к сожалению, длилась всего семь лет. Оставшись вдовой Ксения постоянно возносила молитвы за упокой своего мужа. Но его смерть настолько сильно повлияла на нее, что потеряла ощущение реальности. Окружающие начали думать, что женщина лишилась рассудка. Но на самом деле это было не так, просто Ксения избрала после смерти мужа тяжелый путь юродства во имя служения Господу. Она переоделась в мужскую одежду, после чего отказалась от своего имени и природного естества. Ксения начала представляться Андрей Феодоровичем, то есть, именем своего покойного мужа.

Бездомная женщина странного вида часто вызывала насмешки, но все неприятности Ксения сносила мужественно с поразительной кротостью и смирением. Поэтому окружающие постепенно поменяли к ней свое отношение.

Именно из-за своей великой любви к мужу, Ксения считается покровительницей всех женщин. Подвиг Святой заключался в том, что она приняла решение отмолить грехи мужа, которого искренне любила и с которым была повенчана. А этот обряд делает людей единым целым. Церковь считает семью и брак – это прообразом царствия Божьего на земле. Поэтому, венчаясь в церкви, люди берут на себя ответственность. И Святая Ксения с такой ответственностью с честью справилась. Она смело бросила вызов всему окружающему.

Кроме этого Святая Ксения при жизни совершала много подвигов, которые были связаны с судьбами обездоленных женщин. Очень часто Святая помогала одиноким девицам найти свою судьбу. Одна из легенд гласит о том, что однажды в одной семье, куда Ксения была вхожа, она предсказала молодой девушке встречу с вдовцом, которая закончится замужеством. Так и случилось. Девушка поддержала в трудную минуту мужчину убитого горем после смерти жены, а вскоре вышла за него замуж и они прожили вместе счастливую долгую жизнь.

Существует и другая легенда, которая повествует о том, что бесплодной женщине по подсказке Святой Ксении была дарована возможность усыновить ребенка. Забежав к своей знакомой, которая мечтала о счастье материнства Блаженная Ксения приказала бежать к Смоленскому кладбищу. В те времена люди, которые знали Ксению, уже привыкли подчиняться ее указаниям. Когда женщина прибежала туда, то увидела, что там извозчик сбил беременную женщину, которая умерла, не приходя в сознание, а ребенок родился и выжил. Потрясенная женщина его усыновила и стала матерью.

Любая молитва к Святой Ксении Петербургской должна исходить из глубины души. Она должна быть искренней и конкретной. Ведь каждый верующий для себя определяет ценности, которые прививаются ему с детства. Молитва ко Ксении Петербургской – это не абсолютная догма, сила ее заключается не в произносимых словах, а в сильной и глубокой вере в Господа.

Молитвы Ксении Петербургской о замужестве, семейном благополучии и детях

Святая Ксения Петербургская олицетворяет надежду для всех православных женщин. Молитвы блаженной Ксении способны изменить жизнь в лучшую сторону и подарить каждой девушке долгожданное счастье.

Житие преподобной Ксении Петербургской является примером истинной любви к Господу. Рано потеряв мужа, блаженная Ксения решила прожить его жизнь, отказавшись от своей собственной личности. До самой смерти святая жила на улицах города, помогая людям и уберегая их от бед. После смерти Ксении ее канонизировали, а женщины всего православного мира нашли в лице блаженной отраду и поддержку.

Преподобной Ксении Петербургской молятся, прося о счастье в любви, долгом и крепком браке, а также о рождении здоровых детей. Три сильные молитвы, обращенные к святой, могут полностью изменить жизнь в лучшую сторону, если произнести их с искренней верой и надеждой.

Молитва о счастливом браке

«Пресвятая блаженная Ксения, верная служительница Господа, силою своею и чистотою заслужившая дар видеть судьбы, награжденная любовью Господа нашего Иисуса Христа, смиренно молю тебя: услышь плач мой, преподобная Ксения, услышь и не оставь меня в час моей молитвы. О, пресвятая Ксения, умоли Господа нашего ниспослать мне, смиренной рабе Божьей, земное женское счастье быть верной и любящей супругой. Ниспошли мне благодать познания семейного счастья, да спасется в нем моя душа и душа моего супруга. Аминь».

Эту молитву необходимо читать в одиночестве, представив себе образ идеального супруга: верного мужа, заботливого отца и примерного, доброго человека.

Молитва о сохранении семейного счастья

В любой семье бывают ссоры и несогласие. Чаще всего спасти ситуацию позволяет доверие супругов друг к другу. Однако в некоторых случаях брак оказывается на краю пропасти, и тогда только искренняя молитва может уберечь семью от беды.

«Пресвятая Ксения, силою любви не сломленная, озаренная светом Истины Христовой, молю тебя: услышь плач мой, не оставь меня с моей скорбью, явись и усмири сердце смиренной рабы Божьей (имя). О, блаженная Ксения, убереги Малую Церковь семьи нашей от разорения, смири сердца наши и открой нам путь к верной любви, согласию и смирению. Аминь».

Эту молитву следует читать во время ссор, разладов и недопонимания. Если же горе в семье случилось у ваших близких людей, то эта молитва может быть прочитана за их семейное благополучие.

Читайте так же:  Молитва за упокой дочери

Молитва о рождении детей

Появление ребенка у двух любящих друг друга родителей — всегда большое счастье. Попросить святую Ксению о появлении здорового потомства можно с помощью этой молитвы:

«Преподобная блаженная Ксения, испытания Господа нашего прошедшая с любовью и светом, услышь мольбу мою и подари мне возможность высшего счастья. Святая Ксения, упроси Господа даровать нашей семье здоровое дитя, дабы вместе спастись душам нашим и в любви прожить дарованную Господом земную жизнь. Аминь».

Молитвы святой блаженной Ксении Петербургской имеют особую силу в день памяти святой — 6 февраля. В этот день искренние слова, обращенные к ней, могут поменять вашу Судьбу. Мы желаем вам безоблачного мира в душе и крепкой веры в Бога. Будьте счастливы и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитвы блаженной Ксении Петербургской с ударениями

К святой обращаются за помощью в устройстве семьи, решении житейских проблем, излечении от болезней. Благовещенцы также молятся ей о скорейшем завершении строительства храма в ее честь.

Тропарь блаженной Ксении Петербургской, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/
безсме́ртныя трапе́зы ны́не
наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым
безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием
кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./
Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи
стяжа́вшая, Ксе́ние блаже́нная,/ моли́
Христа́ Бо́га//изба́витися нам от вся́каго
зла покая́нием.

Кондак блаженной Ксении Петербургской, глас 3

Днесь све́тло лику́ет град свята́го
Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ет
утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,
Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду
сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Величание блаженной Ксении Петербургской

Велича́ем тя,/ свята́я блаже́нная ма́ти
на́ша Ксе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/
ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га н́ашего.

Молитва блаженной Ксении Петербургской

Версия для печати (PDF)

Святая блаженная Ксения. Молитвы

Святая блаженная Ксения. Молитвы

Добрый день, дорогие посетители православного островка «Семья и Вера!

Поздравляем Вас с днем памяти святой блаженной Ксении Петербургской!

Святая блаженная Ксения Петербургская является не только покровительницей града Санкт-Петербурга, но и Всероссийской молитвенницей, заступницей и ходатаицей за нас, грешных.

К ее молитвенной помощи принято прибегать в различных житейских нуждах, в устроении личной жизни. Святая блаженная Ксения, или – Ксеньюшка, как ласково называют ее в народе, почитается, как скорая помощница во всех наших нуждах, так как своею многоскорбной земной жизнью, она заслужила от Бога особую благодать помогать страждущим и всем просящим ее помощи.

Как мы знаем, будущая праведница родилась в первой половине 18 века. Отца ее звали Григорием, имя ее матушки нам не известно. Также, из ее жизнеописания нам известно, что Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым.

Супруги жили в любви и согласии, но, к сожалению, совсем не долго. Ее любимый супруг, Андрей Феодорович, скоропостижно скончался, и Ксения Григорьевна осталась вдовой в возрасте 26 лет.

Смерть любимого мужа Ксения Григорьевна переживала очень тяжело, и многие посчитали, что она сошла с ума, когда та одела одежду своего покойного мужа и велела отныне называть себя не иначе, как — Андреем Петровичем. Если кто из знакомых звал ее Ксенией, то она отвечала, что: «Я, де, Андрей Феодорович, а супруга моя, Ксения Григорьевна, без времени опочила, прошу Ваших молитв и памяти». Все свое имущество блаженная Ксеньюшка раздала бедным, а стала целыми днями бродить по питерским улицам и юродствовать.

Юродивые, под лицом мнимого безумия, прятали от людей Богом дарованный им дар чудес и высокую мудрость, дабы люди их не прославили. Поведение сумасшедшего, вызывающее осуждение и насмешки, помогало юродивым жить в многолюдных городах, как в безмолвных пустынях.

Так и блаженная Ксеньюшка взяла на себя крест юродства Христа ради, терпя насмешки и поношения, смиряя и уничижая себя, в то время, как к сердце ее росла и приумножалась чистая, сильная и непоколебимая любовь ко Господу, которая крепла и росла с каждым днем, и благодаря которой мы сейчас имеем, в лице святой блаженной старицы Ксении Петербургской, скорую молитвенницу и помощницу во всех наших нуждах.

Господь наградил святую Ксеньюшку даром прозорливости, и многим она помогла устроить свою жизнь: выдавала замуж и женила, отводила несчастья, вымаливала детей, избавляла от смертельных опасностей, освобождала из темниц, вымаливала здоровье тяжкоболящим.

Более 45 лет блаженная Ксеньюшка несла на себе Крест юродства. Отошла ко Господу она в возрасте 71 года. Чудотворные мощи ее находятся в часовеньке, на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. И поныне не иссякает тропа людская к святой блаженной старице Ксении Петербургской, которая непрестанно молится ко Господу о помиловании нас, грешных!

Тропарь блаженной Ксении Петербургской

Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым безумие мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси, сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение блаженная, моли Христа Бога избавитися нам от всякаго зла покаянием.

Кондак блаженной Ксении Петербургской

Днесь светло ликует град святаго Петра, яко множество скорбящих обретают утешение, на твоя молитвы надеющеся, Ксение всеблаженная, ты бо еси граду сему похвала и утверждение.

Молитва блаженной Ксении Петербургской

Святая блаженная мати Ксения, моли Бога о нас!

Видео (кликните для воспроизведения).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Святая Ксения молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here